Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zasady i kryteria naboru do przedszkoli i szkół publicznych gminy Kleszczewo na rok 2014/2015
2014-02-27 09:41:35


Kryteria naboru do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo

na rok szkolny 2014/2015 

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 18.01.2014r., zmieniły się od tego roku zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji, jak i terminów naboru. 

Do przedszkoli publicznych  przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy (zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7). W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Kleszczewo) niż wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, złożone z dwóch etapów:

  •  w I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą

  • w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, które zgodnie z art. 6 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 określone zostały przez dyrektorów przedszkoli, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kleszczewo:

 1) dziecko rodziców samotnie je wychowujących, pracujących

 2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu

3) dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo

4) dziecko z obwodu danej placówki

5) dziecko zameldowane na terenie gminy Kleszczewo 

Kryteria powyższe zostały określone, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty, uwzględniając lokalne potrzeby społeczne,  jak i najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, w tym osób samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców, którzy muszą pogodzić obowiązki rodzinne z zawodowymi. 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli na rok 2014/2015 do pobrania - POBIERZ

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

 

L.P.

Rodzaj czynności

Terminy

  1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

17.02.2014 r.- 14.03.2014 r.

2.

Składanie przez rodziców wniosków (kart zgłoszenia dziecka) wraz z załącznikami

01.03.2014r. – 31.03.2014r.

 

3.

Sprawdzenie formalne wniosków i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  rekrutacji

01.04.2014r. – 15.04.2014r.

4.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych

07.04.2014r.-25.04.2014 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Po zakończeniu posiedzeń komisji rekrutacyjnej, nie później niż do 30.04.2014r.

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów

Gminy Kleszczewo na rok szkolny 2014/2015 

1.     Do klas I szkół podstawowych  i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo dzieci i młodzież z obwodu danej szkoły jest przyjmowana obligatoryjnie, po złożeniu  przez rodziców kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły (art.20e  ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty)

2.     W przypadku dysponowania w szkole wolnymi miejscami po zapewnieniu miejsc wszystkim zgłoszonym dzieciom z obwodu, przeprowadza się procedurę rekrutacyjną dla dzieci spoza obwodu. Kandydaci podlegają kryteriom określonym przez dyrektora szkoły (wymóg nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r)

3.     Szczegółowe informacje o kryteriach i przyznanej im wartości punktowej, wymaganych dokumentach i terminach ich składania oraz o terminach i miejscu ogłoszenia wyników udostępnione zostaną do końca lutego 2014 r. na stronach  internetowych placówek i  i na tablicach ogłoszeń w szkołach.

4.     Wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i gimnazjów będą dostępne na stronach internetowych zespołów szkół i do odbioru w sekretariatach  w wymienionych poniżej terminach rekrutacji. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach

oraz terminy składania dokumentów

 

L.P.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej

ZS Tulce       01.02.2014r. – 28.02.2014r.

ZS Kleszczewo 15.03.2014 r. – 15.04.2014 r.

 

2.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klas I gimnazjów

ZS Tulce i ZS Kleszczewo

 03.03.2014r. – 16.05. 2014 r.

3.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych

Ustala dyrektor placówki

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

Ustala dyrektor placówki