Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wyprawka szkolna 2013
2013-08-09 14:23:01

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, iż zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818),  w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, przysługuje uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników. Program ma na celu zagwarantowanie uczniom łatwiejszego dostępu do  podręczników szkolnych, a tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych.

W roku  szkolnym 2013/2014 programem  objęci są następujący uczniowie szkół na terenie Gminy Kleszczewo:

  • uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i  w klasie V szkoły podstawowej
  • uczniowie niepełnosprawni wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria  przyznawania pomocy

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników przysługuje:    

  • Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tzn. w których dochód na jednego członka w rodzinie  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie  przekracza:
  1. w przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej539,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami)
  2. w przypadku uczniów klas II,III i V  szkoły podstawowej456,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)
  •  Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku wystąpienia w rodzinie szczególnie trudnych okoliczności, określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, mianowicie: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, niepełna rodzina, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania czy zdarzenie losowe lub inna sytuacja kryzysowa. W wymienionych przypadkach decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć  w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej.
  • Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela lub  pracownika socjalnego.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko w terminie do 16 września 2013r.  

Do wniosku należy dołączyć, w zależności od sytuacji, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz uzasadnienie wniosku, w przypadku nie spełniania kryterium dochodowego rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu o wartości przyznanej pomocy. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub wnioskodawcę, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku przedstawienia oświadczenia o zakupie podręczników w wysokości udzielonej pomocy, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którzy spełniają kryteria  i  uczęszczają do  szkół położonych na terenie Gminy Kleszczewo,  wynosi:

Grupa uczniów

Kwota maksymalna

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

225,00 zł

Uczniowie klas V szkoły podstawowej

325,00 zł

Uczniowie niepełnosprawni klas I-III szkoły podstawowej (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

225,00 zł

Uczniowie niepełnosprawni  klas I-VI szkoły podstawowej i  I-III gimnazjum (z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

225,00 zł

Uczniowie  niepełnosprawni klas IV-VI szkoły podstawowej  (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

325,00 zł

Uczniowie niepełnosprawni  klas  I-III gimnazjum (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

350,00 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać  w sekretariatach szkół, w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Kleszczewie  (pokój nr 13) oraz na stronie internetowej www.kleszczewo.pl


 Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej.

2. Wniosek o dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.