Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnegow Kleszczewie

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jeżeli wnioskodawca posiada:

  • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, /co umożliwi realizację przyjęcia oświadczenia w chwili zgłoszenialub                          w najbliższym czasie umożliwiającym realizację/

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuża załatwianie spraw i uniemożliwia zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi.

Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, parter pokój 2, tel. 61 8176020

Urząd Stanu Cywilnego pracuje:

- w poniedziałki w godzinach 8:00- 16:00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15.00.

Istnieje możliwość rezerwacji terminu załatwienia sprawy.

Opłaty

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy w Kleszczewie   BS Kórnik  

Konto nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001 lub w kasie urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza USC Kleszczewo, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego lub jeśli urząd przechowujący akt pracuje na podstawie art. 145 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Wniosek o wydanie odpisu i sam odpis przesyłane są wówczas drogą pocztową. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

- Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska

noszonego przed zawarciem małżeństwa - POBIERZ