Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ogłoszenie nr 3/2018/G
2018-04-09 08:09:11

Ogłoszenie numer 3/2018/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1. Termin składania wniosków: od 23.04.2018r. do 10.05.2018r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (1 oryginał +1 kopia)  należy składać:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków .W przypadku problemów technicznych z dostępem do wersji elektronicznej wniosku czas składania wniosków wydłuża się o czas niedostępności wniosku w stosunku jeden do jednego (w rozliczeniu godzinowym).

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a załączniki ponumerowane.

3. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 300 000,00 zł.

4. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania): • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,

• jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,

• organizacje pozarządowe – max. 100%,

• pozostali beneficjenci – max. 50%.

6. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

7. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

Cel szczegółowy 2.2  Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźniki produktu: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie, mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 30 sztuk.

8. Określenie ram czasowych  realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

9. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Zgodnie z zapisami LSR wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, (…) promowanie atrakcji. LGD ma niezwykle cenne zasoby historyczne, związane z powstaniem państwa polskiego, działalnością Piastów, Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie obserwuje się niewykorzystanie potencjału, również Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, renowację miejsc pamięci, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Planowane do realizacji zadania powinny mieć na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

10. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

a)     być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników

b)     zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

c)     w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

11. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

12. Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów  przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Małgorzata Blok – 601 251 501

Data ogłoszenia 06-04-2018 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych

·         Dokumentacja konkursowa

·         Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

·         Umowa o powierzenie grantu.

·         Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania.

·         Dokumenty Źródłowe

·         LSR

·         Kryteria wyboru

·         Regulamin działania Rady

·         Procedura grantowa

Generator wniosków link aktywny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl tylko w czasie naboru wniosków

Instrukcja do Generatora wniosków

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 3/2018/G