Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy- 20. XII, godz. 14:00
2017-12-12 10:20:12

Przewodniczący Rady Gminy  zaprasza na  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia  20 grudnia 2017 r. (środa)  o godz. 14:00 w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.       Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040

a)     przedstawienie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,

c)     przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

d)    dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,

e)     głosowanie nad projektem uchwały.

6.       Budżet gminy na 2018r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek  do projektu budżetu,

e) przedstawienie poprawek do budżetu,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem uchwały.

7.       Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie   uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2018r.

10.    Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo:

a)     obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice,

b)    obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce,

c)     obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce,

d)    obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18, położone w obrębie Krzyżowniki.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.

13. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kleszczewo :

 obejmującego działki położone w Kleszczewie,

b)      obejmującego działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Szewcach.


14. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo :

a)       obejmującego działki położone w Kleszczewie,

b)       obejmującego część działki położonej w Bylinie,

c)       obejmującego działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce,

d)       obejmującego teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką,

e)       obejmującego teren położony w Kleszczewie,

f)     obejmującego działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce i Szewcach,

g)       obejmującego działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie,

h)       obejmującego działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach,

i)         obejmującego działki położone w Gowarzewie.

 

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

16.    Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2040.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem  2017r.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki o nr ewid.260/7 i 260/8 ,obręb Tulce.

19.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

20.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

21.    Zapytania i wolne wnioski.

22.    Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

 

                                                                                                                          Henryk Lesiński