Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Tulce
2013-06-28 07:00:18

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO 

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

ogłasza
 

U s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y    n a   s p r z e d a ż

n i e r u c h o m o ś c i 

Nieruchomość położona w miejscowości  Tulce, zapisana w księdze wieczystej PO1D/00017705/6, stanowiąca działkę o nr geodez. 145/3, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:  

Powierz-

chnia

 w m2

       Opis nieruchomości

Cena 

wywoławcza

 w 

Minimalne

postąpienie

w zł

Wadium

w zł

964

nieruchomość niezabudowana,

uzbrojenie: sieć wodociągowa i energia elektryczna w drodze gminnej, gaz wzdłuż drogi wojewódzkiej, droga utwardzona tłuczniem.

144.600,00

1.500,00

7.300,00

 

Terminy poprzednich przetargów: 6.06.2011 r., 28.07.2011 r., 16.09.2011 r., 7.11.2011 r., 15.12.2011 r., 17.02.2012 r., 25.05.2012 r., 21.08.2012 r., 9.11.2012 r., 11.01.2013 r., 21.03.2013 r., 24.05.2013 r. 

Przetarg odbędzie się dnia  5 sierpnia  2013 r.  o  godz.  900  w  siedzibie Urzędu Gminy   w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4     - pok. nr 7  (salka konferencyjna).  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 1 sierpnia 2013 r. na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie nr 81 1090 1418 0000 0001 1589 6478  Bank Zachodni WBK SA Poznań oddz. Środa Wlkp.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej prze oferenta,  który przetarg

   wygrał,

-  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-  przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od   

   zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Do ceny  ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia  aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym  128 lub 129 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów