Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wyprawka szkolna 2016
2016-08-12 10:59:46

Wyprawka Szkolna  2016

 

1.KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY

1) Dofinansowanie do zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego (za wyjątkiem ćwiczeń) przysługuje w 2016 r:

uczniom i młodzieży klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów:

– słabowidzącym,
– niesłyszącym,
– słabosłyszącym,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.


2)Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych (materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, mający postać papierową lub elektroniczną: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki,uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej)przysługuje

 w 2016 r.:


uczniom i młodzieżyklas I-III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:

– z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I – III szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystająz podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1  ustawy o systemie oświaty.

 

 

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Pomoc udzielana jest na wniosek:

-rodziców ucznia (prawnych opiekunów)

-pełnoletniego ucznia

-nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017

3.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

do dnia  9 września 2016 r.

 

4. KWOTY DOFINANSOWANIA:

 

1.

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I – III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

2.

dla uczniów:

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkoły podstawowej lub klas III gimnazjum – niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

 

do kwoty 225 zł

3.

dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkoły podstawowej lub klas III gimnazjum – korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

4.

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

5.

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

6.

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty 350 zł

7.

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

8.

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

9.

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum

do kwoty 445 zł

 

5. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

Zwrot kosztów zakupu następuje po przedłożeniu dowodu zakupu:

-faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub  rodzica

-rachunek

-paragon

-oświadczenie

 

Informacje na temat programu można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać dzieci w roku szkolnym 2016/2017.

 

Wnioski można pobierać bezpośrednio w sekretariatach szkół lub ze stron internetowych: Urzędu Gminy Kleszczewo (zakładka Oświata-Aktualności) oraz szkół.

Pobierz:

1. Wniosek

2. Oświadczenie