Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

WYBORY, KTÓRE ZMIENIŁY POLSKĘ 

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne wybory do Senatu. Klęska ówczesnego obozu władzy otwarła drogę do wielkich demokratycznych przemian, nie tylko w Polsce, ale również w całej radzieckiej strefie wpływów w Europie wschodniej. Historyczny przełom wywalczony przez solidarną postawę milionów Polaków pozwolił na odzyskanie wolności i wyzwolił ogromną inicjatywę, której owocem jest dzisiejszy poziom rozwoju kraju.

Świętując tą szczególną datę nie powinniśmy jednak zapomnieć o dziesiątkach lat izolacji Polski, o narzucaniu społeczeństwu antynarodowej władzy i utrzymywaniu w niedostatku i poniżeniu. Minęło 25 lat i pomimo dostarczanej przez historyków i badaczy tego okresu ocen opartych na jednoznacznych dowodach, jako społeczeństwo mamy ogromny problem z diagnozą przyczyn sytuacji i roli czołowych postaci ówczesnej sceny politycznej. Wobec powszechnej wiedzy na temat odpowiedzialnych za zbrodnie tamtego okresu brak skazania winnych, budzić musi zwątpienie w intencje i pytania o powody.

Mając na względzie chęć przypomnienia klimatu wyborów 4 czerwca 1989 roku, ale także atmosfery okresu poprzedzającego ten czas przełomu, zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy historycznych już dzisiaj dokumentów i zdjęć – wystawę pt. „Drogi do wolności” można będzie oglądać od 20 VI br. w Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach otwarcia. Nadal można obejrzeć również wystawę prezentującą inwestycje zrealizowane przez naszą Gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej. Najlepsza okazja do wizyty w O.K. będzie zapewne w weekend 2122 czerwca kiedy to mają miejsce najważniejsze imprezy Dni Gminy Kleszczewo.

 

Pod hasłem 25 lat Wolności w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 5 czerwca br. odbyło się spotkanie, podczas którego Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa wyborczego w 1989 roku i konsekwentnie działali na rzecz budowy demokracji w Polsce.

 

 

 


WALNE ZGROMADZENIE LGD „TRAKT PIASTÓW” 

 

15 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, w przeciągu kolejnych 6 miesięcy dokument ma zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską, po czym będzie możliwe przystąpienie do realizacji programu.

W miarę postępu prac nad kształtem PROW podejmowane są kolejne etapy przygotowań do rozwinięcia działalności przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie LGD „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie zostało utworzone przez Gminy Gniezno (gmina wiejska), Kleszczewo, Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz w celu stworzenia i realizacji wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o środki PROW przeznaczone na działanie LEADER. Ideą działania LEADER jest wzmocnienie realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych, poprzez zapewnienie udziału sektora społecznego w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również we współdecydowaniu o sposobie jej realizacji.

Na dzień 23 czerwca br. Zarząd zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trakt Piastów. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie – początek o godz. 18.00.

Podczas obrad przewidziane jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie – wśród najistotniejszych powodów wprowadzenia do porządku obrad tego tematu jest sprawa rozszerzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania w związku z decyzją podjętą przez Gminę Kłecko o zamiarze wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. Ze zmianą obszaru działania wiąże się także decyzja w sprawie liczby członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia, tak by zapewnić równoprawny udział w tych organach wszystkim gminom.

W programie jest również uchwalenie szeregu dokumentów regulujących funkcjonowanie organów Stowarzyszenia, w tym regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, działania Rady Stowarzyszenia oraz działania komisji rewizyjnej. Szereg istotnych dla prawidłowej pracy organizacji dokumentów uchwalił wcześniej, zgodnie ze swymi kompetencjami, Zarząd.

Podczas Walnego Zgromadzenia przewidziano także wprowadzenie zmian w składzie Zarządu oraz wybór Rady. Ważne z punktu widzenia podjęcia działalności będzie również uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.

Zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w styczniu br. pierwsze składki członkowskie mają być wpłacone do końca sierpnia. Od początku września przewidziane jest rozpoczęcie pracy biura Stowarzyszenia w Łubowie. Zarząd dokonał już wyboru kandydatki na kierownika biura. Stan zatrudnienia uzależniony będzie od zakresu realizowanych zadań. Koszty funkcjonowania biura pokrywane są z budżetu w/w programu – ma to dotyczyć również okresu przygotowawczego, jednakże do czasu uruchomienia finansowania koszty działalności zamierzają pokryć gminy członkowskie po to, by jak najlepiej przygotować się do rozwinięcia działalności. Na początek najważniejszym zadaniem do wykonania przez Stowarzyszenie Trakt Piastów, we współpracy z Samorządami Gmin członkowskich oraz zainteresowanymi mieszkańcami i instytucjami z obszaru objętego wspólnym działaniem, jest przygotowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu, który będzie podstawą działania aż do roku 2020. Dotąd niestety nie są ustalone wymagania jakie powinna spełniać LSR – na przełomie kwietnia i maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poddało konsultacji projekt podręcznika dla Lokalnych Grup Działania, zawierający wytyczne do opracowania LSR. Uchwalenie Strategii należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

  


RUSZA BUDOWA SCHRONISKA

6 czerwca miało miejsce w Urzędzie Gminy w Kostrzynie podpisanie umowy z firmą HENBUD Henryk Kaczor w sprawie budowy I etapu schroniska dla zwierząt w Skałowie w Gminie Kostrzyn. Inwestorem jest Związek Międzygminny „Schronisko” zrzeszający 10 gmin, które pokryją koszty budowy w proporcjach odpowiadających proporcjom liczby ludności. Wsparcia zadaniu zobowiązało się również udzielić Starostwo Powiatu Poznańskiego.

Powstający nowoczesny obiekt zapewni w I etapie schronienie i opiekę dla 350 bezdomnych zwierząt. Koszty funkcjonowania schroniska mają być pokryte z wpływów z tytułu prowadzonej działalności. Celom komercyjnym będzie służył hotel dla zwierząt. Schronisko ma pełnić również funkcje edukacyjne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży – w tym celu powstanie min. sala konferencyjna na 60 miejsc. Zakłada się, że podobnie jak w innych tego typu obiektach część zadań będzie wykonywana przez wolontariuszy.

Umowę podpisali w imieniu Związku Międzygminnego „Schronisko” Przewodniczący Paweł Iwański, V-ce Przewodniczący Bogdan Kemnitz oraz Aleksandra Otto p.o. Głównej księgowa. Ze strony firmy HENBUD podpisy złożył właściciel Henryk Kaczor. Obecny był także Dyrektor biura Związku Paweł Kubiak.


A JEDNAK REWIR?

W marcowym wydaniu „S” informowałem o braku satysfakcjonujących nasz Samorząd informacji ze strony Policji odnośnie wniosku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kleszczewo placówki. Zaproszeni na Sesję Rady Gminy przedstawiciele Policji zadeklarowali jedynie, że wniosek będzie rozpatrzony ponownie  2015 roku, w ramach planowanej analizy stanu zabezpieczenia miasta i powiatu. Informowałem również o zamiarze prowadzenia dalszych starań o poprawę sytuacji w tym zakresie. Na kolejnej, kwietniowej Sesji Rady Gminy został podjęty apel o utworzenie posterunku Policji – apel ten został skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Miejskiego, jak również Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. W reakcji na to wystąpienie temat podjął Komendant Miejski Policji mł. insp. Roman Kuster. Podczas spotkania z kierownictwem Komendy Miejskiej zostaliśmy wraz z p. Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Lesińskim powiadomieni o braku możliwości utworzenia posterunku Policji, jednak w przypadku podtrzymania przez Gminę zgłaszanej wcześniej gotowości do współpracy na rzecz wspólnego rozwiązania problemu Komenda Miejska podejmie działania w celu utworzenia rewiru dzielnicowych w Kleszczewie. Propozycja Policji została zaaprobowana przez Radę na sesji w dniu 28 maja br. O szczegółach porozumienia poinformujemy po jego sfinalizowaniu. 


STRATEGIA ZIT WCHODZI W KOLEJNY ETAP 

Trwają prace nad strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Poznania. O tym nowym instrumencie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej pisałem w poprzednim numerze „S”. Informowałem również o spotkaniu konsultacyjnym zaplanowanym na 5 czerwca br. Pomimo, że informacja podana była także za pośrednictwem Internetu i ogłoszeń na tablicach, niestety spotkanie spotkało się z brakiem zainteresowania. Szkoda, bo gotowość przedstawienia programu i zebrania uwag wyraził swoją obecnością w Kleszczewie Dyrektor Biura Metropolii Poznań p. Maciej Musiał.

Z dniem 16 czerwca dobiegł końca okres zbierania uwag mieszkańców w gminach i Powiecie Poznańskim. Kolejne etapy to przedstawienie stanowisk przez gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia i Powiat Poznański, uzgodnienie strategii w ramach Stowarzyszenia, a następnie z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęcie Strategii ZIT przez Radę Metropolii ma nastąpić 3 października br.

Wśród zagadnień, którymi jest w sposób szczególny zainteresowana nasza gmina są kwestie możliwości inwestycji w zakresie komunikacji autobusowej, modernizacja drogi Swarzędz-Środa Wlkp. (dofinansowanie mogą uzyskać tylko drogi bezpośrednio łączące z trasami S5 i S11), wykonanie połączenia węzła Poznań Wschód z drogą S11 w Kórniku, budowa ścieżek rowerowych, a także termomodernizacja budynków.


ROZKŁAD PO KOREKCIE

Komunikacja Gminy Kleszczewo W przyszłym numerze zostanie zaprezentowany projekt rozkładu jazdy, po poprawkach wynikających z pierwszego etapu konsultacji. Wprowadzenie w życie rozkładu planowane jest na 1 września 2014 r., pod warunkiem uzyskania w terminie wszystkich uzgodnień. Problemem może być uzgodnienie terminu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy do Poznania – w tym przypadku istnieją rozbieżności w interpretacji przepisów – jeden z wariantów przewiduje, że pierwszy możliwy termin zmiany rozkładu jazdy będzie możliwy od 1 października.

Niezależnie od terminu wprowadzenia zmiany w rozkładzie jazdy do Poznania, otwarcie linii do Swarzędza przewidziane jest od 1 września, tak by umożliwić dojazd do szkół średnich w tym mieście. Do dopełnienia pozostał jeszcze wymóg zgody rad gmin Swarzędza i Kleszczewa. Po przeprowadzonych rozmowach z p. Burmistrz Anną Tomicką zostało ustalone, że pomimo braku możliwości lokalizacji pętli w pobliżu Rynku w Swarzędzu autobusy będą mogły korzystać z położonego tam przystanku – tak więc linia kleszczewska (nr 489) będzie skomunikowana z liniami swarzędzkimi do Antoninka i Poznania, a także z dworcem kolejowym.  


PEKA OD WRZEŚNIA 

Wg informacji uzyskanej w ZTM karta PEKA nie zostanie wprowadzona, jak zapowiadano, od początku lipca, a dopiero od początku września. Od 1 lipca system ruszy na liniach administrowanych przez ZTM. W autobusach naszej komunikacji zostały już zainstalowane terminale do obsługi kart. Informacje dla pasażerów będą przekazywane w miarę ich uzyskiwania od realizatora projektu, którym jest działający w imieniu Miasta Poznań Zarząd Transportu Miejskiego. 


GOAP PO PRZETARGU

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej rozstrzygnął 2 przetargi na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 22 sektorów. Sektor XXII, który stanowi gmina Kleszczewo będzie obsługiwało konsorcjum firm: Remondis Sanitech, Alkom, PUK Zys, EKO-TOM, Hemar. Ordo, Sita Zachód, VIKOM, co oznacza, że najprawdopodobniej świadczeniem usługi nadal będzie zajmował się dotychczasowy wykonawca. Umowy będą zawarte na okres 36 miesięcy. 

Bogdan Kemnitz