Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
2017-09-11 13:35:58

 

OGŁOSZENIE

 o naborze  członków do Komitetu Rewitalizacji


Wójt Gminy Kleszczewo zgodnie z Uchwałą  Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r.  w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór na członków do Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie Kleszczewo.

Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Kleszczewo w drodze Zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu  Rewitalizacji Gminy Kleszczewo  tj. do końca 2022r.

 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALUIZACJI

Komitet liczy nie więcej niż 22 członków, w tym:

1)     nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska oświaty, kultury i służby zdrowia,

2)     nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Kleszczewo,

3)     nie więcej niż 2 przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów i planistów przestrzennych,

4)     nie więcej niż 10 mieszkańców Gminy Kleszczewo niewymienionych w innych podpunktach,

5)     nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego,

6)     nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Kleszczewo,

7)      nie więcej niż 2 przedstawicieli pozostałych grup interesariuszy niewymienionych w innych podgrupach.

 

Każdy z członków Komitetu musi być zameldowany na stałe lub czasowo w Gminie Kleszczewo. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna określona liczba członków Komitetu, wyłonienie kandydata następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Kleszczewo. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości kandydatów niż dopuszczona wyboru członków Komitetu dokonuje się z dostępnej grupy kandydatów.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny  - za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

 

TERMIN SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

 

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od dnia 11 września 2017r. do 26 września 2017r.  za pomocą deklaracji, której wzór dostępny  jest załączniku do ogłoszenia  lub w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo.

Wypełnioną deklarację  należy dostarczyć :

1)     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

2)     bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo  ul. Poznańska 4 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy

       (-) Bogdan Kemnitz

 

Formularz zgłoszenia – deklaracja – POBIERZ