Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5, w miejscowości Krzyżowniki
2013-02-21 11:20:01

 

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO   

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie  

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184  

 ogłasza 

 

 U s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y    na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości  położonych w   pobliżu    skrzyżowania   autostrady   A2    z   drogą   ekspresową   S5    ( węzeł  autostradowy  Poznań  Wschód ), w   miejscowości    Krzyżowniki,    zapisanych    w   KW  PO1D/00017684/2    przeznaczonych    w   miejscowym   planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą: 

 

1.     Działka o nr geodez. 30/15 i pow. 2,9979 ha  usytuowana w odległości ok. 250 m od drogi wojewódzkiej, uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia ok.: NN – ok. 700 m, GPZ – ok.1600 m.

Cena wywoławcza             1.349.055,00  zł

Minimalne postąpienie           13.500,00  zł

Wadium                                135.000,00  zł

2.     Działka o nr geodez. 30/16 i pow. 2,7314 ha usytuowana w odległości ok. 330 m od drogi wojewódzkiej, uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia ok: NN – ok. 800 m, GPZ – ok.1700 m

Cena wywoławcza               1.229.130,00  zł

Minimalne postąpienie              12.300,00  zł

Wadium                                   123.000,00  zł

3.     Działka o nr geodez. 30/17 i pow. 2,9071 ha usytuowana w odległości ok. 440 m  od drogi wojewódzkiej, uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia ok.: NN – ok. 900 m, GPZ – ok.1800 m

Cena wywoławcza               1.308.195,00  zł

Minimalne postąpienie              13.100,00  zł

Wadium                                              131.000,00  zł 

Przetarg odbędzie się  dnia  29 kwietnia 2013 r.  o godz. 900   w  siedzibie Urzędu Gminy  w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4  - pok. nr 7  (salka konferencyjna).  

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 kwietnia   2013 r. na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie nr 81 1090 1418 0000 0001 1589  6478  Bank Zachodni WBK SA Poznań oddz. Środa Wlkp. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-  dowodu wpłaty wadium

-  w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do   składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. 

Wpłacone wadium podlega:

 

-  zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg  wygrał,

-  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-  przepadkowi jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy  notarialnej w wyznaczonym terminie.

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych

ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

lub telefonicznie pod nr wewnętrznym 129 lub 128. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia 

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów