Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Nowe porządki w kilku krokach

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  jest aktem prawa miejscowego – każdy mieszkaniec ma obowiązek ustawowy znać ww. dokument.

2. Od 1 maja do 3 czerwca br. mieszkańcy/zarządcy/najemcy/właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  są zobowiązani do złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór formularza zawiera Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 marca 2013 roku.

3. Deklarację otrzymać można w siedzibie ZM GOAP, w delegaturach Związku znajdujących się przy urzędach miast i gmin oraz pobrać ze strony internetowej.

4. Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta lub przynieść do Biura ZM GOAP. Deklarację wypełnić można online – jednakże nie jest to równoznaczne z jej złożeniem. Wypełnioną w ten sposób deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZM GOAP.

5. Na podstawie złożonych deklaracji Związek Międzygminny GOAP prześle mieszkańcom harmonogram płatności na rok 2013 oraz subkonto bankowe, na które należy dokonywać co 2 miesiące płatności.  Informacje zawarte w deklaracji weryfikowane będą względem danych z ewidencji nieruchomości i ludności oraz innych źródeł jak takich jak np. zużycie wody, rejestr działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych itp.

6. Do 1 lipca należy rozwiązać dotychczasową umowę z firmą odbierają odpady, aby uniknąć podwójnej opłaty za wywóz odpadów.

7. Firma wybrana w przetargu przez ZM GOAP dostarczy nieodpłatnie pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki foliowe (zabudowa jednorodzinna) lub barwne pojemniki (zabudowa wielorodzinna i nieruchomości niezamieszkałe) na odpady zbierane selektywnie .

8. W okresie wegetacyjnym raz na dwa tygodnie odbierane będą odpady zielone zbierane w workach lub pojemnikach.

9. Do 15 sierpnia (co 2 miesiące) mieszkańcy zobowiązani są wnieść opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wzor_wypowiedzenia_umowy_z_odbiorcami_odpadow.pdf