Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Udostępnianie aktu stanu cywilnego

 

Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnegow Kleszczewie

Wymagane dokumenty

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie rejestrował zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Kleszczewo oraz

- w latach 1901-1935 dla miejscowości Trzek, Wydzierżawice gmina Kostrzyn,

- w latach 1874-1935, dla miejscowości: Bieganowo, Januszewo, Pławce, Staniszewo, Turek, Zmysłowo  gmina Środa  Wielkopolska

- w latach 1955-1959 dla miejscowości: Bieganowo, Turek, Zmysłowo, gmina Środa Wielkopolska.

 

Księgi sprzed 100 lat zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce poszukiwanie przodków.

 

W odniesieniu do aktów urodzenia sporządzonych w księgach s. c. tutejszego urzędu z lat 1914-2015 oraz aktów małżeństwa i zgonu sporządzony w księgach z lat 1935-2015 osobie uprawnionej do otrzymania odpisu:

 1. można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Wniosek - załącznik nr 1.

Wskazane przepisy nie przewidują wykonywania kserokopii aktów stanu cywilnego ze wskazanego zakresu lat.

 1. aktu zgonu można umożliwić przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu. Wniosek - załącznik nr 2.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych działań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

 1. Wymagane dokumenty:
 • pisemny wniosek, stanowiący załącznik nr 1 lub 2, zawierający dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego i adres e-mail celem umożliwienia kontaktu.

We wniosku o udostępnienie aktu celem wykonania fotokopii należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.

We wniosku o udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której aktu zgonu dotyczą poszukiwania, przybliżoną datę zgonu, zakres lat, z których skorowidze aktów zgonu wnioskodawca chce przeglądać orazstopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.

Wniosek należy podpisać.

Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, parter pokój 2, tel. 61 8176020

Urząd Stanu Cywilnego pracuje:

- w poniedziałki w godzinach 8:00- 16:00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15.00.

Opłaty

 • samodzielne wykonanie fotokopii oraz przeglądanie skorowidzów aktów zgonu jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Fotokopie wykonywane są własnym sprzętem. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu odbywa się w siedzibie urzędu po uprzednim umówieniu wizyty.

Podstawa prawna

 • Art. 45 oraz 130 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1741 ze  zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267ze zmianami)

 

Załączniki:

1.Zasady udostępniania danych – POBIERZ

2.Wniosek osoby uprawnionej do uzyskania aktu stanu cywilnego - POBIERZ

3.Wniosek osoby uprawnionej do uzyskania odpisu aktu zgonu – POBIERZ

4.Poszukiwanie przodków - POBIERZ