Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Dyskutujmy o wiatrakach
2014-01-22 07:18:56

W odpowiedzi  na zapytanie  skierowane przez autorów strony internetowej (wiatraki.zimin.pl) dotyczące problematyki lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy Kleszczewo,  przedstawiamy treść   informacji Wójta Gminy, które przesłane zostało wnioskodawcom.

Oczekujemy na uwagi Państwa  dotyczące  propozycji lokalizacji farmy wiatrowej na terenie  gminy  Kleszczewo.


Wójt Gminy Kleszczewo                                                           Kleszczewo 2014-01-17

Bogdan Kemnitz

 

WG.6724.1.2014

Szanowny Pan

Rafał Strugała

Zimin

 

           W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 14 stycznia 2014 roku dotyczącego przedstawienia oficjalnego stanowiska w sprawie protestów mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu Gminy w związku z lokalizacją siłowni wiatrowych pragnę na wstępie podziękować za zainteresowanie się tym tak ważnym z punktu widzenia mieszkańców Gminy tematem, aczkolwiek nie mogę w tym miejscu nie wyrazić swego zaskoczenia stawianymi przez Państwa publicznie zarzutami w sprawie braku informacji ze strony Urzędu Gminy odnośnie tego projektu. Niestety, w przeciągu kilku ostatnich dni mamy także do czynienia z wieloma przypadkami świadczącymi o pojawianiu się informacji nieprawdziwych, często wywołujących napięcia wśród mieszkańców.

Pragnę na wstępie zwrócić uwagę, że z prośbą o dzielenie się opiniami i odczuciami na temat propozycji lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gminy Kleszczewo zwracałem się do mieszkańców gminy wielokrotnie i to nie tylko w ramach formalnych procedur administracyjnych ale również w apelach publikowanych w materiałach informacyjnych redagowanych przeze mnie osobiście i zamieszczanych w Gazecie Mieszkańców Gminy Kleszczewo „Samorząd”, jak również na stronie internetowej Gminy www.kleszczewo.pl (zakładka „Gminne ABC”).

Przypomnę, że kwestia wiatraków pojawiła się w naszej Gminie w 2009 roku za sprawą wniosku firm Prestige i 3DS. Gminna administracja wraz z Radą Gminy poprzedniej kadencji przez kilka miesięcy bardzo intensywnie zajmowała się wszelkimi aspektami proponowanej inwestycji, by ostatecznie zapalić zielone światło do rozpoczęcia procedur związanych z planowaniem przestrzennym. Fundamentalne znaczenie dla podjęcia pozytywnego stanowiska przez nasz Samorząd miały wówczas wizyta radnych i odpowiedzialnych za realizację wniosku urzędników na farmie
wiatrowej w Tymieniu w gminie Będzino (zaliczanej wówczas do największych w Europie Środkowej), jak również pozytywny odbiór przedsięwzięcia ze strony mieszkańców gminy – mieszkańcy mieli przez cały czas zapewniony udział w przygotowywaniu decyzji, spotkanie konsultacyjne odbyło się w końcowej fazie prowadzonych analiz, po zgromadzeniu jak największej ilości danych. Na podjęcie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wyrażono zgodę ograniczając zakres inwestycji zaproponowany przez inwestorów do obszaru gminy charakteryzującego się najwyższym poziomem gospodarki rolnej, którego wysoki poziom bonitacji gleb wyklucza przeznaczenie w przyszłości większych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe i aktywizację gospodarczą. Ostateczne udostępnienie terenu gminy pod inwestycję (podjęcie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy) uzależniono od zagwarantowania respektowania interesów wszystkich stron przedsięwzięcia – podkreślam, że do zakończenia procedury było wówczas jeszcze wiele miesięcy, w czasie których nadal zapewniony był udział mieszkańców. Przygotowanie tej inwestycji w naszej gminie zostało przerwane po zgłoszeniu zastrzeżeń przez lotnisko w Krzesinach.

Inwestorzy projektu kontynuowali przygotowania zmierzające do realizacji inwestycji na terenie gmin Środa Wlkp oraz Dominowo, a na początku 2013 roku powrócili także do naszej gminy, już jako udziałowiec grupy Geo Renowables S.A.

Okazało się, że wcześniejsze przeszkody, przynajmniej w części, już się zdezaktualizowały i można podjąć temat na nowo. Opierając się na wcześniej wypracowanym stanowisku i mając na względzie obecne, znacznie bardziej wymagające w zakresie ochrony środowiska procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem nieco wcześniej podjęto decyzję o uwzględnieniu wniosku inwestora o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (procedurę poprzedza zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Pragnę podkreślić jeszcze raz, że zarówno w pierwszym etapie, jak również w obecnym, niezależnie od urzędowych informacji przekazywanych w związku z podjętymi procedurami administracyjnymi, osobiście przygotowywałem artykuły dotyczące przedsięwzięcia i to na długo przed rozpoczęciem formalnych czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków inwestorów – pierwszy ukazał się w gazetce „Samorząd” i na stronie internetowej w lutym 2013 roku.

Obecny etap to początek formalnej procedury, Rada Gminy podjęła uchwałę i mieszkańcy mieli czas na zgłoszenie swoich uwag i wniosków odnośnie swoich oczekiwań co do przyszłych zapisów planu – oczywiście ważny jest każdy głos w powyższej sprawie na każdym etapie prowadzonego postępowania (zwłaszcza jeśli inwestycja nie powinna być realizowana), jednak warto poczekać do wykonania projektu i wówczas mając do dyspozycji dane dotyczące ostatecznej lokalizacji i parametrów inwestycji, jak również opinie kilkudziesięciu instytucji, w tym także raport oddziaływania na środowisko, wypowiedzieć swoje zdanie w oparciu o konkretne argumenty. Podkreślam również, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku dyskusji nad wnioskiem złożonym w 2009 roku, tak i teraz jest przewidziany czas na bezpośredni udział mieszkańców w opiniowaniu projektu planu – wtedy gdy już on powstanie. Jak stwierdziłem w artykule informacyjnym w marcu 2013 roku „najważniejszym czynnikiem jest oczywiście niedopuszczenie do pogorszenia warunków życia mieszkańców gminy” – jako członkowie wspólnoty mieszkańców tworzący Gminę, decydując o wspólnej przyszłości, musimy jednak pamiętać, że również brak inwestycji należy do czynników pogarszających warunki życia.

Mając na względzie wyjaśnienie nieporozumień narastających wokół wszczętych procedur planistycznych, w imieniu własnym i Pana Przewodniczącego Rady Gminy uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 29 stycznia br. o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Kleszczewie. Mam nadzieję na osobisty udział Pana i innych bezpośrednio zainteresowanych tą sprawą osób. Będę również wdzięczny za zamieszczenie niniejszego pisma wraz załącznikami na Państwa stronie internetowej.

Z poważaniem

Bogdan Kemnitz

W załączeniu:

1) Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (z zaznaczeniem aktualnego zaawansowania prac)

2) Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej (z zaznaczeniem stanu załatwiania sprawy)

3) Kopie artykułów zamieszczonych w GMGK”Samorząd”oraz na stronie internetowej www.kleszczewo.pl („Gminne ABC”)

4) Informacja n/t liczby złożonych wniosków i uwag do mpzpg