Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2014 / MAJ
» MAJ

 

ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI – STRATEGIA ZIT

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 14 maja br. przekazał członkom Rady Metropolii, projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania”. Z dokumentem można zapoznać się ze strony internetowej Gminy Kleszczewo www.kleszczewo.pl, a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 3. W powyższej sprawie zapraszam także na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali GOK w Kleszczewie, dnia 5 czerwca br. o godz. 18.00.

Strategia ZIT jest podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania wsparcia w ramach nowego instrumentu finansowego przyjętego w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014‑2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ZIT-y dotyczą wspólnych działań, które mają zapewnić większą spójność przestrzenną obszaru funkcjonalnego Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych, a w konsekwencji poprawy jakości życia mieszkańców Metropolii. W przypadku województwa wielkopolskiego kwota przeznaczona na realizację ZIT wynosi 178,6 mln euro. Obszar realizacji ZIT w naszym województwie został określony uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego i obejmuje terytorium 22 gmin będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Członkami Rady Metropolii są wójtowie, burmistrzowie gmin należących do Stowarzyszenia, Prezydent Miasta Poznania oraz Starosta Poznański. Ustalony został termin składania uwag do projektu Strategii ZIT, który upływa 16 czerwca br. W przypadku naszej gminy uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej (urzad@kleszczewo.pl) bądź tradycyjnej (63‑005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4), a także osobiście w siedzibie Urzędu Gminy prosimy składać do 12 czerwca br., tak by było możliwe wypracowanie oficjalnego stanowiska Gminy Kleszczewo. Sprawą z ramienia Urzędu Gminy zajmuje się p. Anna Jaszczyńska pok. nr 3, tel. 61 8176 033 wew. 131.POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA

23 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja otwierające projekt pt. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Metropolia Poznań, współorganizatorami Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddz. w Poznaniu. Celem projektu jest określenie koniecznych do spełnienia warunków dla usprawnienia systemu transportu kolejowego łączącego obszar Metropolii Poznań ze stacją Poznań Główny.

Realizację zadań uwzględnionych w projekcie przewidziano m.in. ze środków będących w dyspozycji programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Poznania.

Wśród partnerów projektu jest również Gmina Kleszczewo. Pomimo, że przez obszar gminy nie przechodzi trakcja kolejowa, to ponieważ zadanie dotyczy usprawnienia systemu transportu w obrębie Poznania i powiązanych z nim bezpośrednio gmin, udział naszego Samorządu jest uzasadniony. Prowadzone działania ze strony Gminy Kleszczewo mają na celu dążenie do uwzględnienia w podejmowanych działaniach potrzeby integrowania w ramach systemu komunikacyjnego wszystkich rodzajów środków transportu. Dla gmin położonych na granicy z Poznaniem bardzo duże znaczenie ma transport autobusowy i jego powiązania z transportem szynowym, w tym zwłaszcza tramwajowym.ZAKUP OBIEKTÓW PO SUR

By stać się właścicielem całego obiektu, Gmina wykupiła nakłady poniesione przez, będącą od kilku lat w likwidacji, Spółdzielnię Usług Rolniczych w Kleszczewie. Grunt pod bazą jest własnością Gminy, stąd też Samorząd miał pierwszeństwo w rozmowach z właścicielem posadowionych na nim budynków. Nieruchomość będzie przeznaczona pod przyszłe przedsięwzięcia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków dla funkcjonowania usług komunalnych. Na pierwszym miejscu jest w tym przypadku usytuowany po sąsiedzku Zakład Komunalny, ale rozważane są również możliwości ulokowania w tym miejscu kolejnych ważnych dla Gminy instytucji.

Warto przypomnieć, że obecna baza Zakładu Komunalnego została objęta w posiadanie przez Gminę w wyniku podobnego porozumienia, które wypracowano i ostatecznie sfinalizowano w 1995 roku. Ówczesne działania zapewniły bazę dla gminnej komunikacji autobusowej, która w początkowym roku funkcjonowała całkowicie "pod chmurką".

Obiekty SUR były wznoszone przed laty przez Spółdzielnię Kołek Rolniczych, później przekształconą w Spółdzielnię Usług Rolniczych z dochodów własnych, jak również środków przekazywanych z odpisów od podatku rolnego w postaci tzw. Funduszu Rozwoju Rolnictwa.


PAMIĄTKA DEKADY

Z okazji dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej została otwarta w Gminnym Ośrodku Kultury wystawa poświęcona inwestycjom i przedsięwzięciom pozainwestycyjnym zrealizowanym prze Gminę z udziałem środków unijnych Wystawa pokazuje zadania wykonane zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak również po akcesji, w ramach perspektywy finansowej 2007‑2013. Dwadzieścia osiem przedsięwzięć dotyczyło wszystkich mieszkańców – nie ma miejscowości, w której nie zostałaby zrealizowana przynajmniej jedna inwestycja z udziałem środków UE (poza posiadającymi po jednym budynku Lipowcem i Bugajem).

Wystawa będzie jeszcze udostępniona zainteresowanym osobom co najmniej przez kilka tygodni – zapraszam do jej odwiedzenia, być może dla niektórych osób będzie to także okazja do poznania nowych wnętrz Gminnego Ośrodka Kultury.

Wszystko wskazuje na to, że wystawa nie objęła wszystkich przedsięwzięć, które zrealizuje nasza Gmina w ramach budżetu Unii na lata 2007‑2013. Uzyskaliśmy wstępną akceptację wniosku złożonego w marcu 2013 roku do programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Szczegóły zostaną przedstawione po podpisaniu umowy. Jest to, jak na skalę naszej gminy, bardzo duży program, dotyczący poprawy wykorzystania Internetu. Po jego zrealizowaniu m.in. 100 rodzin zagrożonych, z rożnych powodów, pozbawieniem możliwości korzystania z Internetu ma szansę na uzyskanie sprzętu, szkoleń i bezpłatnego dostępu do Internetu – a to tylko część korzyści z tego projektu.


ZGODNIE Z WOLĄ MIESZKAŃCÓW

Spośród osób zgłaszających w rożnej formie uwagi dotyczące lokalizacji na terenie Gminy turbin wiatrowych, znaczna część zwracała uwagę na problem wszczętej procedury zmian w ustawach o planowaniu przestrzennym i prawo budowlane, która może zmienić dotychczasowe zasady obowiązujące przy lokalizacji wiatraków. Przypomnijmy, że obecnie o lokalizacji decydują warunki panujące w konkretnym rejonie budowy, natomiast zaproponowany do rozpatrzenia projekt zakłada ustalenie minimalnej odległości wiatraka od zabudowy mieszkalnej na 5 km, przy czym zaproponowano także, by nowy przepis skutkował wstecz, co by mogło oznaczać negatywne konsekwencje dla już istniejących obiektów. Ponieważ jest to argument w pełni zasadny, została podjęta decyzja o wstrzymaniu jakichkolwiek prac nad projektem zmiany planu zagospodarowania do czasu rozstrzygnięcia kwestii ewentualnej zmiany stanu prawnego. Prace nad zmianą przepisów być może dostarczą, podpartej autorytetem kompetentnych w tej sprawie instytucji, wiedzy na temat ewentualnych zagrożeń ze strony tych źródeł ekologicznej energii.


KONSULTACJA ROZKŁADU JAZDY

Komunikacja Gminy Kleszczewo 31 wniosków, w tym jeden zbiorowy, zostało złożonych do przedstawionego w ubiegłym wydaniu „S” projektu nowego rozkładu jazdy gminnej komunikacji. Obecnie trwa analiza możliwości uwzględnienia postulatów. Trwają także uzgodnienia dotyczące organizacji nowych tras.

Czytelników GMGK „Samorząd” przepraszamy za błąd w publikacji projektu, w wyniku którego zabrakło strony zawierającej rozkład jazdy w dni robocze na kierunku Poznań – Gmina Kleszczewo.

Bogdan Kemnitz