Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wyprawka Szkolna 2014
2014-08-29 08:27:54

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 – tylko do 15 września 2014!

Przypominamy, że 15 września 2014 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych!

Informujemy, iż zgodnie z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, przysługuje uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników. Program ma na celu zagwarantowanie uczniom łatwiejszego dostępu do  podręczników szkolnych, a tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych.

               W roku  szkolnym 2014/2015 programem  objęci są następujący uczniowie szkół na terenie Gminy Kleszczewo:

·         uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach II, III i  VI szkoły podstawowej

  • uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I) i gimnazjów – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria  przyznawania pomocy

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników przysługuje:                                    

·         Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na jednego członka w rodzinie nie  przekracza  539,00 zł netto  czyli spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zmianami)                                         

·         Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku wystąpienia w rodzinie szczególnie trudnych okoliczności, określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, mianowicie: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, niepełna rodzina, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania czy zdarzenie losowe lub inna sytuacja kryzysowa.

W wymienionych przypadkach decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć  w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i VI szkoły podstawowej.

·         Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela lub  pracownika socjalnego.                                                                       

            Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko w terminie do 15 września 2014r.  

Do wniosku należy dołączyć, w zależności od sytuacji, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uzasadnienie wniosku, w przypadku nie spełniania kryterium dochodowego rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu o wartości przyznanej pomocy. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub wnioskodawcę, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku przedstawienia oświadczenia o zakupie podręczników w wysokości udzielonej pomocy, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

Grupa uczniów

Kwota maksymalna

Uczniowie klas II-III szkoły podstawowej

do kwoty 225,00 zł

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej

do kwoty 325,00 zł

uczniowie

1)     Niepełnosprawni klas II - III szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

2)     uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 225,00 zł

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystający z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175,00zł

uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi do 15 listopada 2014 r.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać  w sekretariatach szkół, w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Kleszczewie (pokój nr 13) oraz ze strony internetowej www.kleszczewo.pl w zakładce OŚWIATA.


Załącznik:

Wniosek o dofinansowanie - POBIERZ