Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE KLESZCZEWO

Dnia 16 czerwca 2014r. Gmina Kleszczewo podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

 

W ramach projektu 100 gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzyma dostęp do Internetu wraz z komputerem przenośnym. Rezultatem tego działania będzie zmniejszenie liczby osób wykluczonych cyfrowo na terenie Gminy Kleszczewo. Gmina ponadto zakupi 55 komputerów stacjonarnych do 9 jednostek podległych. W ramach projektu wybudowane zostanie także 900m sieci Internetu szerokopasmowego oraz 6 obiektów teleinformatycznych. Przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów oraz 5 spotkań informacyjnych na temat Projektu.

 

Zakupiony sprzęt komputerowy będzie posiadał odpowiednie pakiety oprogramowania biurowego wspierające pracę beneficjentów ostatecznych. Oprócz sprzętu, Gmina zapewni Beneficjentom szkolenie w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i dostępu do Internetu.

 

Zadanie w 100% sfinansowane zostanie ze środków zewnętrznych. Wartość projektu na którą została podpisana umowa to 1 839 120,00 zł z czego 85% (1 563 252,00 zł) stanowi wkład ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15% (275 868,00 zł) to dotacja celowa z Budżetu Państwa.

 

Program adresowany będzie głównie do gospodarstw domowych, spełnią warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Ponadto dla: dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik wg GUS. Spełnianie powyższych kryteriów nie gwarantuje uczestnictwa w Projekcie, daje jedynie możliwość ubiegania się o udział w Projekcie.

 

Projekt realizowany będzie w 2015r.