Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Odbiór odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015r.

 

Od 1 stycznia 2015 r. obsługę wszystkich 22 sektorów, na które podzielono obszar Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, przejmą firmy wyłonione w przetargu. Usługi świadczyć będą przez 36 miesięcy, czyli do końca 2017 r. zgodnie z zasadami określonymi w umowach oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Wynikają z nich określone zadania i powinności. Informację o nich przedstawiam w załączeniu z prośbą o jej upowszechnienie.

Od półtora roku ZM GOAP, tworzony przez Miasto Poznań i osiem okolicznych gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz, wprowadza nowe rozwiązania w systemie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Zapewniły one osiągnięcie w minionym roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Kolejnymi krokami na drodze doskonalenia systemu będzie właśnie przejęcie obsługi mieszkańców przez firmy wybrane w przetargu, a następnie zbudowanie w gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i stacji przeładunkowych oraz Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, która rozpocznie działalność w 2016 r.

Systematyczna i konsekwentna realizacja tych przedsięwzięć przybliża nas do zbudowania nowoczesnego i sprawnego systemu gospodarowania odpadami, korzystnego dla mieszkańców i otaczającej nas przyrody. W tych działaniach liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska jest bowiem naszą wielką, wspólną sprawą.

 

Mirosław Kruszyński

Przewodniczący Zarządu

ZM GOAP


INFORMACJA O ZASADACH

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PO 1 STYCZNIA 2015 R. 

Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prowadzić będą dwa podmioty wybrane w przetargu:

 • konsorcjum firm FB Serwis i Cespa Espaniola – 4 poznańskie sektory
 • konsorcjum firm Remondis Sanitech, Alkom, PUK Zys, EKO-TOM, Hemar, ORDO, SITA Zachód i VIKOM – 18 pozostałych sektorów.

Oba konsorcja będą realizować zadania przez 36 miesięcy, czyli do końca 2017r. a usługi mogą świadczyć korzystając z pomocy podwykonawców.  

Sektory obsługiwane przez konsorcjum FB Serwis:

I Poznań Grunwald,

III Poznań Piątkowo,

VI Poznań Rataje,

VIII Poznań Winogrady.  

Sektory obsługiwane przez konsorcjum Remondis Sanitech:

II Poznań Jeżyce,

IV Poznań Nowe Miasto Północ,

V Poznań Nowe Miasto Południe,

VII Poznań Morasko-Umultowo-Kiekrz-Strzeszyn,

IX Poznań Stare Miasto,

X Poznań Wilda-Dębiec,

XI Poznań Spółdzielnia Grunwald,

XII Buk,

XIII Oborniki,

XV Murowana Goślina – Spółdzielnia

XVI Murowana Goślina – Gmina,

XVII Czerwonak-Koziegłowy,

XVIII Czerwonak – Gmina,

XIX Swarzędz – Spółdzielnia,

XX Swarzędz – Gmina,

XXI Pobiedziska,

XXII Kleszczewo,

XXIII Kostrzyn.  

Dokładny podział obszarów, które wchodzą w skład sektorów znajduje się pod linkiem: http://www.goap.org.pl/goap/sektory-zm-goap/  

Od kilku tygodni trwają już przygotowania do przejęcia sektorów i związanej z tym wymiany pojemników.

Spełniać one będą wymagania Systemu Identyfikacji Pojemników, który od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie na obszarze Związku. Umożliwi on pełną kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmy odbierające odpady oraz ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.

Funkcjonowanie systemu zapewniają:

 • elektroniczne chipy zainstalowane na pojemnikach,
 • kody kreskowe naklejane na worki.

Firmy odbierające odpady zobowiązane są dostarczyć mieszkańcom  właściwie oznakowane pojemniki oraz worki wraz z zestawami naklejek z KODAMI KRESKOWYMI (przeznaczonymi do oklejania worków).

Kody kreskowe zawierają jedynie informacje dotyczące firmy odbierającej odpady oraz rodzaju odbieranych odpadów. Podczas odbioru odpadów, pracownik firmy skanuje kod wprowadzając informacje o terminie odbioru i rodzaju odpadów do systemu. Zapobiegnie to podrzucaniu lub niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów i umożliwia sprawdzenie czy odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.  

Przejmowanie obsługi sektorów i wymiana pojemników jest skomplikowaną operacją logistyczną wymagającą dużego zaangażowania oraz dobrej współpracy firm i właścicieli nieruchomości. Ważne jest, by wystawiali oni pojemniki zgodnie z harmonogramami, ponieważ wraz z odbiorem odpadów firmy mogą dokonywać już wymiany pojemników, odpowiednio je oklejać lub montować na nich transpondery (chipy). Do 29 grudnia 2014 roku wszystkie pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane. Poniżej szczegółowe informacje w tym zakresie.  

DOSTARCZANIE POJEMNIKÓW DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W RAMACH ROZPOCZĘCIA REALIZACJI USŁUGI  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firmy zapewnią pojemniki lub kontenery w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości,  nie później niż do dnia 29.12.2014 roku.

Jeśli firma odbierająca odpady:

 • otrzyma zgłoszenie od ZM GOAP dot. braku podstawionego pojemnika – Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do podstawienia pojemnika w terminie pięciu dni,
 • stwierdzi uszkodzenie pojemnika lub kontenera – naprawi go lub wymieni na nowy,
 • otrzyma zgłoszenie od ZM GOAP o uszkodzeniu pojemnika lub kontenera – naprawi lub wymieni go na nowy najpóźniej do dnia odebrania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której znajduje się uszkodzony pojemnik.

Firma dokona wymiany pojemnika lub kontenera natychmiast, jeśli uszkodzenie:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • stanowi zagrożenie dla środowiska,
 • uniemożliwia zbieranie odpadów komunalnych.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciele są zobowiązani do zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

W razie potrzeby firma odbierająca odpady uzgodni z właścicielem nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów, gdzie zostaną ustawione pojemniki oraz kontenery.

Za zgodą właściciela nieruchomości firma może świadczyć usługi odbioru z pojemników oraz kontenerów należących do właściciela nieruchomości, jednakże właściciel musi wyrazić zgodę na jego oznakowanie.

Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemnik (udostępnić) przed teren posesji w celu jego wymiany (zabranie przez firmę schodzącą z sektora oraz podstawienie nowego pojemnika przez firmę wchodzącą na sektor).       

Uwaga!

Jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika celem jego wymiany może nie otrzymać nowego pojemnika.    

BIEŻĄCA REALIZACJA USŁUGI – PODSTAWIANIE POJEMNIKÓW  

Obowiązki firm odbierających odpady:

W przypadku stwierdzenia braku wcześniej podstawionego pojemnika firma odbierająca odpady zobowiązana jest do podstawienia nowego pojemnika w terminie pięciu dni.

W przypadku powstania lub zidentyfikowania nowego miejsca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, firma zapewni odpowiedni pojemnik lub kontener. Dotyczy to również  przypadków zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości, wymagających wymiany lub zapewnienia dodatkowego pojemnika lub kontenera.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Obowiązki właścicieli nieruchomości są takie same jak w przypadku podstawienia nowego pojemnika (powyżej).

Ponadto właściciel nieruchomości powinien wystawić pojemnik przed teren nieruchomości jednorodzinnej i jest zobowiązany do wystawiania pojemników w dniu odbioru.       

Uwaga!

Usługa może nie zostać wykonana jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika, który firma ma odebrać lub utrudni do niego dostęp i nie będzie możliwości jego opróżnienia.    

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Na każdym pojemniku oraz kontenerze używanym przez firmę odbierającą odpady (niezależnie czy stanowią one własność firmy czy właściciela nieruchomości) powinna znajdować się naklejka informacyjna z logo ZM GOAP. W przypadku, gdy oznakowanie pojemnika lub kontenera jest nieczytelne, firma powinna umieścić nową naklejkę.

Pojemniki powinny być także wyposażone w chip. Tak oznakowane pojemniki są wtedy przypisane do konkretnych nieruchomości.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Za zgodną właściciela nieruchomości firma może świadczyć usługi odbioru z pojemników oraz kontenerów należących do właściciela nieruchomości, jednak w tym wypadku właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na oznakowanie pojemnika (chip oraz naklejka informacyjna).

Właściciel nieruchomości powinien udostępnić swój pojemnik do jego oznakowania.  

Uwaga!

Konsekwencją nieoznakowania pojemnika w terminie jest brak możliwości odbioru odpadów przez firmę. Firmy mogą odbierać odpady jedynie z oznakowanych pojemników (chip + naklejka).  

Pojemniki muszą być oklejone i posiadać chip do dnia 29.12.2014r., lecz firma może oznakować je już wcześniej.  

RODZAJ STOSOWANYCH POJEMNIKÓW – KOLORYSTYKA  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Firma odbierająca odpady zapewni pojemniki i kontenery, których wieko i korpus lub tylko wieko jest w odpowiednim kolorze, zgodnie z poniższym zapisem. Pojemniki i kontenery powinny być zgodne z określonymi w Regulaminie kolorami dla poszczególnych frakcji odpadów gromadzonych selektywnie, tj.:

TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty;

PAPIER– kolor niebieski;

SZKŁO BIAŁE – kolor biały;

SZKŁO KOLOROWE – kolor zielony;

ODPADY ZIELONE – kolor brązowy.    

Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych:

Firma odbierająca odpady zapewni pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości [KC1] deklarując selektywną zbiórkę odpadów jest zobowiązany do gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Do dostarczonych przez firmę pojemników w odpowiednim kolorze wrzuca odpowiednią frakcję odpadów – zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodne są z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie ZM GOAP.  

Uwaga!

Jeśli:

 • odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne zbierane selektywnie lub odpady zielone zostały pomieszane,
 • odpady komunalne zostały zebrane w sposób nieselektywny (w sposób sprzeczny ze złożoną deklaracją),

to:

firma odbierająca odpady może odmówić przyjęcia odpadów, przesyła stosowną informację do Związku oraz pozostawia naklejkę "OSTRZEŻENIE" informującą właściciela nieruchomości o niestosowaniu się do zasad regulaminowych.  

Pojemniki powinny być podstawione do dnia 29.12.2014r.

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy nie mają wpływu na kolorystykę pojemników dostarczanych przez firmę odbierającą odpady.

Ponadto dopuszcza się zbiórkę szkła białego w pojemnikach na szkło kolorowe oznaczonych kolorem zielonym.    

NAPRAWA BĄDŹ WYMIANA USZKODZONEGO POJEMNIKA  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firma  naprawi lub wymieni pojemnik, kontener niezwłocznie po otrzymaniu informacji od ZM GOAP lub od mieszkańca (nie później niż w najbliższym dniu przypadającym na wywóz odpadów komunalnych z danej nieruchomości, na której znajduje się zgłoszony pojemnik lub kontener).

Firma dokona wymiany pojemnika lub kontenera natychmiast, jeśli uszkodzenie:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • stanowi zagrożenie dla środowiska,
 • uniemożliwia zbieranie odpadów komunalnych.  

Uwaga!

W przypadku uszkodzenia pojemnika właściciel nieruchomości zgłasza informację do Związku. Informujemy, iż zabrudzenie bądź uprzednie używanie pojemnika nie są wystarczającą podstawą do domagania się jego wymiany.  

DOSTARCZANIE WORKÓW DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firma odbierająca odpady dostarcza worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, w tym odpadów zielonych. Worki będą posiadały specjalne miejsce na kod kreskowy (do samodzielnego naklejenia przez właściciela nieruchomości). Firma będzie zobowiązana do dostarczania właścicielom nieruchomości dodatkowych worków oraz  kodów kreskowych w systemie wymiennym tj. po każdorazowym odbiorze firma pozostawi taką samą ilość worków na daną frakcję jaka została odebrana.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów i gromadzenia ich zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku ZM GOAP.  

Uwaga!

W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki i niestosowania się do zapisów Regulaminowych, firma ma prawo do odmowy odbioru odpadów selektywnych w terminach wyznaczonych dla ich zbiórki. Odpady takie będą mogły być odebrane zgodnie z harmonogramem dla odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia nieprawidłowej segregacji na danej nieruchomości, firma pozostawia na worku naklejkę „Ostrzeżenie”. Odpady odbierane będą jako odpady zmieszane, a Związek poinformowany zostanie  o niewłaściwym sposobie segregacji odpadów na danej nieruchomości.

Informacje o zasadach prawidłowego segregowania odpadów znajdują się na stronie www.goap.org.pl w zakładce „Zdaj odpady”.    

OZNAKOWANIE WORKÓW  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firma odbierająca odpady dostarczy do nieruchomości tzw. pakiet startowy obejmujący:

a) min. 2 worki dla każdej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone);

b) zestaw kodów kreskowych w ilości minimum:

 • 16 szt. papier i makulatura
 • 16 szt. tworzywa sztuczne
 • 16 szt. szkło
 • 16 szt. odpady zielone.

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać: nadruk zawierający logo ZM GOAP, szczegółową informację o przeznaczeniu worka  oraz miejsce na kod kreskowy.

Ponadto firma zobowiązana jest do dostarczenia instrukcji oklejania worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Instrukcja powinna być dostarczona wraz z pakietem startowym.

Firma w sposób ciągły monitoruje ilość wykorzystanych kodów kreskowych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzyma nowe kody w przypadku odnotowania ich wyczerpania (w terminie 6 dni roboczych).

Pierwsza dystrybucja oznakowanych worków oraz kodów kreskowych powinna zostać zrealizowana do dnia 29.12.2014r.    

Uwaga!

Kody kreskowe zawierają ciąg numerów: numer identyfikujący firmę odbierającą odpady, numer identyfikujący frakcję odpadów (tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zielone), numer seryjny i cyfrę kontrolną. Kody kreskowe będą skanowane przez firmę, by przekazywać w ten sposób informacje do ZM GOAP dotyczące ilości i rodzaju odebranych odpadów gromadzonych selektywnie.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest okleić worki do selektywnej zbiórki odpadów, które otrzymał od firmy odbierającej odpady zgodnie z instrukcją oklejania.  

KOLORYSTYKA STOSOWANYCH WORKÓW  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny być przezroczyste  zgodne z określonymi w Regulaminie kolorami dla poszczególnych frakcji odpadów:

TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty;

PAPIER – kolor niebieski;

SZKŁO BIAŁE i KOLOROWE – kolor zielony;

ODPADY ZIELONE – kolor brązowy.

Firma odbierająca odpady dostarczy worki z przeznaczeniem na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nie rzadziej niż:

raz  na cztery tygodnie:

• TWORZYWA SZTUCZNE;

• PAPIER;

• SZKŁO.

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie:

• ODPADY ZIELONE – worki.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów oraz gromadzenia odpowiedniej frakcji odpadów w workach do tego przeznaczonych, zgodnie z ustaloną kolorystyką.  

Uwaga!

Poza okresem wegetacyjnym (od 01.12-31.03.) odpady zielone należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK.    

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firma będzie odbierała odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 15:00. 

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemnika w dniu odbioru.  

Uwaga!

Nieudostępnienie pojemników odbiorcy odpadów w dniu odbioru będzie skutkować brakiem realizacji usługi. Firma odbierze odpady dopiero w kolejnym terminie – zgodnie z harmonogramem odbioru.    

DOSTARCZENIE HARMONOGRAMÓW ODBIORU DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firmy odbierające odpady zobowiązane są do przygotowania komunikatu dot. odbioru odpadów komunalnych oraz przygotowanych harmonogramów. Komunikat będzie wskazywał strony internetowe, na których właściciel nieruchomości będzie mógł sprawdzić terminy odbioru odpadów komunalnych. Komunikat ten zostanie opublikowany w lokalnej prasie.

Ponadto firmy odbierające odpady zobowiązane są do dostarczenia harmonogramów odbioru w wersji papierowej do właścicieli nieruchomości do dnia 27.12.2014r.  

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemnika bądź jego wystawienia w dniu odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym i dostarczonym przez firmy odbierające odpady komunalne.  

Uwaga!

Harmonogramy odbioru odpadów będą również dostępne na stronie www.goap.org.pl oraz na stronach firm odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych w latach 2015-2017.


 [KC1]Zarządcy nieruchomosci zamieszkaych też mają pojemniki kolorowe do selektywnej zbiórki.