Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Przypomnienie kryteriów naboru do przedszkoli publicznych gminy Kleszczewo
2015-03-25 08:35:55

 

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych gminy Kleszczewo

na rok szkolny 2015/2016

 

Rekrutacja do  gminnych przedszkoli publicznych odbywać się będzie w terminie od 1 marca do 31 marca 2015r. Nabór dotyczy dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałych  na obszarze gminy Kleszczewo. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, złożone z dwóch etapów:

  •   w I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą

  •  w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, które określone zostały przez Radę Gminy Kleszczewo:

1)    objęcie kandydata obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

2)    objęcie kandydata prawem do wychowania przedszkolnego

3)    kontynuacja w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja, edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

4)    ubieganie się o przyjęcie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata

5)    kandydat obojga rodziców pracujących zawodowo lub pracującego zawodowo rodzica samotnie wychowującego dziecko

6)    kandydat z rodziny, w której wychowuje się dwoje dzieci, do ukończenia 18 roku życia  

Kryteria powyższe zostały określone tak, by zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty, uwzględniały lokalne potrzeby społeczne,  jak i najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, w tym osób samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców, którzy muszą pogodzić obowiązki rodzinne z zawodowymi.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów potwierdza się poprzez dołączenie do wniosku określonych dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji i dokumentów znajdują się w regulaminie rekrutacji do przedszkoli gminnych na rok 2015/2016, który znajduje się do pobrania poniżej oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Rodzice dzieci, które w roku 2014/2015 uczęszczały już do przedszkola, są zobowiązani złożyć deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej, jeżeli chcą, by ich dziecko dalej  uczęszczało do tego przedszkola.  

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

 

L.P.

Rodzaj czynności

Terminy

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

16.02.2015 r.- 27.02.2015 r.

2.

Składanie przez rodziców wniosków (kart zgłoszenia dziecka) wraz z załącznikami

01.03.2015r. – 31.03.2015r.

 

3.

Sprawdzenie formalne wniosków i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  rekrutacji

01.04.2015r. – 15.04.2015r.

4.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych

07.04.2015r.-27.04.2015 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Po zakończeniu posiedzeń komisji rekrutacyjnej, nie później niż do 30.04.2015r.

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów

gminy Kleszczewo na rok szkolny 2015/2016

 

1.     Do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo, przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kleszczewo.

2.     Dzieci i młodzież z obwodu danej szkoły jest przyjmowana obligatoryjnie, po złożeniu  przez rodziców kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły.

3.     Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są w przypadku dysponowania w szkole wolnymi miejscami po zapewnieniu miejsc wszystkim zgłoszonym dzieciom z obwodu.

4.     W przypadku wolnych miejsc dla uczniów spoza obwodu przeprowadza się procedurę rekrutacyjną. Kandydaci podlegają kryteriom określonym przez dyrektora szkoły.

5.     Szczegółowe informacje o kryteriach i przyznanej im wartości punktowej, wymaganych dokumentach i terminach ich składania oraz o terminach i miejscu ogłoszenia wyników udostępniane są na stronach  internetowych placówek i na tablicach ogłoszeń w szkołach.

6.     Wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum  dostępne są na stronach  internetowych  i w sekretariatach szkół.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach

gminy Kleszczewo oraz terminy składania dokumentów

 

L.P.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej

01.03.2015r. – 31.03.2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkoły podstawowej

do 01.06.2015 r.

3.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klas I gimnazjów

27.04.2015r. – 15.05.2014 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klas I gimnazjów

Ustali dyrektor placówki, nie później jednak niż do 6 lipca 2015 r.

Umieszczono: 19.03.2015r.

Aktualizacja: 25.03.2015r.