Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  KOMPLEKSU  BOISK SPORTOWYCH  „MOJE  BOISKO ORLIK  2012”

 

 

I. POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 

§ 1

 

1. Kompleksy boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Kleszczewie i Tulcach są obiektami służącymi do realizacji zadań własnych Gminy Kleszczewo w zakresie kultury fizycznej, w tym w szczególności  do:

                               1)           realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego,

                               2)            upowszechniania  kultury fizycznej na terenie gminy,

                               3)            propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu    życia.

 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :

                               1)     zarządzający kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”w Kleszczewie i Tulcach -  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, zwany dalej zarządzający,

                               2)            trener środowiskowy – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do  nadzoru, koordynacji i zasad prowadzenia zajęć sportowych na obiekcie, zatrudniona  przez zarządzającego i świadcząca pracę zgodnie z zakresem obowiązków,

                               3)            administrator – osoba wskazana przez zarządzającego  i świadcząca pracę  na obiekcie,

                               4)            obiekt – kompleks boisk sportowych w Kleszczewie  lub  w Tulcach,

                               5)      użytkownicy obiektu – dzieci i młodzież,  osoby fizyczne lub występujące  w zorganizowanych grupach, kluby, sportowe, instytucje, zakłady pracy i organizacje,

                               6)     organizator zawodów- podmiot organizujący i przeprowadzający zawody sportowe.

 

II. HARMONOGRAM  KORZYSTANIA  Z OBIEKTU

 

§ 2

 

 1. Obiekt czynny jest przez cały rok za wyjątkiem niedziel oraz świąt państwowych  i kościelnych ( uznanych ustawowo za dni wolne od pracy).
 2. Zajęcia w obiekcie odbywają się :

1)          w miesiącach od marca do listopada w  godzinach :

                   a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych:

   - od poniedziałku do piątku  od godz. 8.00 do  godz.15.00

b) boiska dostępne dla pozostałych  użytkowników obiektu :

     - od poniedziałku do piątku  od godz. 15.00 do  godz.21.00

c)w soboty  od godz. 10.00 do godz. 21.00

d) w czasie wakacji letnich :

od poniedziałku do soboty  od godz. 10.00 do godz. 21.00

2)         w miesiącach od grudnia do  lutego  w  godzinach :

                   a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych:

   - od poniedziałku do piątku  od godz. 8.00 do  godz.15.00

  b) boiska dostępne dla pozostałych użytkowników obiektu   :

     - od poniedziałku do piątku  od godz.15.00 do  godz.19.00

  c)w soboty  od godz. 10.00 do godz. 18.00

  d) w czasie ferii  zimowych  :

      od poniedziałku do soboty  od godz. 10.00 do godz. 18.00

       4. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządzający  może zawiesić lub ograniczyć korzystanie z obiektu.

       5. Z przyczyn niezależnych od zarządzającego oraz na czas remontów i koniecznych napraw  korzystanie z obiektu może być  ograniczone lub odwołane.

       6.W uzasadnionych przypadkach zarządzający może  wyrazić zgodę na korzystanie z obiektu w czasie niedziel i świąt.

 

§ 3

 

1.       Zajęcia  szkolne są nadzorowane i prowadzone przez właściwego dla danej grupy nauczyciela.

2.       Zajęcia sportowe dla pozostałych osób koordynuje administrator lub pełniący dyżur trener środowiskowy.

 

§ 4

 

 1. Korzystanie  z obiektu  odbywa się za zgodą administratora lub trenera środowiskowego  w oparciu o harmonogram.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu dla grup zorganizowanych u administratora lub  trenera środowiskowego.
 3. Zarządzający  obiektem  zastrzega  sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć  na obiekcie w celu przeprowadzenia  imprez sportowo-rekreacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanym.
 4. Za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłaty.

 

§ 5

 

1. Osoby  korzystające  z  obiektu   są zobowiązane  do  wpisania  się  do   rejestru (dziennika) użytkowników obiektu prowadzonego przez administratora  lub trenera środowiskowego.

2. Osoby  przebywające  na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą  administratora lub trenera środowiskowego.

 

 

III. ZASADY  KORZYSTANIA   Z OBIEKTU

 

§ 6

 

1. Z obiektu korzystać mogą  :

      1) dzieci i młodzież szkolna, pod nadzorem nauczyciela, trenera środowiskowego lub osoby dorosłej,

      2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

      3) grupy zorganizowane ( maksymalnie 30 osobowe),

      4) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

      5) osoby fizyczne,

2.  Z obiektu nie mogą korzystać  osoby:

      1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod  działaniem środków odurzających,

      2) zakłócające porządek  i  używające wulgarnego słownictwa,

      3) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

3. Obowiązkiem osób korzystających z   obiektu jest:

      1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych obiektu,

      2)  zachowywanie zasad czystości i porządku na całym obiekcie,

      3) podporządkowanie się poleceniom administratora, trenera środowiskowego, oraz osób prowadzących  zajęcia.

 

§ 7

 

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim  dopuszcza się  obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).

 

§ 8

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem zabrania się :

                   1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

3)       wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki  itp.),

4)       niszczenia  urządzeń  sportowych, wyposażenia  obiektu i płyty boiska,

5)       wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

6)       żucia gumy, wnoszenia jedzenia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,

7)       zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych,

8)       używania ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

9)       przeszkadzania w zajęciach lub grze,

10)   stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo

11)   przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia  po zmroku bez dorosłego opiekuna,

12)   wprowadzania zwierząt,

13)   korzystania z boisk bez zgody  administratora  lub trenera środowiskowego,

14)   przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

§ 9

 

Rozstrzygnięcia  dotyczące zgodnego z postanowieniami § 8 korzystania z boisk podejmuje administrator lub trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:

1)       nakazać zmianę obuwia sportowego,

2)       zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3)       nakazać opuszczenie terenu obiektu,

4)       zawiadomić policję.

 

 IV. ZAKRES  ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

§ 10

 

 1. Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel.
 2. Za osoby nieletnie korzystające z obiektu poza godzinami   wykorzystywanymi  na zajęcia odpowiadają  rodzice lub ich opiekunowie,
 3. Osoby dorosłe korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 4. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

1.        Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag i podporządkowania się poleceniom administratora lub trenera środowiskowego.

2.        Korzystający z  obiektu powinien sprawdzić jego stan techniczny przed rozpoczęciem rozgrywek, a w przypadku zauważenia usterek powinien niezwłocznie zawiadomić o nich  administratora.

 


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do Gminy Kleszczewo. POBIERZ