Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> PODATKI NA 2015r.
2014-11-27 09:02:12

 

PODATKI NA 2015r.

Podczas ostatniego posiedzenia Sesji Rady Gminy uchwalone zostały następujące stawki podatków na 2015r.:

I.             Podatek rolny:

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

1.     dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,

2.     dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny w danym roku stanowi równowartość :

1.   od 1 ha przeliczeniowego  dla gruntów gospodarstw rolnych - 2,5q żyta,

2.   od 1 ha gruntów pozostałych  -  5q żyta, wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających  kwartał  poprzedzający rok podatkowy  ogłoszonej przez  Prezesa GUS.

Rada Gminy Kleszczewo uchwałą nr XLV/330/2014 z dnia 29 października 2014r. obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 61,37zł do kwoty 52zł, przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2015r.

Podatek rolny w 2015r. wg w/w ceny stanowił będzie kwotę:

- 130zł z 1ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych,

- 260zł z 1ha pozostałych gruntów.

 

II.            Podatek od nieruchomości:

Rada Gminy uchwałą nr XLV/331/2014 z dnia 29 października 2014r. ustaliła następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2015r.:

1.            Od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90zł od 1m2 powierzchni,

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58zł od 1ha powierzchni,

c)     od pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25zł od 1m2 powierzchni.

2.         Od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych   - 0,75zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzenie działalności  gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej – 21,78zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym  - 10,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)      od  pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego 7,77zł od 1m2  powierzchni użytkowej, a garaże i budynki gospodarcze nie związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej  4,14zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3.            Od budowli - 2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

III.           Podatek od środków transportowych:

W 2015r. obowiązywały będą stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Rady Gminy nr XLV/332/2014 z dnia 29 października 2014r. w następujących wysokościach:

1.            od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)            powyżej 3,5ton do 5,5ton włącznie - 623zł,

b)            powyżej 5,5ton do 9ton włącznie - 758zł,

c)            powyżej 9ton a poniżej 12ton - 965zł, 

2.   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.002

1.068

13

14

1.106

1.175

14

15

1.204

1.268

15

 

1.535

1.615

Trzy osie

12

17

1.469

1.535

17

19

1.602

1.668

19

21

1.737

1.803

21

23

1.870

1.938

23

25

2.069

2.139

25

 

2.204

2.270

Cztery osie i więcej

12

25

2.004

2.069

25

27

2.139

2.204

27

29

2.270

2.338

29

31

2.538

3.057

31

 

2.671

3.057

 

3.   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5ton i poniżej 12ton - 1.769zł,

4.   od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12ton stawki podatkowe wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

2.139

2.204

18

25

2.204

2.270

25

31

2.245

2.310

31

 

2.285

2.363

Trzy osie

12

40

2.270

2.338

40

 

2.671

3.057

 

5.   od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7ton i poniżej 12ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego – 400zł,

6.   od przyczep  lub  naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadających dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12ton, stawki podatkowe wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

467

533

18

25

533

601

25

 

599

726

Dwie osie

12

28

533

601

28

33

792

1.098

33

38

1.098

1.667

38

 

1.486

2.196

Trzy osie

12

38

1.002

1.535

38

 

1.268

1.938

 

7.   od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniejszej niż 30 miejsc - 1.824zł,

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.319zł.

Na stronie internetowej gminy oraz na bip.kleszczewo.pl dostępne są wzory formularzy podatkowych. (PRAWO LOKALNE – podatki i opłaty lokalne)