Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zapytanie ofertowe - rewitalizacja stawu w Komornikach
2018-01-18 14:46:23

Kleszczewo dn. 16.01.2018r.

 

OR.7031.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy Kleszczewo zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla rewitalizacji stawu w Komornikach, Gmina Kleszczewo, zgodnie z opisem zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (zwany dalej: PFU) dla rewitalizacji stawu  na działce nr ewid. 69 w miejscowości Komorniki 9powierzchnia działki – 0,2153 ha).

Treść PFU musi być zgodna oraz zawierać wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1129).

W szczególności PFU winno zawierać:

- dokładną charakterystykę i opis obiektu oraz zakresu prac w zakresie odmulenia
i napowietrzenia stawu oraz planu zagospodarowania terenu (w tym wycinka drzew, nowe nasadzenia, elementy małej architektury);

-szczegółowy opis urządzeń poprawiających jakość wody wraz z propozycją rozwiązań technicznych, rodzaju i parametrów proponowanych urządzeń;

-szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowanych materiałów i rozwiązań, które umożliwią późniejsze zaprojektowanie obiektu z materiałów odpowiedniej jakości;

- część rysunkową, która będzie stanowić propozycję planu zagospodarowania terenu;

-dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych m.in. kopię mapy zasadniczej itp.

Dodatkowo w zamówieniu należy uwzględnić szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Założenia PFU należy na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: 28 luty 2018r.   – przy czym ostateczna wersja wraz z kompletem załączników– 15.03.2018 r.

Ofertę prosimy przesłać w terminie 24.01.2018r. na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4, faxem (61 8176 184) lub pocztą elektroniczną na adres (urząd@kleszczewo.pl).

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Nowicka pod numerem telefonu 61 817 60 33 wew. 124.