Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg ograniczony na na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce, w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, zapisanej w KW O1D/00017688/0,
2015-12-09 13:27:38

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033, fax 8176-184

ogłasza

d r u g i   u s t n y   p r z e t a r g   o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce, w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, zapisanej w KW PO1D/00017688/0, o nr geod. 367/4 i powierzchni 0,0300 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i zagrodową:

 

Opis nieruchomości

Cena 

wywoławcza

w zł

Minimalne

postąpienie

w zł

Wadium

w zł

Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w rejonie ul. Topolowej.

 

23.900,00

 

240,00

 

2.390,00

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2016 r. o godz. 900 w  siedzibie

Urzędu Gminy  w  Kleszczewie, ul. Poznańska 4 - pok. nr 7 (salka konferencyjna).

1.     Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek przylegających do działki nr geod. 367/4, ze względu na brak możliwości zagospodarowania działki jako samodzielnej nieruchomości.

2.     Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest przedłożenie                   do 7 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie (pok. nr 4) zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentem potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do działki sąsiadującej                z działką nr 367/4 w miejscowości Szewce, obręb Gowarzewo.

3.     Warunkiem uczestnictwa  w  przetargu jest wpłacenie wadium  do 7 stycznia 2016 r. na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 Bank Spółdzielczy w Kórniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

4.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium,

-          w przypadku osób fizycznych: dowodu tożsamości,

-          w przypadku osób prawnych: odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

5.  Wpłacone wadium podlega:

-          zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygrał,

-          zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-          przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

6. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6.  Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym 129.

9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.