Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wójt Gminy Kleszczewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
2018-04-30 07:59:48

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2018

                                                                                                   Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                                   z dnia   27 kwietnia 2018 r.

 

                                                                  Wójt Gminy Kleszczewo

    ogłasza konkurs na stanowisko

                                                          Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

 

I.              Oznaczenie organu prowadzącego publiczną szkołę: Gmina Kleszczewo, z siedzibą ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

II.             Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs: Zespołu Szkół w Tulcach: ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce. W skład Zespołu Szkół w Tulcach wchodzi: przedszkole, szkoła Podstawowa oraz klasy gimnazjalne

III.           Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 r., poz. 1597) tzn.:

 

1)     Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz spełnia łącznie następujące wymagania:

a)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)    uzyskała:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zmianami).;

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011  r., poz. 224, 2015 r. poz., 1132 oraz 2017 r. poz. 60).

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w części III pkt 1 lit. b-k niniejszego ogłoszenia.

3. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)  posiada studia wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania  określone w części III pkt 1 lit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.

            4. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu, w wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV.           Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 r., poz. 1587):

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego zespołu szkół;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz
z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1948,
z późn. zm., 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.
i poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189,
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

16)  na żądanie organu prowadzącego zespół szkół kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13.

 

V.            Informacja o:

a)     sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH”  w terminie do dnia 25 maja 2018 r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, pokój nr 16, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do urzędu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo.

b)    dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

c)     sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

/-/  Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo