Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Płatności

Płatności

Jak i kiedy dokonywać płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 

W związku ze złożoną deklaracją/deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie §2 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr VI/32/2013 z dnia 12 marca 2013 r. informujemy, że zgodnie z §1 ust. 1 i §2 ust. 1 ww. uchwały zadeklarowaną
kwotę należy wpłacać poprzez dokonanie przelewu
na indywidulanie przypisane
konto bankowe (subkonto) w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (CITI Bank).

 

GOAP rozpoczyna z końcem lipca br. wysyłkę – na adresy płatników podane w deklaracjach – pism z przypisanym numerem subkonta (listy polecone). Do wszystkich osób, które w złożonych deklaracjach „odpadowych” podały adres e-mail i zgodę na komunikowanie się z GOAP drogą elektroniczną dodatkowo wysłany zostanie e-mail informacyjny  – poprzez rejestrację i zalogowanie się do indywidualnego profilu w systemie eBOK GOAP-u będzie możliwe sprawdzenie własnego numeru subkonta, stanu dokonywanych płatności i zadłużenia.

 

Harmonogram płatności (w roku kalendarzowym):

1)    do 15 lutego               – za styczeń i luty

2)    do 15 kwietnia            - za marzec i kwiecień

3)    do 15 czerwca            - za maj i czerwiec

4)    do 15 sierpnia             – za lipiec i sierpień

5)    do 15 października      - za wrzesień i październik

6)    do 15 grudnia              - za listopad i grudzień

 

Zmiana danych w deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości)
, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata w zmienionej wysokości płatna jest do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Uzupełnienie:

Obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ZM „GOAP”, procedury ich wpłacania itp., uchwalane są przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego. Uchwały te stanowią powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego.

 

Do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

 

Brak dokonania płatności w terminie wynikającym z uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr VI/32/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkował wszczęciem procedury postępowania administracyjnego.

 

Zarząd ZM GOAP jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie wystawionego przez ten organ tytułu wykonawczego. Egzekucja prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.2012.1015 ze zm.). ZM GOAP uprawniony jest do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Po wszczęciu procedury egzekucyjnej, osoba zobowiązana do dokonywania opłat może również ponieść dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego oraz obowiązek wpłacenia odsetek ustawowych.

 

Osoba, która uporczywie nie wpłaca w terminie należności może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności opartej o Kodeks karny skarbowy.