Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Urząd Gminy w Kleszczewie przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierajacych azbest
2016-06-12 11:47:02

A Z B E S T

 

Urząd Gminy w Kleszczewie przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać ze stron www.powiat.poznan.pl, www.kleszczewo.pl
lub w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6),
tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

·  właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,

·  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

·  jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

·  instytuty badawcze,

·  stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy,

które posiadają nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego,
na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez
w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.

Dotacja wynosi 100% na:

·  demontaż, transport i unieszkodliwianie;

·  odbiór, transport i unieszkodliwianie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą
z NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskiego oraz gminy.

Wnioski będą przyjmowane do 31.08.2016r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć:

·  dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);

·  zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);

·  pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);

·  wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”
w pkt 5 wniosku);

·  wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Konstanty Spurek Eko-Mix, ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław

 

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Do pobrania:

Wniosek

Uchwała+zasady

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

 Aktualizacja informacji z dnia 12.02.2016r. i 20.04.2016r.