Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wycinanie drzew – zezwolenia na nowych zasadach
2015-08-27 14:28:38

Wycinanie drzew – zezwolenia na nowych zasadach           

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zmienia znacząco regulacje w zakresie ochrony zieleni. Zmiany wchodzą w życie od 28 sierpnia 2015r.

Od tego czasu nie trzeba uzyskiwać zgody na wycinkę:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)   25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f (na chwilę obecną tylko jedno drzewo – bożodrzew oraz jeden krzew  spotykany w ogrodach jako roślina ozdobna – kolcolist zachodni).

Pozostałe drzewa i krzewy wymagają uzyskania decyzji na wycinkę. Zgodnie z w/w nowelizacją zmienił się wniosek na wycinkę.

To nie koniec zmian. Zniesiono wymóg dołączania zgód wszystkich właścicieli nieruchomości w przypadku  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Decyzja o złożeniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów będzie wić podejmowana na ogólnych zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach i wspólnotach. W celu włączenia mieszkańców do konsultacji planowanej wycinki zadrzewień spółdzielnia oraz zarząd wspólnoty będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zamiarze złożenia wniosku o usuniecie drzew lub krzewów. Termin na zgłaszanie uwag nie może być krótszy niż 30 dni. Rozwiązanie to pozwoli mieszkańcom na podjęcie ewentualnych działań zapobiegających usunięciu (np.  złożenie protestu, zwołanie walnego zgromadzenia, dokonanie wspólnych oględzin). Oświadczenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych będzie wymogiem formalnym wniosku o wydanie zezwolenia.

Ochrona drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym. Drzewa i krzewy można będzie usunąć tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia tj. gdy inwestor uzyska pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Zasady cięcia drzew. Bez zezwolenia wolno obciąć co najwyżej 30% korony, chyba że drzewo wymaga specjalistycznych zabiegów. Takie zabiegi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, w tym fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia cięcia. Dokumentację przechowuje się przez pięć lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a powyżej 50 % - zniszczenie drzewa.


Wniosek na wycinkę drzew - POBIERZ