Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonego w m. Szewce
2015-08-28 10:07:42

 

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

ogłasza


P i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   o g r a n i c z o n y 

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości   Szewce, w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, zapisanej w KW  PO1D/00017688/0, o nr geod. 367/4 i powierzchni 0,0300 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i zagrodową: 

Opis nieruchomości

Cena 

wywoławcza w

 

Minimalne

postąpienie w zł

Wadium

w

Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w rejonie ul. Topolowej.

 

23.900,00

 

240,00

 

2.390,00

 

Przetarg odbędzie się dnia  07 października 2015 r.  o  godz. 900  w  siedzibie Urzędu Gminy   w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4     - pok. nr 7  (salka konferencyjna).

1. Przetarg    jest    ograniczony    do    właścicieli   działek   przylegających   do   działki  

nr geod. 367/4, ze względu na brak możliwości zagospodarowania działki jako samodzielnej nieruchomości.

2. Warunkiem    zakwalifikowania   do    udziału   w   przetargu   ograniczonym   jest  

przedłożenie do 01 października 2015 r.  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie (pok. Nr 4), zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentem potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do działki sąsiadującej z działką nr 367/4  w miejscowości Szewce, obręb Gowarzewo.

3.  Warunkiem    uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  do  01 października      2015 r. na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 Bank Spółdzielczy w Kórniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

4.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

-  w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

5.  Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg wygrał,

-  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

- przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

6. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6.  Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym  129.

9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.