Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» MARZEC

WKRÓTCE WSPÓLNY BILET....

Trwają przygotowania do wdrożenia w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego projektu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA.

Karta PEKA to przede wszystkim bilet autobusowy i tramwajowy, ale również bilet Strefy Płatnego Parkowania, elektroniczna (zbliżeniowa) karta płatnicza, umożliwiająca regulowanie należności w kinie, aptece, na stacji benzynowej, a także pozwalająca na korzystanie z systemów lojalnościowych (ułatwień i upustów) dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej za korzystanie ze środków transportu oraz ośrodków sportu, rozrywki, bibliotek, itp.

Na karcie będzie możliwe zapisanie biletów okresowych trzech różnych organizatorów transportu. Załadowanie biletu będzie możliwe przez Internet, w Punktach Sprzedaży Biletów (2 na terenie naszej Gminy), a także w autobusach (jeśli to nie spowoduje wydłużenia czasu przejazdu). Projekt jest realizowany przez miasto Poznań, które uzyskało na ten cel dotację z budżetu Unii Europejskiej (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) w wysokości blisko 30 mln zł (koszt całkowity 44,9 mln zł).

Program obejmuje również gminy, które wcześniej wyraziły zainteresowanie współpracą. Nasza gmina będzie partycypować w kosztach utrzymania i eksploatacji systemu proporcjonalnie do zakresu udostępnionego sprzętu i usług PEKA.

Nasza Gmina wyraziła wolę przystąpienia do projektu PEKA w liście intencyjnym z dnia 20 stycznia 2012 r. 24 lutego br. Została zawarta umowa, w myśl której w 9 autobusach zostanie wykonana instalacja kasowników biletów i terminali kierowców, zostaną dostarczone terminale kontrolerów i wyposażenie dla dwóch punktów sprzedaży biletów. Gmina uzyska prawo do korzystania z Systemu Centralnego umożliwiającego obsługę klientów, jak również dostęp do wielu informacji, m. in. dotyczących sprzedaży biletów (migracji pasażerów) czy też punktualności autobusów.

Wejście w życie karty PEKA jest przewidziane od 1 lipca br., zanim to nastąpi mieszkańcy otrzymają pełną informację w powyższej sprawie za pośrednictwem gminnych i aglomeracyjnych mediów. Pełna informacja będzie oczywiście na łamach „S”.


…I ZMIANA ROZKŁADU JAZDY

Zapowiedź wprowadzenia karty PEKA to nie jedyna nowość, która nas czeka w komunikacji. W wyniku przeprowadzonego badania dotyczącego funkcjonowania komunikacji gminnej wyciągnięto szereg wniosków wychodzących naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Wyniki ankiety i podjęte działania zostaną przedstawione w podsumowaniu, które zamieścimy wkrótce na łamach „S”.

Już w najbliższym wydaniu zamierzamy przedstawić do oceny Państwa nowy rozkład jazdy autobusów, który stanowi odpowiedź na zgłoszone postulaty – oczywiście na miarę możliwości Gminy. Z wprowadzeniem nowego rozkładu Zakład Komunalny czekał do wprowadzenia w życie zmian związanych z przebudową trasy katowickiej. Jak dotąd decyzja o utrzymaniu przystanku końcowego na rondzie Rataje jest słuszna – wydłużenie trasy o 1 km nie spowodowało znaczniejszego wydłużenia czasu przejazdu, natomiast dojazd do Rataj, to bliżej centrum miasta (w porównaniu z przystankiem na Franowie) i możliwość przesiadki do środków komunikacji autobusowej i tramwajowej we wszystkich kierunkach. Czekamy jeszcze na decyzje w sprawie drugiej nitki trasy katowickiej, które mają zapaść z końcem marca.


PRZYSTĄPIĄ DO WYDOBYCIA GAZU?

Odpowiedź na pytanie w tytule będzie zapewne twierdząca, jednak zanim do tego dojdzie firma Energia Zachód działająca w imieniu San Leon Energy zamierza przystąpić do przeprowadzenia ponownych testów w już istniejących otworach. Wyniki zadecydują o zakresie dalszych prac związanych z koncesją na prace poszukiwawczo rozpoznawcze na obszarze obejmującym 12 gmin wielkopolskich, tj. Kórnik, Poznań, Czerniejewo, Kostrzyn, Nekla, Pobiedziska, Swarzędz, Września, Czerwonak, Dominowo, Łubowo i Kleszczewo. Przed przystąpieniem do powyższych prac Energia Zachód Sp. z o.o. wystąpiła do Ministra Środowiska o zmianę koncesji. Zmiana przewiduje przeprowadzenie testu produkcyjnego na odwierconych dotąd otworach lub wykonanie kolejnych 3 odwiertów o głębokości do 5000 m i 5 odcinków horyzontalnych o maksymalnym zasięgu do 1500 m. Prace objęte koncesją mają zostać wykonane do 19 lutego 2015 r. Zgodnie z zapewnieniem uzyskanym od firmy Energia Zachód Sp. z o.o. w przypadku gdy test produkcyjny wykaże konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac wiertniczych, w pierwszej kolejności zostaną wykonane odwierty horyzontalne w istniejących otworach. Przypomnę, na terenie gmin Kleszczewo i Kostrzyn istnieją 3 odwierty, z których jeden położony jest w rejonie Taniborza w Gminie Kleszczewo (na zdjeciu), a dwa na terenie Gminy Kostrzyn pomiędzy Siekierkami a Gowarzewem. Na terenie Gminy Kostrzyn przewidziane jest powstanie tzw. kopalni, do której ma być przesyłany gaz z poszczególnych odwiertów, by po uzdatnieniu wtłoczyć go do sieci gazowej w rejonie Swarzędza.

Jak informowałem w poprzednim wydaniu „S” na stronie internetowej Gminy Kleszczewo został zamieszczony raport oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko (zakładka „Ogłoszenia”) w ramach prowadzonego przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Raport został wykonywany w związku ze wzmiankowaną na wstępie zmianą koncesji – do raportu można było wnosić uwagi przez 21 dni począwszy od 29.01.2014 r., a więc do 18 lutego 2014 r. Zgłoszone w tym czasie uwagi zostaną rozpatrzone i ok. II kw. br. Należy spodziewać się wydania przez RDOŚ decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania zgody Ministerstwa Środowiska na zmiany w koncesji.


WIATRAKI – CZAS NA PRZEMYŚLENIA

Spotkanie informacyjne w sprawie lokalizacji farmy wiatrowej na terenie naszej gminy, które miało miejsce 29 stycznia br. dało materiał do przemyśleń wszystkim uczestnikom. Bez wątpienia istnieje potrzeba analizy argumentów przedstawionych przez strony uczestniczące w dyskusji.

Spotkanie pokazało też, że spora grupa mieszkańców obecnie chce brać czynny udział w dyskusji nad problemem propozycji lokalizacji farmy wiatrowej. Pozytywne jest to, że żadna ze stron nie okopała się przy swoich poglądach i w dyskusji jest pole do kompromisu. Dowodem na to jest propozycja organizatorów protestu zgłoszona po spotkaniu informacyjnym, w której przedstawiona została własna wersja rozmieszczenia wiatraków, zakładająca zlokalizowanie 8 zamiast 14 wież. Projektanci otrzymali zadanie by przygotować wersję uwzględniającą maksymalne możliwe oddalenie wiatraków od zabudowy mieszkalnej – w wyniku tego zabiegu wyeliminowanych ma zostać kilka wież zlokalizowanych najbliżej siedlisk.

Protestujący zgłosili również wniosek odnośnie indywidualnego powiadamiania mieszkańców o projektowanych zmianach planistycznych. Niestety przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym takiej formy nie przewidują – jest to zrozumiałe jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię ustalenia adresatów powiadomień (każdy mieszkaniec czy gospodarstwo domowe?, zameldowany czy zamieszkały?, kto ustali kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?), zwłaszcza w kontekście spraw odszkodowawczych, będących konsekwencją braku powiadomienia. Na pewno, niezależnie od informacji w gazetce i na stronie internetowej, biorąc pod uwagę zgłoszony wniosek, ze szczególną starannością będą rozprowadzone kurendy, które są bardzo skutecznym sposobem dotarcia z informacją do mieszkańców (pod warunkiem, że sami zainteresowani nie zablokują jej rozpowszechnienia). Tą drogą zostaną powiadomieni mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z obszarem, na którym zlokalizowana ma być farma, o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego i zebraniu konsultacyjnym.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego jest obecnie na etapie sporządzania rysunku z rozmieszczeniem wież, natomiast prace nad studium zostały wstrzymane do czasu podjęcia decyzji w sprawie zgody na budowę wiatraków. Decyzja ta, zostanie podjęta po konsultacjach przeprowadzonych w ramach wyłożenia planu – na tym etapie, oprócz możliwości indywidualnego składania wniosków, mieszkańcy będą mieli okazję do osobistego zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości podczas spotkania konsultacyjnego. O przeprowadzenie konsultacji w formie ankiet zwróciło się utworzone właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kleszczewo „Sąsiedzi” – w tej kwestii wypowie się Rada Gminy, jednak biorąc pod uwagę liczbę osób, które wypowiedziały się w tej sprawie w formie podpisu pod wystąpieniami zbiorowymi tego rodzaju forma, przy zapewnieniu jednocześnie niezbędnego zasobu informacji, byłaby wskazana.


BUDOWA NA KROKUSOWEJ

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę brakującego odcinka ulicy Krokusowej w Tulcach. Spośród 10 złożonych ofert, w tym 9 ważnych, najkorzystniejszą okazała się ta, złożona przez firmę Megabud Gamalczyk&Garczyński Sp.j. z Kostrzyna. Zadeklarowana wartość brutto robót wynosi 169529,67 zł. Przypomnijmy, że najkorzystniejsza oferta w przetargu na wykonanie tej inwestycji ogłoszonym w roku ubiegłym opiewała na kwotę blisko 234 tys. zł. Podjęta decyzja o unieważnieniu tamtego postępowania i powtórzeniu procedury okazała się właściwa i bardzo korzystna dla budżetu gminy.

Zgodnie z podpisaną umową prace budowlane polegające na budowie jezdni, przykanalików i przebudowie chodnika na długości 114 m mają zostać przeprowadzone i rozliczone do 15 września br.


DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

Tematem wspólnego posiedzenia wszystkich trzech komisji Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy w lutym br. były sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Jak co roku sprawozdanie w tej sprawie złożył Komendant Komisariatu w Kórniku Eugeniusz Sierański. W dyskusji wziął również udział I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji Wojciech Kawa. Problemem zasadniczym, który zdominował spotkanie były sprawy organizacyjne dotyczące zabezpieczenia terenu gminy. Niestety nie potwierdziły się obietnice utworzenia na terenie gminy Kleszczewo rewiru dzielnicowych, służbę pełnią nadal dzielnicowi w ramach tzw. zespołu dzielnicowych, służby patrolowe prowadzone są w ramach Komisariatu w Kórniku i doraźnie z KMP z Poznania. Obietnica rozpatrzenia kwestii organizacyjnych została odsunięta w czasie, do przyszłego roku, kiedy to ma nastąpić reorganizacja w ramach Komendy Miejskiej, która działa na terenie Poznania i gmin położonych na terenie powiatu poznańskiego. Tymczasem nasza gmina posiada silne argumenty przemawiające za powstaniem silniejszej struktury niż dotąd rozważany rewir dzielnicowych, tj. posterunku Policji, który ma znacznie szersze możliwości samodzielnego funkcjonowania. Niestety w myśl założeń, którymi kierują się ostatnio władze odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa, pożądanym kierunkiem zmian w strukturze organizacyjnej Policji jest likwidacja małych placówek na rzecz dużych jednostek. W przypadku naszej gminy ta polityka prowadzi do systematycznego wzrostu przestępczości, który jest obecnie na poziomie porównywalnym z gminami Puszczykowo, Buk, Kostrzyn i Stęszew, w których działają komisariaty Policji. Jak dotąd na apele i wnioski ze strony naszej gminy brak pozytywnej odpowiedzi nie tylko ze strony Komendanta Miejskiego, ale również Komendanta Wojewódzkiego, brak również reakcji na postulaty ze strony Gminy ze strony Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Niezależnie od braku konstruktywnego podejścia ze strony ww. instytucji Gmina zamierza nadal kontynuować zabiegi o skuteczne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa.


REMONTY W ZS W KLESZCZEWIE

Po dłuższej przerwie podjęto kontynuację kapitalnego remontu korytarzy w Zespole Szkół w Kleszczewie. Prace rozpoczęto na korytarzu obsługującym min. Pomieszczenia administracyjne szkoły. W okresie ferii szkolnych zostały wymienione instalacje elektryczne, wykonano także podwieszone sufity. Prace malarskie, jak również ułożenie wykładzin będzie wykonywane systematycznie w ramach przerw w nauce. W tym roku planowane jest jeszcze wyremontowanie kolejnego korytarza. Wszystkie powyższe prace w całości realizowane są ze środków Gminy.

Do końca marca do szkoły zostaną dostarczone zamówione wcześniej szafki dla uczniów – kolejny uzupełniający zakup zaplanowany jest również dla ZS w Tulcach.


POWSTAJE BIEDRONKA

Na połowę czerwca br. Inwestor planuje otwarcie największego dotąd pawilonu handlowo- usługowego na terenie gminy Kleszczewo, który jest budowany w Tulcach przy skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z Fiołkową. Powierzchnia obiektu wynosi 1500 m2, z tego pod dyskont spożywczy przeznaczono 1085 m2, na pozostałej powierzchni znajdą się apteka, bank, kiosk i kwiaciarnia. Wraz z pojawieniem się nowego obiektu zmianie ulegnie także wygląd najbliższego otoczenia – oprócz miejsc postojowych w otoczeniu budynku powstaną również parkingi ogólnodostępne, szczególnie potrzebne w rejonie hali sportowej, szkoły, jak również pobliskich obiektów sportowo-rekreacyjnych. Piesi będą mogli korzystać z nowego chodnika wzdłuż ulicy Fiołkowej, jak również wybudowanego wcześniej przez inwestora łącznika ulicy Fiołkowej z terenem szkolnym.

Bogdan Kemnitz