Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Program likwidacji wyrobów zawierających azbest
2013-05-14 11:14:24

Z dniem 15 maja 2013 roku Urząd Gminy Kleszczewo rozpoczyna procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest.  

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:

1)      właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,

2)      spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

3)      jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

4)      Polski Związek Działkowców,

które posiadają nieruchomość na terenie gminy Kleszczewo, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.  

W przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych, uprawnione do wzięcia udziału w programie stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie gminy Kleszczewo, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.  

Zainteresowane osoby powinny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2013 (do pobrania w tut. Urzędzie, pok. nr 6 lub na stronie internetowej  www.kleszczewo.pl) do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (Sekretariat – piętro I, pok. nr 16).   

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (oryginał np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inne dokumenty),

2)  w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,

3)  w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem,

4)  w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem
i obrotem produktami rolnymi oraz będących beneficjentami pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu
do pomocy de minimis oraz oświadczenie o pomocy de minimis.
  

Powyższe wnioski będą przyjmowane od dnia 15 maja 2013 r. do wyczerpania limitu określonego
w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 16 września 2013 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu poznańskiego oraz budżetu gminy Kleszczewo i wynoszą 100% całościowego kosztu realizacji przedsięwzięcia.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.  

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania  (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.  

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać na nie pozwolenia na budowę (wzory wniosków dostępne są w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz pod adresem http://www.bip.powiat.poznan.pl). 

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.

Załączniki:

Wniosek

Formularz informacyjny Wnioskodawcy

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o pomocy de minimis w rybołówstwie

Zasady likwidacji wyrobów azbestowych