Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KWIECIEŃ

ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI PASAŻERÓW

Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem usprawnień w gminnej komunikacji poprzedziły badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy Kleszczewo oraz ocena jakości usług publicznego transportu zbiorowego, świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie. Podstawowym źródłem informacji, stanowiących przedmiot analiz były ankiety rozesłane do wszystkich gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Spośród ok. 2000 ankiet mieszkańcy naszej gminy wypełnili i oddali 302 ankiety, 2 kolejne napłynęły od mieszkańców gminy Kostrzyn. Tak więc w sprawie transportu publicznego na terenie gminy Kleszczewo wypowiedziało się 4,9% wszystkich jej mieszkańców. Biorąc jednak pod uwagę, że problem dotyczy określonego przedziału wieku, jak również uwzględniając wspólne wystąpienia zainteresowanych osób, zwłaszcza w obrębie gospodarstw domowych, należy przyjąć, że zasięg badań był znacznie bardziej reprezentatywny. Najwięcej ankiet spłynęło z miejscowości Tulce (64), Gowarzewo (58) i Nagradowice (34). Gdy jednak uwzględnimy liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości, to pierwsze miejsce należy przypisać Poklatkom (15,95%), a na kolejnych są Nagradowice (8,97%) i Tanibórz (8,89%), natomiast najmniejszy jest udział respondentów z Krzyżownik (3,48%), Tulec (2,7%) i Bylina (1,19%). Głównym kierunkiem podroży środkami komunikacji publicznej jest Poznań, do ktorego podrożuje systematycznie 74,6% ankietowanych pasażerów. Tylko 17,1% podroży zaczyna się i kończy na terenie gminy Kleszczewo. Na znaczeniu zyskują dojazdy do Swarzędza (6,3%), z 3 wniosków można było wyczytać potrzebę uruchomienia połączenia ze Środą, a z 8 z Kornikiem. Celem 46,5% podroży było miejsce pracy, 15,2% szkoła średnia, 11,8% uczelnia, 10% stanowią wyjazdy do rodziny, a tylko 2,4% to wyjazdy związane z udziałem w imprezach i rekreacją. Chociaż 70% pasażerów, którzy wypełnili ankiety deklaruje korzystanie z przejazdów autobusami gminnej komunikacji codziennie (w dni robocze), to bilety okresowe kupuje jedynie 50% ankietowanych. Nie jest to satysfakcjonujący wynik, w tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że uczniowie gminnych szkół korzystają z bezpłatnych przejazdów po terenie gminy.

Z punktu widzenia organizatora transportu, którym jest Gmina i wykonawcy – tę funkcję spełnia Zakład Komunalny, bardzo interesujące są wyniki dotyczące oceny jakości komunikacji gminnej wyrażone przez pasażerów.

Średni wskaźnik oceny w skali 1 do 5 wyniósł 3,68. Paradoks polega na tym, że najniżej ocenili komunikację mieszkańcy sołectwa Tulce (3,5), posiadającego najwięcej połączeń, a najwyżej Markowice (4,01) – sołectwo, które ma niemal najmniej połączeń (mniej mają jedynie Poklatki). Kleszczewo posiadające identyczną liczbę kursów co Tulce oceniło komunikację dużo lepiej (3,98). Najwyżej oceniono takie elementy jak: kultura kierowców (4,26), informacja o rozkładzie jazdy zamieszczona w Internecie (4,21) oraz czas dojścia do przystanku (4,06). Do najniżej ocenianych należały warunki oczekiwania na przystanku (3,30), informacja na przystanku (3,08). Najgorzej, jedyna ocena poniżej „trojki”, oceniono częstotliwość kursowania (2,98). Pomimo, że ostatnia podwyżka cen biletów była w 2006 roku, pasażerowie niezmiennie uważają, że bilety są zbyt drogie. Większość ankietowanych byłaby jednak skłonna zaakceptować podwyżkę cen biletów w przypadku zwiększenia częstotliwości kursów. Od 20 do 27% byłoby skłonnych zapłacić więcej w przypadku podniesienia komfortu podroży, unowocześnienia taboru, bądź też po poprawieniu dostępności przystanków.

Jeśli chodzi o postulaty zgłaszane przez mieszkańców, to w ogromnej większości dotyczą one rozkładu jazdy. Rozszerzoną informację na ten temat zamieściliśmy w głębi numeru wraz z projektem nowego rozkładu jazdy, który wg obecnych założeń ma obowiązywać od początku września br.

W wyniku przeprowadzonego badania, jak również po wysłuchaniu wielu opinii i wniosków przekazywanych podczas wszelkiego rodzaju kontaktów z mieszkańcami, przygotowano i już częściowo wprowadzono szereg zmian w komunikacji. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zaproponowany właśnie do konsultacji projekt rozkładu jazdy zakładający znaczną jego rozbudowę i zwiększenie liczby istniejących dotąd połączeń autobusowych, tak by w miarę możliwości zaspokoić potrzeby jak największej liczby wnioskodawców. Drugi ważny akcent zmian, to propozycja utworzenia nowego połączenia ze Swarzędzem, z uwzględnieniem ul. Siekiereckiej w Gowarzewie. Nowa linia zapewni także połączenie z dworcem kolejowym w Swarzędzu, z Siekierkami (lokalizacja pętli) oraz dojazd dzieci (i nie tylko) z Trzeka do ZS w Kleszczewie. Problemem do rozwiązania pozostaje tymczasowa lokalizacja przystanku końcowego w Swarzędzu ponieważ zawarta w rozkładzie lokalizacja przy Rynku nie jest możliwa – docelowe miejsce zostanie przygotowane przez miasto w ramach rewitalizacji terenu wokół dworca kolejowego w terminie późniejszym. Kwestia tymczasowej końcówki linii będzie jeszcze przedmiotem ustaleń z gminą Swarzędz.

Wyciągnięte zostały wnioski z ocen dotyczących czystości taboru i stanu przystanków. Odpowiedzialność za czystość autobusów nadal ponoszą kierowcy, ale dodatkowo zatrudniono osoby sprzątające. Oprócz napraw i sprzątania, przystanki są również okresowo myte. Kierowcy i inni pracownicy Zakładu Komunalnego zostali wyczuleni na sprawę rozkładów jazdy na przystankach. Przyznajmy jednak, że problem zanieczyszczania, a także dewastacji przystanków i autobusów, w tym systematycznego niszczenia rozwieszonych rozkładów jazdy leży nie tylko po stronie organizatora transportu i wykonawcy usług ocenianych za skutki całej sytuacji. Dla zapewnienia czystości karoserii autobusów Zakład Komunalny został wyposażony w myjkę stacjonarną – urządzenie po zainstalowaniu rozpoczęło pracę od wiosny tego roku. Systematycznej poprawie ulega stan taboru. W ostatnim okresie zostały zakupione kolejne 2 autobusy niskopodłogowe. Już wkrótce 100% przejazdów w ramach linii łączących z Poznaniem będzie realizowane wyłącznie autobusami niskopodłogowymi marki Mercedes i MAN. Niestety, do czasu aż gminom wiejskim umożliwi się dostęp do Śródków pomocowych na zakup nowych autobusów będziemy zapewne skazani na tabor używany (chociaż nie koniecznie przestarzały technicznie).

Ważnym elementem nadchodzących zmian w komunikacji jest także bliska perspektywa wspólnego biletu (karta PEKA ma wejść od połowy roku), który zadowoli także osoby korzystające z komunikacji innych przewoźników, w tym zwłaszcza poznańskiego MPK.

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy Kleszczewo oraz ocena jakości usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie zostało wykonane na zlecenie Gminy przez podmiot zewnętrzny. Autor raportu końcowego Pan Zbigniew Rusak wraz z zespołem złożonym z przedstawicieli Urzędu Gminy i Zakładu Komunalnego pracował nad nowym rozkładem jazdy. Opis, mapa i tabele dotyczące projektu nowego rozkładu zamieszczone są na str. 12-18 Należy pamiętać, że w wyniku konsultacji projekt może ulec zmianom. Zapraszam do przekazywania wszelkich uwag i wniosków w sprawie rozkładu jazdy i funkcjonowania komunikacji na adres internetowy zk@kleszczewo.pl, telefonicznie pod numer telefonu 61 8176084, oczywiście możliwe jest również przekazanie uwag tradycyjną pocztą bądź też osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ul. Sportowa 3. Uwagi można również kierować na adres internetowy Urzędu Gminy: urzad@kleszczewo.pl. Termin do 9 maja 2014r.


 ZANIM POWSTANIE SCHRONISKO

Schronisko dla zwierząt w Skałowie, które zamierzają wybudować wspólnie gminy Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kornik, Kostrzyn, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz i Suchy Las, nabiera już realnych kształtów. W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę I etapu inwestycji zostało złożonych 7 ofert, spośród których najtańsza opiewa na 9.131.471,51 zł. Ponieważ Związek Międzygminny „Schronisko”, przeznaczył na to zadanie 8.675.929,33 zł, postanowiono zaproponować gminom członkowskim zwiększenie składki inwestycyjnej na mieszkańca za 2015 rok z 7,22 zł na 9,31 zł. W przypadku naszej gminy jest wzrost o 14.358,30 zł. Koszt inwestycji został podzielony przez gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Nasza gmina na budowę schroniska wpłaci łącznie 219.165,62 zł. Znaczną kwotą wsparł budowę schroniska dla zwierząt Powiat Poznański, który w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 przyjął na ten cel 1.000,00 zł oraz na rok 2015 również 1.000,00 zł. Zarząd Związku zamierza starać się o dofinansowanie przedsięwzięcia także z innych źródeł, min. z WFOŚiGW.

Niezależnie od składki inwestycyjnej członkowie Związku Międzygminnego „Schronisko” wpłacają również składkę członkowską, która wynosi 1 zł od mieszkańca.

W przypadku akceptacji propozycji Zarządu Związku w sprawie wysokości składki inwestycyjnej nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie budowy obiektu. Zakończenie przewidziane jest w połowie 2015 roku.

Do czasu wybudowania schroniska nasza gmina przygotowała tymczasowe rozwiązanie w postaci tzw. przytuliska, w którym przebywa obecnie 9 psów. Zwierzęta mają zapewnione przestronne kojce, pokarm i opiekę weterynaryjną. Osoby zainteresowane posiadaniem własnego czworonoga zachęcamy do adopcji. Zwierzęta po niezbędnych badaniach i szczepieniach przekazywane są przyszłym właścicielom nieodpłatnie.


 SPOTKANIE GMIN I PRZEDSIĘBIORCÓW FAIR PLAY

W dniu 11 marca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Regionalnej Komisji Programu Przedsiębiorstwo Fair Play odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw, które zostały uhonorowane w 2013 roku tytułem Fair Play. Laureaci otrzymali list gratulacyjny od Marszałka.

Z Wielkopolski wśród wyróżnionych gmin w tym ogólnopolskim konkursie oprócz Kleszczewa znalazły sie również Kleczew, Tarnowo Podgórne, Opalenica, Stęszew, i Gołańcz.NOWE USŁUGI ZM GOAP

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej podczas posiedzenia 31 marca br. rozstrzygnął przetarg na prowadzenie w 8 gminach mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków. W naszej gminie przetarg wygrał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Obecnie działają 3 tzw. PSZOKi: dwa na terenie Poznania – przy ul. Wrzesińskiej i 28 Czerwca 1956r. oraz jeden w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej. W przyszłości przewidziana jest budowa kolejnych punktów, tymczasem dla ułatwienia dostępu mieszkańcom postanowiono uruchomić punkty mobilne. Mobilny PSZOK to tzw. „Gratowóz”, którego mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość oglądać w swoich miejscowościach 29 marca br. Kolejne terminy zostaną wyznaczone przez ZM GOAP. W ramach tej formy, w wyznaczonych miejscach postoju pojazdu można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia. Odpady przekazujemy obsłudze pojazdu – nie pozostawiamy w miejscu postoju „Gratowozu” gdyż może to być potraktowane jako zaśmiecanie terenu.

Oprócz wizyt w naszej miejscowości „Gratowozu”, jeden raz w roku mamy prawo zaprosić na teren własnej posesji firmę Remondis Sanitech (lub jej podwykonawcę) w celu odbioru tzw. „wielkogabarytów”.

„Wiekogabaryty” to:

• meble – stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany i regały,

• złom elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV, AGD i oświetleniowy (bez żarówek i świetlówek),

• opony – do pojazdów o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony,

• inne wyposażenie – dywany, wykładziny, wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery.

Nie będą odbierane w ramach tej formuły odpady poremontowe – drzwi, ościeżnice, stare okna, wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienkowa, gruz, opakowania po materiałach budowlanych i farbach.

Na początek firma Remondis Sanitech zamierza odbierać odpady problemowe i wielkogabarytowe z osiedli (z terenu spółdzielni mieszkaniowych). Pierwszego ogłoszenia terminu odbioru możemy się spodziewać już w maju, niestety do czasu przekazania do druku niniejszego numeru „S” nie otrzymaliśmy informacji odnośnie zaplanowanej daty. Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na stronach ZM GOAP, w prasie bądź też na stronie Gminy Kleszczewo. Po ukazaniu się komunikatu odnośnie ogłoszenia terminu odbioru „wielkogabarytów” będzie można zgłosić się w celu ustalenia szczegółów odnośnie odbioru odpadów.

W przypadku gdy nie chcemy czekać na wizytę „Gratowozu” lub pojazdu odbierającego „wielkogabaryty” możemy odpady problemowe lub wielkogabarytowe odwieźć samemu do jednego z trzech PSZOKow.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych i „wielkogabarytów” zawarta została z firmą Remondis Sanitech po procedurze z „z wolnej ręki” do czasu wyłonienia wykonawcy w przetargu. Tymczasem procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów nadal przeciąga się. Na 23 kwietnia br. ustalony został kolejny termin otwarcia ofert dla 10 sektorów, w tym dla gminy Kleszczewo. Firma, która wygra przetarg będzie miała zleconą usługę do końca 2017 roku.

ZM GOAP ma już za sobą pierwszy okres sprawozdawczy, który objął drugie półrocze 2013 roku. W tym czasie odebrano od mieszkańców 223 884 ton odpadów, z których ponownym procesom przetwarzania poddano 181 840 ton, a na składowisko przekazano 42 044 tony. Związek w 2013 roku osiągnął wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu odpadów. Ze sprawozdania możemy wyczytać min., że nasza gmina pod względem liczby osób deklarujących segregację odpadów ze wskaźnikiem 97,4% zajmuje drugie miejsce w całej organizacji, ustępując jedynie o 0,5% gminie Buk. (szersza informacja na ten temat zamieszczona jest na stronie www.kleszczewo.pl, w zakładce Ochrona środowiska).

Bogdan Kemnitz