Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Opłata za przedszkole
2013-03-26 14:22:24


Z dniem 01 kwietnia 2013r. zacznie obowiązywać na terenie gminy Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

Zgodnie z w/w uchwałą usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Kleszczewo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w godzinach określonych w statucie przedszkola.

Po czasie wyżej wymienionym świadczenia i usługi przedszkola publicznego realizowane są odpłatnie i obejmują:

    1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijanie zdolności twórczych,

d) wspieranie indywidualnych zainteresowań.

     2) organizowanie  imprez  okolicznościowych;

     3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki  podczas pobytu dzieci w przedszkolu w    czasie:

a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, psychologa i innych specjalistów,

     b) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Opłata za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzone przez gminę powyżej 5 godzin wynosi 2,00  zł za godzinę. W/w opłata ulega  obniżeniu o 50% za drugie i  o 75% za  każde następne dziecko z rodziny, które korzysta z usług przedszkola.

Rodzice/opiekunowie prawni deklarują przedszkolu dzienną liczbę godzin  korzystania  w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Opłaty za świadczenia   wykraczające poza te ramy ustala zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty  rada gminy.

Ustalona opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysokości 2,00 zł wynika z przeprowadzone analizy finansowej kosztów funkcjonowania przedszkola. Dotychczas obowiązująca uchwała rady gminy w zakresie opłat uwzględniała  unormowania prawne, zgodnie z którymi 5 godzin  pobytu dziecka  w przedszkolu  podczas realizacji ramy programowej odbywa się bezpłatnie oraz to, iż  rodzice  ponoszą opłaty za czas pobytu dziecka ponad 5 godzin i to za faktyczny  czas pobytu dziecka w przedszkolu a nie czas deklarowany przez rodziców. Zmiana przepisów spowodowała, że w przypadku przedszkola w Kleszczewie największa liczba dzieci przebywa w przedszkolu 5 godzin  ( 37,3%, oraz 8 godzin ( 32,0%), w przypadku przedszkola w Tulcach sytuacja jest odwrotna, większość dzieci przebywa w przedszkolu 9 godzin (34%) lub 10 godzin ( 45%). Wprowadzenia przepisu, iż  rodzice płacą za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, a nie za czas deklarowany powoduje, iż  wysokość wpłat za faktyczny czas  pobytu dziecka  to  80% w stosunku do opłat, które powinny wpłynąć do budżetu, gdyby dzieci korzystały z przedszkola w czasie zadeklarowanym przez rodziców. Przedszkole ponosi wiec koszty gotowości przyjęcia dziecka. Wydatki na przedszkola prowadzone przez gminę stanowiły w 2012r. kwotę 1.181.291 zł kwotę, ( średnio w miesiącu 175 dzieci),  w kwocie tej  ok. 11%  stanowią opłaty wnoszone przez rodziców (poprzednio 15%). Po podjęciu uchwały wzrosną koszty ponoszone przez rodziców,  niemniej jednak są one  niższe aniżeli te, które ponoszą rodzice  dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.

Opłaty ponoszone przez  rodziców w przedszkolach niepublicznych to kwota około 500 zł opłata stała oraz ok. 200 zł koszty wyżywienia,  w przedszkolach niepublicznych nie stosuje się opłat ustalanych uchwałą rady gminy.

Przy proponowanej stawce 2,00 zł za godzinę  oraz   przy założeniu, że dziecko  przebywa w przedszkolu 10 godzin (w tym 5 godzin bezpłatnie) średnio  przez 20 dni w miesiącu  opłata wynosi 200 zł miesięcznie. Opłata w takiej wysokości wnoszona byłaby w przypadku, gdy dziecko przebywa w przedszkolu w czasie godzin zadeklarowanych przez rodziców - każda nieobecność powoduje obniżkę wysokości wnoszonej opłaty.

Do kosztów ponoszonych przez rodziców należy doliczyć koszty wyżywienia, które  na dzień dzisiejszy wynoszą 5,50 zł dziennie, a więc przy pobycie dziecka w przedszkolu  20 dni w miesiącu w przedszkolu  są to koszty w wysokości  110 zł na miesiąc.

Do ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach stosuje się przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty, które określają, że warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w Kleszczewie informujemy, że gmina nie otrzymuje z budżetu państwa subwencji na funkcjonowanie przedszkoli, tak jak jest to w przypadku szkół, tym samym nie ma sytuacji, że „subwencja idzie za uczniem”. Środki finansowe na funkcjonowanie przedszkoli pochodzą z budżetu gminy - wyjątek stanowią  dzieci niepełnosprawne uczęszczające  do przedszkola, na które przekazywana jest subwencja z budżetu państwa. Wysokość subwencji uzależniona jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  Do przedszkoli prowadzonych przez gminę w 2012r. uczęszczało jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością,  natomiast pozostałe dzieci uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach, w związku z powyższym tam przekazana została subwencja oświatowa. 

Przedszkola niepubliczne na terenie gminy (Bajkowa Kraina w Tulcach; Balbinka w Gowarzewie)  otrzymują  z budżetu gminy na każdego ucznia  przedszkola  dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych.  Przedszkola niepubliczne są zobowiązane zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami pedagogicznymi, ale nie muszą stosować przy zatrudnieniu ustawy - Karta Nauczyciela.

Na terenie gminy funkcjonuje również  przedszkole publiczne prowadzone przez  Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi  w Ziminie, które otrzymuje   z budżetu gminy  dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym  przewidzianym na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Z budżetu gminy  w 2012r.  na funkcjonowanie przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym wydatkowano kwoty :

- Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach -  323.202zł ( średnio w miesiącu 92 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie -  92.259 zł ( średnio  w miesiącu 26   dzieci),

- Publiczne Przedszkole w Ziminie - 72.084 zł ( średnio w miesiącu 15 dzieci)

Ponadto  w 2012r. z subwencji oświatowej gmina przekazała środki dla Niepublicznego Przedszkola  Bajkowa Kraina w Tulcach dla uczęszczających tam dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wysokości 449.309zł  (średnio w miesiącu 9 dzieci).

Do przedszkoli niepublicznych  na terenie Gminy Kleszczewo  uczęszczają również dzieci, które  nie są jej  mieszkańcami, w takim przypadku rozliczenie kosztów udzielonej dotacji następuje pomiędzy właściwymi miejscowo  gminami.