Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny 

Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego:

Obywatele polscy:

a)     dowody osobiste lub paszporty - do wglądu;

b)    akty stanu cywilnego osoby /urodzenia: panny, kawalerowie, małżeństwa z adnotacją                            o rozwodzie: osoby rozwiedzione, małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka: wdowa/wdowiec/ są wprowadzone do systemu rejestrów państwowych.

W tym celu przyszli małżonkowie przynajmniej na 10 dni roboczych, przed przybyciem do urzędu, powinni zgłosić zamiar  zawarcia małżeństwa. Po otrzymaniu takiej informacji tut. urząd wystąpi do innych urzędów o wprowadzenie aktów do systemu rejestrów państwowych.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;

- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości,  konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO pok. Nr 2, tel. 61 8-176-017, 61 8-176-020, 61 8-176-033

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo -  Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie. 

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zmianami),- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zmianami),- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu                       w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.