Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> WYPRAWKA SZKOLNA 2015
2015-07-27 12:19:42

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Informujemy, iż zgodnie z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”, przysługuje uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników. Program ma na celu zagwarantowanie uczniom łatwiejszego dostępu do  podręczników szkolnych, a tym samym wyrównanie ich   szans  edukacyjnych.

W roku  szkolnym 2015/2016 programem  objęci są następujący uczniowie szkół na terenie Gminy Kleszczewo:

·         uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie III szkoły podstawowej

  • uczniowie niepełnosprawni wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria  przyznawania pomocy

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników przysługuje:

  • Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tzn. w których dochód na jednego członka w rodzinie  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie  przekracza  574,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)           
  • Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku wystąpienia w rodzinie szczególnie trudnych okoliczności, określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, mianowicie: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, niepełna rodzina, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania czy zdarzenie losowe lub inna sytuacja kryzysowa.

         W wymienionych przypadkach decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły,

         do której uczęszcza uczeń.

  • Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Pomoc  udzielana  jest  na  wniosek  rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a  także nauczyciela  lub  pracownika  socjalnego.                                                                       

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko w terminie

do 16 września 2015r.  

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, którzy  pochodzą  z rodzin spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

- w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić  zaświadczenie  o pobieraniu świadczenia,                                               

lub

- tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości osiąganych dochodów przez członków rodziny w roku 2013 wraz z  zaistniałymi zmianami do dnia złożenia  wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników,

-  a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości przyznanej pomocy. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub wnioskodawcę, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku przedstawienia oświadczenia o zakupie podręczników w wysokości udzielonej pomocy, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którzy spełniają kryteria  i  uczęszczają do  szkół położonych na terenie Gminy Kleszczewo,  wynosi:

Grupa uczniów

Kwota maksymalna

Uczniowie klasy            III szkoły podstawowej

do kwoty 225,00 zł

uczniowie

1.niepełnosprawni: klasy II lub III szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

2.uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i  III  gimnazjum

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 225,00 zł

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i II szkoły podstawowej nie korzystający z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175,00 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas V-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas II-III, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego .

do kwoty 350 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać  w sekretariatach szkół.