Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Umowa o zaopatrzenie w wodę

 

 


 

   UMOWA NR ......................

 O ZAOPATRZENIE W WODĘ

  

zawarta w dniu ......................................... pomiędzy

Gminą Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP: 777-31-57-115, w imieniu której działa Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, zwaną w umowie „Zakładem”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Zakładu  Ryszarda Pomina,

a Odbiorcą usług:

 ............................................................................................

imię i nazwisko

 ..........................................................................................

adres zamieszkania

 ...........................................................................................

PESEL/NIP

Zwanym w umowie „Odbiorcą” 

§1

 

Przedmiotem umowy jest określenie:

1.      Warunków dostarczania wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu,

2.      Zasada prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obiektu:

       a.       rodzaj obiektu …………………….……………………………………………

       b.      adres obiektu …………………………………………………………………..

 

§2

 

1.      Odbiorca oświadcza, że jest ................................. obiektu o którym mowa w §1 umowy.

 1. Odbiorca oświadcza, że woda dostarczana przez Zakład będzie wykorzystywana

na cele bytowe.

 1. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 2  wymaga zmiany umowy.

 §3 

1.      Zakład zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody,

 1. Zakład zainstaluje na własny koszt wodomierz główny po upływie terminu legalizacyjnego wodomierza istniejącego.
 2. Zainstalowany wodomierz główny stanowi własność Zakładu.

 

§4 

Do obowiązków  Zakładu należy w szczególności:

1)      dostarczenie w sposób ciągły wody do obiektu o którym mowa w §1, zgodnie z warunkami

technicznymi przyłączenia do sieci, o ciśnieniu  i na zasadach określonych w obowiązujących  przepisach

2)      dostarczanie wody o należytej jakości, odpowiadającej warunkom jakościowym

określonym w obowiązujących przepisach,

3)      zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego,

4)      utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych ,

5)      usuwanie awarii urządzeń  przyłączy będących w jego posiadaniu.

 

§5

 

1.      Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usług                                  

spowodowane :

1)      brakiem wody na ujęciu,

2)      niezawinionym przez Zakład zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

3)      potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

4)    koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5)      uszkodzeniem instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę,

6) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

7)      okolicznościami i zdarzeniami należnymi od Zakładu.

     2.      Zakład nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą  a spowodowane:

1)      wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągową Odbiorcy,

2)      awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę,

3)      niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z §7.

 

§6

 

1.      W razie wystąpienia nieplanowanej przerwy, trwającej dłużej niż 4 godziny, spowodowanej przyczynami wymienionymi w §5 ust. 1 Zakład niezwłocznie powiadomi Odbiorcę, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie trwania przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków.

 1. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych zakład powiadomi Odbiorcę najpóźniej 2 dni przed jej terminem,. gdyby przerwa o której mowa wyżej miała przekroczyć 12 godzin, Zakład o tym powiadomiminimum 7 dni wcześniej.
 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Zakład zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę  o jego lokalizacji. 

§7

 

Odbiorca zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych 

2)      natychmiastowego powiadomienia Zakładu o awarii posiadanych przez Odbiorcę instalacji

i przyłączy mających wpływ na wskazania wodomierza głównego oraz inne urządzenia Zakładu,

3)      usuwania awarii przyłączy będących w jego posiadaniu,

4)      niewykonania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Zakładu, a w szczególności wodomierza głównego i jego  usytuowania,

5)      wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza zabezpieczającego wodomierz przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, uszkodzeniem lub kradzieżą,

6)  udostępnienia Zakładowi swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza głównego lub jego wymiany,

7)      zapewnienia Zakładowi możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Zakładu, 

§8

 

 1. Rozliczenia za usługi świadczone przez Zakład z Odbiorcą odbywają się na podstawie cen i stawek określonych w taryfach oraz ilości dostarczonej wody .
 1. W rozliczeniach przyjmuje się jednomiesięczny okres obrachunkowy z tym, że rachunki będą wystawiane w cyklu dwumiesięcznym.
 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

4.      Ilość wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) ustala się na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego na koszt Odbiorcy.

5.      W przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody i odprowadzonych ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody  w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 1. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 1. Odbiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza głównego, jego osłon, uszkodzenia, jego pomieszczenia, zamiany, demontażu lub kradzieży. W przypadku wykazania, że wyżej wymienione uszkodzenia zawinione zostały przez Odbiorcę w przypadku nie powiadomienia o zaistniałej awarii instalacji i przyłączy, mających wpływ na wskazania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio  do ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.

 

§9

 

Odbiorca zobowiązuje się pokryć koszty Zakładu powstałe na skutek:

1)      wymiany wodomierza głównego w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi,

2)      zainstalowania wodomierza głównego w przypadku jego kradzieży,

3)      ponownego założenia zerwanych plomb,

4)      samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów,

5)      samowolnego wykonania obejścia wodomierza bez wiedzy Zakładu,

6)      używania wody do innych celów niż określone w §2, ust. 2,

7)      interwencji służb pogotowia wod.-kan. w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy. 

§10 

Odbiorca zobowiązuje się do udostępnienia uprawnionym przedstawicielom Zakładu, po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy w celu:

1)      zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2)      przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego;

3)      dokonania odczytu wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych, które mają wpływ na wzajemne rozliczenia;

4)      dokonania badań i pomiarów;

5)      przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład;

6)      usunięcia awarii przyłącza wodociągowego ;

7)      odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 

§11 

W razie dokonania przez Odbiorcę, bez uwzględnienia z Zakładem, zmian w instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Zakładu, Zakład ma prawo ustalić wysokość opłat według zasad określonych w §8 ust. 4 lub domagać się pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. 

§12 

1        Zakład wystawia faktury za świadczone usługi po dokonaniu odczytu wodomierza       głównego i urządzenia pomiarowego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego faktury wystawiane będą tylko na podstawie odczytów wodomierza głównego.

 1. Przy okresowym braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, faktury są wystawiane w terminie przypadającym na odczyt, według zasad kreślonych w §8 ust. 2. 

§13

 

 1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązujących taryfach.

2.      Wysokość taryf za usługi świadczone przez Zakład zatwierdza Rada Gminy Kleszczewo.

Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości:

 

woda                                                    4,70zł + 8% VAT/m³

opłata abonamentowa                          6,00zł + 8% VAT/m-c

  

 1. O zmianie wysokości taryf zakład powiadomi Odbiorcę przez ogłoszenie w miejscowej  prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.
 1. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków  umowy.

 

§14

 

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy, zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 4. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca zapłaci Zakładowi odsetki ustawowe. 

§15

 

Zakład może odciąć dostawę wody, jeżeli:

 1. Przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne trzy okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 3. Został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez  zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. 

§16

 

Za naruszenie postanowień niniejszej umowy Odbiorcy grożą następujące kary ustawowe:

1)      pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy – kara grzywny do 5.000 zł,

2)      zerwanie lub uszkodzenie plomby, uszkodzenie wodomierza głównego – kara grzywny do 5.000 zł,

3)   wpływ na zmianę zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego – kara grzywny do 5.000 zł,

4)      uniemożliwienie przedstawicielom Zakładu wykonania czynności określonych

       w §10 – kara grzywny do 5.000 zł, 

§17

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu         wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.
 3. W razie naruszania przez Zakład lub Odbiorcę postanowień niniejszej umowy, strona może rozwiązać umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie przez Odbiorcę postanowień umowy w zakresie jego obowiązków uprawnia Zakład do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Jeżeli Odbiorca zalega z zapłatą za usługi za trzy okresy obrachunkowe, Zakład po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania , ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania wymaganego okresu wypowiedzenia.
 5. Po rozwiązaniu umowy Zakład uruchamia procedurę wstrzymania dostaw wody  czego konsekwencją będzie demontaż wodomierza głównego. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Odbiorcę.
 6. W przypadku utraty tytułu prawnego przez Odbiorcę, jak również w razie nie zawiadomienia Zakładu o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza głównego lub do dnia zawarcia przez Zakład umowy z następnym Odbiorcą.
 7. Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił i tym Zakładu, to wszelkie pisma, oświadczenia, faktury itp. Wysłane przez Zakład pod ostatni znany adres Odbiorcy uznaje się za doręczone.

§18

 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Regulamin określony w §19, którego znajomość Odbiorca – podpisując niniejszą umowę – potwierdza. W przypadku zmian w treści Regulaminu Odbiorca informowany jest o nich w trybie określonym w §13, ust. 3 niniejszej umowy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo. 

§19 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kleszczewo (Uchwała Nr XLIV/219/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków). 

§20

 

W dacie zawarcia umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody  

§21

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Podpisy stron

              Zakład                                                                                       Odbiorca  

 

Zakład informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Zakładu. Jednocześnie informujemy o przysługującym prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Zakład. Powyższe działanie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016 poz.922 ze zmianami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Zakładu. Jednocześnie informujemy o przysługującym prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Zakład. Powyższe działanie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016 poz.922 ze zmianami).