Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego rewitalizacji parku w Komornikach
2018-01-18 14:29:40

Kleszczewo, 16.01.2018r.

 

OR.4125.1.2018

 

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego rewitalizacji parku w Komornikach (nr rej. 1782/A
z 14.02.1979r., dz. nr ew. 14/1 obr. Komorniki, powierzchnia: 2,73 ha).

 

 

 

I. Zamawiający

Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego rewitalizacji parku
w Komornikach (
nr rej. 1782/A z 14.02.1979r., dz. nr ew. 14/1 obr. Komorniki, powierzchnia: 2,73 ha).

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) musi być zgodny i zawierać wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

 

PFU swoim zakresem obejmie w szczególności:

  

a. ogólny opis przeznaczenia planowanych niezbędnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,

b. ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia w ramach rewitalizacji technologii i rozwiązań technicznych,

c. wizualizację koncepcji funkcjonalno-przestrzennej,

d. obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

e. obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

 

Dokumentacja kosztowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów (uwzględniając ewentualne etapowanie prac) w tym między innymi:

 • koszty dokumentacji projektowej: projektu budowlanego – wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej,
 • ewentualne ekspertyzy, opinie, dokumentacje geodezyjne, inwentaryzacje dendrologiczne
 • nadzór autorski,
 • nadzór konserwatorski,
 • koszt wykonania prac budowlano-instalacyjnych,
 • koszt zakupu i montażu ewentualnych urządzeń, obiektów małej architektury, oświetlenia, oczyszczenia stawów,
 • koszt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego,
 • koszt wykonania  nowych nasadzeń, nowej koncepcji/aranżacji zieleni,
 • rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.

f. wskazanie w opracowaniu niezbędnych i wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli pozyskanie takich będzie niezbędne na etapie przed-projektowym,

 

Park wpisany jest do rejestru zabytków nr rej. 1782/A
z 14.02.1979r.

 

Wszelkie działania związane z rewitalizacją parku wymagają uzyskania i uwzględnienia zaleceń konserwatorskich.

 

g. uwzględnienie wszystkich wytycznych inwestorskich i innych uwarunkowań związanych z rewitalizacją terenu i jej przeprowadzeniem ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia.

 

B. Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zostanie zobowiązany do:

 1. Sporządzenia dokumentu z uwzględnieniem informacji, że będzie on stanowił podstawę do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej.
 2. Przedłożenia projektu dokumentu do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program powinien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.
 3. Przygotowania na wezwanie Zamawiającego projektów odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie wyłonienia dokumentacji projektowej w zakresie związanym z Programem funkcjonalno-użytkowym, będącym podstawą opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu do czasu jego rozstrzygnięcia.
 4. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty robót budowlanych i eksploatacji terenu. 

C. Sposób przekazania przedmiotu umowy:

 

1. Kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dodatkowe opracowania i materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy wersji papierowej. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w taki sposób aby możliwe było jej swobodne rozłożenie i złożenie (nie trwale zszyta).

2. Kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz pozostałe opracowania zostaną przekazane także w wersji elektronicznej na płycie/płytach CD w formie:

 1. edytowalnej format DWG – rysunki, format doc. – część opisowa i dokumentacja fotograficzna z opisami, kosztorysy zgodnie z formatem używanego oprogramowania, jednego dla całego przedmiaru i kosztorysu,
 2. nieedytowalnej – format jpg. – rysunki, format pdf - pozostałe.

3. W przypadku uwag/zastrzeżeń lub braków Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek do opracowań. W zależności od charakteru i istotnych uwag Wykonawca poprawi wady opracowania lub uzasadni na piśmie niemożność uwzględnienia uwag, z oczywistych powodów, lub przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek.

 

Charakterystyka terenu:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce o nr 14/1 obr. Komorniki, której właścicielem jest RSP Komorniki (umowa użyczenia Gmina Kleszczewo).

Powierzchnia rewitalizacji 2,73 ha.

 

Park ma być obiektem ogólnodostępnym

 

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna uwzględniać m.in.:

 • przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego;
 • planu zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne i wymagania architektoniczno-urbanistyczne oraz sanitarne w skali stosownej do projektowanej inwestycji;
 • koncepcję układu komunikacyjnego;
 • koncepcję oświetlenia;
 • koncepcję oczyszczenia stawów;
 • koncepcję szaty roślinnej;
 • koncepcję małej architektury;
 • inne – zaproponowane przez Wykonawcę.

IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

 1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- przynajmniej 2 programy funkcjonalno-użytkowe lub projekty rewitalizacji dla przedsięwzięć z zakresu budowy, przebudowy, zagospodarowania terenów zielonych, parków, ogrodów, zgodne z: 

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389)

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 

Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

V. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty w każdej części dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)

 

Nazwa kryterium

Waga

1. Cena (C)

60

2. Termin realizacji (T)

40

 

 

1. KRYTERIUM CENY

 

Oferta z najniższą ceną w danej części przedmiotu zamówienia otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

 

Sposób punktacji za cenę oferty w danej części jest następujący:

 

C = Cn/Cp x 60

Cn – najniższa oferowana ocena

Cp – cena oferty porównywanej

C – wynik

 

2. KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI

 

Ocena ofert w kryterium termin realizacji zostanie dokonana w następujący sposób:

Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu:

 • do 09 marca 2018 r. otrzyma 10 pkt,
 • do 02 marca 2018 r. otrzyma 20 pkt,
 • do 26 lutego 2018 r. otrzyma 30 pkt,
 • do 19 lutego 2018r. otrzyma 40 pkt.

 

Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca.

 

Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania dłuższego niż 8 tygodni.

 

3. WYNIK

 

Ostateczna ilość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:

 

P = C+T

P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena,

T – ilość punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji.

 

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający wybierze tą spośród nich, która zawiera niższą cenę.

 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

8. Od decyzji Gminy Kleszczewo nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

 

VI. Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania lub rozwiązań architektonicznych przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, b) zmiana zakresu projektowania wprowadzona decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy.

2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, b) zmiany zakresu projektowania, c) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy.

 

VII. Czas realizacji zamówienia

Do 15 marca 2018 r.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do 24 stycznia 2018 r., do godziny 15:00:

- na adres Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, faxem (61 8176 184) lub poczta elektroniczna na adres: urzad@kleszczewo.pl lub drogą pocztową w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

IX. Sposób złożenia oferty

Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.

Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:

 • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • załącznik nr 2, czytelnie podpisany przez Wykonawcę.

X. Osoba do kontaktu

Monika Nowicka, tel. 61 8176 033 wew. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

 

XI. Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz wykonanych usług