Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Ujemne skutki przezimowania

Kredyt preferencyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 ze zmianami)
za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części).

 

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w roku siewu lub szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w terminie do 20 maja wymagających zaorania, poziom szkód ustala się uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie 40% (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych).

 

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. w najbliższym cyklu produkcyjnym.

Komisja powinna oszacować wszystkie szkody, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych).

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody w uprawach rolnych przyjmuje się
w szczególności w przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt obrotowy:

a) powierzchnię działki, na której uprawy zostały uszkodzone lub zniszczone (minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha);

b) rodzaj uprawy, z uwzględnieniem właściwej fazy rozwoju roślin,

c) utracone plony z poszczególnych upraw, o których mowa w pkt b), w roku w którym wystąpiły szkody, wyliczone na podstawie średnich plonów poszczególnych upraw w danym gospodarstwie,
a w przypadku braku danych na podstawie danych statystycznych dla danego województwa;

d) określony w procentach poziom szkód w uprawach rolnych z tym, że aby uzyskać pomoc poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody,
z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji (w przypadku, jeżeli
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej prowadzona jest tylko produkcja roślinna). Poziom szkód w gospodarstwie rolnym może być wyliczony na podstawie powierzchni poszczególnych upraw i średnich plonów tych upraw z 3 ostatnich lat lub z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok wystąpienia szkody, z pominięciem roku o najniższym i najwyższym plonie (dt/1ha) oraz prognozowanych lub uzyskanych plonów w roku w którym wystąpiły szkody przy czym dopuszcza się wyliczenie szkód w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym również
z uwzględnieniem cen.

e) średnie ceny sprzedaży poszczególnych produktów rolnych w danym roku otrzymane przez producenta rolnego, a w przypadku braku danych średnie ceny dla województwa,

f) wysokość szkód powinna być wykazana według obniżenia przychodu.

 

Pomoc na ponowne obsianie powierzchni - 100 zł na 1 ha

Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach
w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym  w wyniku wymarznięcia.

Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół
z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
    w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo
  • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
    w tym okresie albo
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.

Pomoc ta  polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania
i przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni.
W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Formularz wniosku oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu opracowany przez ARiMR udostępniony jest na stronie internetowej (www.arimr.gov.pl) oraz w biurach powiatowych ARiMR a także w Urzędzie Gminy Kleszczewo w pokoju nr 6.

Protokoły szacowania szkód oraz potwierdzenia na oświadczeniu o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4 w pokoju nr 6. Z uwagi na fakt, że pracownicy będący członkami komisji powołanej przez wojewodę, uprawnieni do sporządzania w/w protokołów oraz dokonywania poświadczenia na w/w oświadczeniu wykonują również inne obowiązki (w tym praca w terenie),  zwracamy się z uprzejmą prośbą do rolników aby o swoim przybyciu do tut. urzędu informowali telefonicznie (6181760017/022/33 wew. 123 lub 124). Powyższe ułatwi prace komisji jak i zapobiegnie sytuacji, w której członkowie komisji będą nieobecni w biurze. Jednocześnie przypominamy, że rolnicy, którzy chcą aby został sporządzony dla nich protokół szacowania strat zobowiązani są do poinformowania komisji o wszystkich zasiewach na terenie swojego gospodarstwa (zarówno uprawy ozime, w których wystąpiły straty jak i uprawy jare) oraz prowadzonej produkcji zwierzęcej.

(Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl,  http://www.arimr.gov.pl)