Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
>> START / GMINA / O Gminie
» O Gminie

Kleszczewo jest jedną z gmin aglomeracji poznańskiej. Położenie w centrum gospodarnej Wielkopolski, na granicy ze stolicą regionu sprawiają, że gmina należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc do mieszkania jak również wszelkich form aktywności. Sąsiadujący od zachodu Poznań to znakomite uzupełnienie możliwości jakie jest w stanie zaoferować niewielka gmina – dotyczy to zarówno rynku pracy, oferty oświatowej i kulturalnej, a także połączeń komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych

 W sąsiedztwie tętniącego życiem dużego miasta toczy się życie mieszkańców gminy Kleszczewo. Rolnicze krajobrazy Równiny Wrzesińskiej, to typowy obraz gminy. Niski wskaźnik lesistości, który wynosi zaledwie 2,1%, jak również niewielka powierzchnia zajęta przez zbiorniki wodne – 0,7%, to konsekwencja intensywnego wykorzystania gleb do produkcji rolnej. Obecnie charakter gminy zmienia się w związku z zagospodarowywaniem terenów pod inwestycje, szczególnie dotyczy to budownictwa mieszkaniowego. Autostrada A-2 (Berlin – Warszawa) i droga S-5 (Gdańsk – Wrocław) to nowy, silny impuls do rozwoju działalności gospodarczej.
 

MIESZKAŃCY

Gmina liczy ponad 7,5 tysiąca mieszkańców. Liczba ta w ostatnich latach szybko rośnie, co jest związane głównie z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza w zachodniej części gminy. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. Wśród ciekawostek warto wspomnieć, iż w najmniejszej miejscowości występuje zaledwie … jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a siedziba gminy mieści się w trzeciej co do liczby mieszkańców miejscowości gminy. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec.

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW

(31.12.2017 r.)

1

Bugaj

8

2

Bylin

78

3

Gowarzewo

1754

4

Kleszczewo

551

5

Komorniki

366

6

Krerowo

267

7

Krzyżowniki

232

8

Lipowiec

19

9

Markowice

246

10

Nagradowice

351

11

Poklatki

196

12

Szewce

79

13

Śródka

293

14

Tanibórz

103

15

Tulce

2883

16

Zimin

314

OGÓŁEM

7740


GMINNE INSTYTUCJE

Stanowieniem prawa obowiązującego na terenie gminy zajmuje się 15 osobowa Rada Gminy. Organem wykonawczym jest Wójt działający przy pomocy Urzędu Gminy oraz 6 innych jednostek organizacyjnych.   Gościom przybywającym tutaj po raz pierwszy polecamy Urząd jako miejsce gdzie można uzyskać „z pierwszej ręki” informacje o gminie, w tym m.in. o sposobie załatwienia konkretnej sprawy, możliwości budowy domu bądź realizacji inwestycji. Te same informacje uzyskać można również drogą internetową ze strony www.kleszczewo.pl, bądź kierując zapytanie pocztą elektroniczną na adres urzad@kleszczewo.pl, ale przecież czasem lepiej jest skorzystać z możliwości bezpośredniej rozmowy, zwłaszcza jeśli możemy liczyć na życzliwą pomoc i poradę. 


 USŁUGI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy na co dzień korzystają z szerokiej gamy usług komunalnych. Większość z nich zapewnia Zakład Komunalny – jednostka organizacyjna Gminy działająca już od 1991 roku. Jedną z podstawowych funkcji Zakładu Komunalnego jest obsługa linii komunikacji podmiejskiej obejmującej swym zasięgiem miejscowości gminy Kleszczewo i zapewniającej połączenia z Poznaniem. Autobusy komunikacji podmiejskiej ułatwiają dojazdy do szkół, miejsc pracy, instytucji kultury itp. Własna komunikacja stanowi instrument realizacji polityki społecznej gminy – bezpłatne przejazdy dzieci i uczniów gminnych szkół, jak również osób powyżej 60 roku życia, to obok szerokiego zakresu ulg ułatwienia dostępu do niezbędnych na co dzień instytucji i usług. Niezwykle ważnym zadaniem wypełnianym przez Samorząd za pośrednictwem Zakładu jest zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków z posesji.   Firma obsługuje obecnie cztery stacje wodociągowe, oczyszczalnię ścieków i kilkadziesiąt kilometrów wodociągów i kanalizacji. Pomimo, iż gmina posiada 100% pokrycie w sieć wodociągową ciągle powstają nowe rurociągi dostarczające wodę do nowych obszarów i poprawiające bezpieczeństwo dostaw wody. Systematycznie rozbudowywany jest także system kanalizacji sanitarnej. Gmina jest obecnie w trakcie realizacji programu kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Lista zadań podejmowanych przez Zakład Komunalny jest znacznie dłuższa. Remonty obiektów komunalnych, utrzymanie terenów zieleni i dróg, prace porządkowe to tylko część z listy tematów podejmowanych przez tą gminną firmę. 

                                        
Odśnieżanie                   ulic                               Stacja Wodociągowa w                      Krerowie                             Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach


OŚWIATA

Edukacja mieszkańców jest najlepszą formą inwestycji w przyszłość gminy. Tworzenie dzieciom i młodzieży właściwych warunków do nauki w szkołach od lat należy do najwyższych priorytetów działalności Samorządu. Wydatki na oświatę stanowią najwyższą pozycję wydatków budżetu. Gmina jest organem prowadzącym dwóch Zespołów Szkół: w Kleszczewie i Tulcach. W skład każdego z Zespołów wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczniowie i wychowankowie mają do dyspozycji bogatą i nowoczesną bazę oświatową wyposażoną m.in. w pracownie komputerowe, językowe, biblioteki, sale gimnastyczne. Szczególny nacisk kładzie się na naukę języków obcych – zajęcia prowadzone są od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na terenie gminy działa także Szkoła Podstawowa w Ziminie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi w Ziminie. Stowarzyszenie przejęło również od Gminy prowadzenie przedszkola publicznego.Na terenie gminy, w miejscowościach Tulce i Gowarzewo, działają również przedszkola niepubliczne.

Szkoła Podstawowa w Ziminie Zespół Szkół w Kleszczewie Zespół Szkół w Tulcach

 

Plac zabaw w Tulcach                 Hala widowiskowo-sportowa w Kleszczewie Sala językowa w Tulcach


KULTURA, SPORT I REKREACJA

Instytucją zajmującą się organizacją życia kulturalnego, rozwojem sportu i rekreacji na terenie gminy Kleszczewo jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Jednostka ta dysponuje bogatą bazą materialną służącą na co dzień mieszkańcom i gościom przybywającym do naszej Gminy. Najbardziej znaczące obiekty to hale sportowe w Kleszczewie i Tulcach. W budynkach oprócz krytych boisk sportowych znajdują się pomieszczenia towarzyszące, umożliwiające realizację różnorodnych form aktywności środowiskowej. Warto nadmienić, że hala sportowa w Kleszczewie otrzymała II nagrodę Urzędu Kultury Fizycznej I Turystyki, za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy w kraju w 1999 roku. Hale wykorzystywane są do organizacji wielu zajęć oraz imprez, zarówno kulturalnych jak i sportowych.

Hala widowiskowo-sportowa w Kleszczewie

Hala sportowa w Tulcach

Zajęcia sportowe realizowane są także na kilku znajdujących się na terenie gminy boiskach, a także stadionie gminnym w Kleszczewie. Szczególnie popularną dyscypliną sportu jest piłka nożna, a reprezentantami Gminy są kluby piłkarskie „Clescevia” i „Dragon”. Miejsca aktywności mieszkańców to także świetlice wiejskie oraz sale Ośrodka Kultury. Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje działające przy GOKiS: tenisa stołowego, karate, piłki ręcznej, szachowa, muzyczna, plastyczna. Liczne występy mają na swoim koncie zespoły śpiewacze „Kleszczewianki” i „Stokrotki”. GOKiS jest organizatorem lub współorganizatorem wielu dużych imprez plenerowych, z udziałem gwiazd estrady, a także festynów integracyjnych w sołectwach. Imprezą sztandarową są oczywiście „Dni Gminy Kleszczewo”, ale ciekawych wydarzeń jest znacznie więcej, jak choćby „Zakończenie Lata” – festyn wieńczący dwumiesięczną „Akcję Lato” zapewniającą dzieciom i młodzieży liczne możliwości ciekawego spędzenia czasu w okresie wakacji szkolnych. Dla nieco starszych mieszkańców atrakcją jest „Dzień Seniora”, który jest okazją do spotkania się i wspólnej zabawy z udziałem znanych i popularnych artystów. Wspólna zabawa mieszkańców sołectw ma miejsce podczas „Dnia Płodów Ziemi”, organizowanej wczesną jesienią imprezy wieńczącej całoroczny trud rolników.

Peja z Zespołem "Oddział Zamknięty" "Lombard"

Ciekawe propozycje spędzenia czasu wolnego oferuje Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka posiada placówki w Kleszczewie i Tulcach. Bogaty księgozbiór to nie jedyny atut tej instytucji. Szeroki dostęp do informacji zapewnia Internet. Działające przy bibliotekach kawiarenki internetowe umożliwiają dostęp do źródeł informacji, jak również pozwalają na poszerzenie umiejętności korzystania z komputera.

 

Biblioteka w Tulcach Zespół "Kleszczewianki" Zespół "Stokrotki"


 POMOC SPOŁECZNA

Gmina dysponuje również jednostką powołaną do niesienia pomocy o charakterze socjalnym. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, bo o nim mowa, w uzasadnionych przypadkach można uzyskać pomoc materialną, ale główne zadanie pracowników socjalnych to wsparcie w przezwyciężaniu przyczyn zaistniałych trudności. Praca socjalna, bardzo trudna i odpowiedzialna, prowadzona jest głównie w terenie. OPS zajmuje się także wypłatą wielu świadczeń społecznych należnych mieszkańcom z mocy prawa. Dużej inicjatywy ze strony OPS wymagają działania, które powierzyła do realizacji Ośrodkowi Gmina w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia, profilaktyki uzależnień, a także ochrony zdrowia. W celu wywiązania się z tych zadań nawiązana jest współpraca z wieloma innymi instytucjami, jak np. z Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami służby zdrowia oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest to Komisja o specjalnym charakterze. Komisja inicjuje szereg działań mających na celu profilaktykę i usuwanie skutków uzależnień, przede wszystkim od alkoholu i narkotyków. Obok pomocy psychologicznej i prawnej, którą można uzyskać w siedzibie GKRPA, mieszczącej się w budynku OPS, warto zwłaszcza zwrócić uwagę na przedsięwzięcia profilaktyczne, które inicjuje i finansuje Komisja – wśród przykładów są tutaj wspomniane wcześniej „Akcja Lato”, czy „Dzień Seniora”, które są realizowane przy pomocy GOKiS i OPS.
 
Mówiąc o pomocy społecznej nie sposób pominąć aktywności i ofiarności w tym zakresie mieszkańców gminy. Akcje zbiórki żywności organizowane przez OPS przy udziale szkół i Zakładu Komunalnego unaoczniają jak wielka jest gotowość niesienia pomocy przez współmieszkańców.  

 OPIEKA ZDROWOTNA

Z racji bliskości dużego ośrodka miejskiego Gmina posiada dobre zaplecze w zakresie pomocy medycznej. Miasto Poznań i Powiat Poznański zapewniają dostęp do szpitali, przychodni specjalistycznych, pogotowia ratunkowego.

Na terenie gminy działają przychodnie lekarza rodzinnego. Lekarze pracują na mocy umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niezależnie od prywatnego charakteru prowadzonych praktyk lekarskich Gmina zapewnia pomoc w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców. W ostatnich latach poniesione zostały przez Samorząd znaczne nakłady na remonty i rozbudowę budynków służby zdrowia.

 

Mieszkańcy mają do dyspozycji przychodnie lekarskie w Nagradowicach i nową placówkę w Tulcach. W przychodniach przyjmują również lekarze specjaliści. W Nagradowicach, Tulcach i Gowarzewie funkcjonują także gabinety stomatologiczne. Zaopatrzenie w leki zapewniają apteka w Nagradowicach i punkt apteczny w Tulcach.

Przychodnia lekarska w Tulcach Przychodnia lekarska w Nagradowicach


BEZPIECZNIE

Gmina Kleszczewo w kategoriach zagrożeń oceniana jest jako najbezpieczniejszy rejon powiatu poznańskiego. Wśród służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, obok Policji są również jednostki straży pożarnej. Gmina jest bezpośrednio odpowiedzialna za funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP: Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krzyżowniki - Śródka, Zimin. Główne zadanie straży to udział w akcjach ratowniczych i profilaktyka zagrożeń, głównie dotyczy to pożarów oraz wypadków drogowych. Strażacy uczestniczą również bardzo aktywnie w życiu społecznym gminy.


CZYSTE ŚRODOWISKO

Gminę Kleszczewo cechuje dbałość o środowisko naturalne. Bardzo duże nakłady zostały poniesione w ostatnich latach szczególnie na ochronę powietrza, jak również oczyszczanie ścieków i usuwanie odpadów stałych.

Na terenie całej gminy wybudowano sieć gazową, a wszystkie obiekty użyteczności publicznej zostały wyposażone w ekologiczne kotłownie gazowe.

Systematycznej rozbudowie ulega system kanalizacji sanitarnej, wraz z oczyszczalniami ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach
Kotłownia gazowa w Ziminie Stacja redukcyjna gazu w Tulcach

Duży nacisk kładzie się w ostatnich latach na prawidłowe postępowanie z odpadami stałymi. Dla wszystkich posesji dostępny jest system usuwania odpadów, z możliwością odbioru segregowanych surowców wtórnych, takich jak szkło (osobno jasne i ciemne), makulatura, tworzywa sztuczne. W poszczególnych miejscowościach ustawione są również pojemniki zbiorcze do gromadzenia odpadów.

Na terenie gminy zdecydowanie dominuje krajobraz rolniczy. Działalność gospodarcza dotąd realizowana była przez niewielkie zakłady rzemieślnicze. Nowe zakłady powstające na terenie gminy muszą spełniać przewidziane w prawie wymogi i nie mogą być uciążliwe dla środowiska. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania gminy, 30% działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą obligatoryjnie przeznaczana jest na tereny zieleni.


PERSPEKTYWY ROZWOJU

Jednym z największych atutów gminy Kleszczewo to OGROMNE PERSPEKTYWY ROZWOJU. Są one konsekwencją korzystnego położenia, powstawania nowych szlaków komunikacyjnych, korzystnych warunków do życia, a także spełnienia wymogów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.

W tym przypadku istotne są:

  • PLAN ZAGOSPODAROWANIA,
  • ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE, 
  • DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA
  • ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ

Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (droga ekspresowa S-5, autostrada A-2) i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej (woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja). Potencjał Gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji.


 ZABYTKI

Gmina Kleszczewo poszczycić się może zabytkami o długoletniej historii. Do najcenniejszych z nich należy jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce - kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach. Pochodząca z pierwszej połowy XIII w. świątynia cieszy się ogromnym zainteresowaniem gości i gromadzi tysiące pielgrzymów na dorocznym odpuście. Jest to jedna z najstarszych parafii działających w Archidiecezji Poznańskiej. Wnętrze świątyni kryje późnośredniowieczną figurę Madonny z Dzieciątkiem wykonaną około 1500 r. W pierwszej połowie XVI wieku kościół został odnowiony, w 1784 zakończono rozbudowę polegającą na przedłużeniu nawy i dostawieniu wieży, zakrystia i kruchta to już początek XX w. Obok kościoła znajduje się drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica wzniesiona w 1860 r. oraz plebania. Odwiedzając parafię natrafić można także na, usytuowaną obok kościoła XVI wieczną, figurę przydrożną w kształcie kolumny zwieńczoną czworoboczną kapliczką ukazującą sceny pasyjne oraz parę fundatorów - Jana i Elżbietę Winklerów. Kapliczka ta w przeszłości pełniła rolę słupa granicznego i ulokowana była na granicach dawnych województw poznańskiego i kaliskiego.


Równie piękny jest XVI wieczny kościół p.w. Jana Chrzciciela w Krerowie, którego ołtarz ozdabia 5 scen z życia św. Jana Chrzciciela. Pierwsza parafia powstała w Krerowie pomiędzy 1324 a 1330 rokiem. W okresie okupacji hitlerowskiej kościół zamieniono na magazyn, a 22 stycznia 1945 r. spalono. Odbudowa została zakończona w 1960 r. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z drugiej połowy XIX w. Pomiędzy kościołem a plebanią w 1985 r. wybudowano dom katechetyczny a całość połączono w jeden kompleks pseudokrużgankiem.

Drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie, z rokokową amboną, wzniesiony został w XVIII wieku. Obok Świątyni znajduje się także w całości wykonana z drewna dzwonnica.

Wszystkie trzy kościoły warto zobaczyć nie tylko za dnia, ale też w porze nocnej, za sprawą iluminacji świetlnych, za które gmina Kleszczewo została uhonorowana w 2007 r. I nagrodą w kategorii "Najlepiej oświetlony obiekt lub przestrzeń" w ogólnopolskim konkursie "Najlepiej oświetlona gmina".
 

  

Tulce

Kleszczewo

Krerewo


Zabytki w gminie Kleszczewo to nie tylko budowle sakralne. Do historycznej spuścizny zaliczyć śmiało można urokliwe zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie, Nagradowicach i Tulcach, wszystkie pochodzące z początków XX w. Piękny zespół parkowo-pałacowy znajdował się również w Kleszczewie, jednakże do czasów współczesnych pozostał jedynie park o powierzchni 4,16 ha.

Pałac w północnej części wsi Krerowo projektu Rogera Sławskiego wybudowany został w latach 1905-06, w I połowie XX w. otoczono go też niewielkim parkiem krajobrazowym zadrzewionym lipami, klonami i dębami.

Pałac nagradowicki usytuowany jest pośrodku wsi. Wybudowany został około roku 1910, również otacza go park krajobrazowy, jednak w tym przypadku park jest starszy niż obiekty na jego powierzchni usytuowane powstał w II połowie XIX w. Poza drzewami znajduje się w nim także niewielka murowana kaplica neogotycka, niegdyś będąca mauzoleum właścicieli majątku oraz staw.

Tulecki zespół pałacowy stanowią pałac z lat 20 XX w. z mansardowym zadaszeniem, dziewiętnastowieczny park krajobrazowy z kasztanowcami i aleją kasztanową, dawne budynki gospodarcze i administracyjne oraz obszerny folwark sprzed roku 1890. 
 

Pałac w Krerowie Pałac w Nagradowicach Pałac w Tulcach


SOŁECTWA

Imię i nazwisko sołtysa

 sołectwo

telefon służbowy

Fludra Jolanta

 Śródka

664 069 620

Michalak-Szczepaniak Halina

Gowarzewo

664 069 612

Doba Paweł

Nagradowice

664 069 618 

Karolczak Bożena

Krerowo

664 069 615 

Książkiewicz Czesław

Komorniki

664 069 614 

Lesiński Henryk

Krzyżowniki

664 069 616 

Lesiński Stanisław 

Zimin

664 069 622 

 Nowicki Eugeniusz 

Kleszczewo

664 069 613 

Nowicki Ferdynand 

Poklatki

664 069 619 

Mąderek Jan

Markowice

664 069 617 

Rutkowska Mirosława

Tulce

664 069 621 

Tomkowiak Mieczysław

Bylin

664 069 611

Jaroszewska Lucyna Tanibórz  735 989 056
Walkowiak Jacek Szewce  735 989 056