Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Zaświadczenie - ślub konkordatowy

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Wymagane dokumenty

Obywatele polscy:

- dowody osobiste lub paszporty.  

- akty stanu cywilnego osoby /urodzenia: panny, kawalerowie, małżeństwa z adnotacją                            o rozwodzie: osoby rozwiedzione, małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka: wdowa/wdowiec/ są wprowadzone do systemu rejestrów państwowych.

 W tym celu przyszli małżonkowie przynajmniej na 10 dni roboczych, przed przybyciem do urzędu, powinni zgłosić zamiar  zawarcia małżeństwa. Po otrzymaniu takiej informacji tut. urząd wystąpi do innych urzędów  o wprowadzenie aktów do systemu rejestrów państwowych.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;

- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości,  konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO pok. Nr 2, tel. 61 8-176-017, 61 8-176-020, 61 8-176-033

 

Urząd Stanu Cywilnego pracuje: w poniedziałek od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo

Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Kleszczewie. Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza gminą Kleszczewo, dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo należy przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Podstawa prawna

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788ze zm.),- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zmianami),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.