Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku użyteczności publicznej w Komornikach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku użyteczności publicznej w Komornikach

 

Kleszczewo, dnia 06.07.2016 r.

 

WÓJT GMINY

Kleszczewo 

ZAPRASZA

 do złożenia oferty na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku użyteczności publicznej w Komornikach.

 

      I.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego:             Gmina Kleszczewo

Adres zamawiającego:               ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

NIP Gminy                                 7773157115

REGON Gminy                          639622860

Telefon:                                      618176033

Faks:                                           618176184

Adres strony internetowej:         www.kleszczewo.pl

Adres poczty elektronicznej:     urzad@kleszczewo.pl

 

    II.        TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usług.

 

   III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.   Zamówienie obejmuje:

 

Przygotowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej remont i przebudowę budynku użyteczności publicznej w Komornikach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bez uwag zgodnie z art. 29, 29a oraz 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z dnia 8.03.2016r. Dz.U.2016.290).

2.   Zakres zadania:

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 

1)   Przygotowanie mapy zasadniczej do celów projektowych dla przedmiotowego obszaru

2)   Przygotowanie koncepcji wykonania przebudowy obiektu wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego

3)   Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej remontu i przebudowy budynku
o wymiarach ok. 34x12m i wysokości ok. 5,60m, obejmującej następujące elementy:

a)   wymiana pokrycia dachowego (obecnie pokrycie z płyt eternitowych) wraz z dociepleniem,

b)   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

c)   docieplenie elewacji,

d)   przebudowa pomieszczeń zapewniająca niezależne użytkowanie pomieszczeń świetlicy oraz pomieszczeń przeznaczonych dla straży pożarnej (dodatkowe pomieszczenia sanitarne, zmiana układu pomieszczeń),

e)   wymiana posadzki oraz warstw wykończeniowych

f)    instalacja wentylacji w garażu

g)   instalacja wod-kan i c.o., gaz ( wraz z przebudową lub rozbudową kotłowni)

h)   instalacje elektryczne i niskoprądowe (instalacja alarmowa, teletechniczna)

4)   Opracowanie Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

5)   Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wzoru kosztorysu ofertowego (kosztorys „ślepy”)

6)   Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bez uwag zgodnie z art. 29, 29a oraz 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z dnia 8.03.2016r. Dz.U.2016.290).

 

3.   Klasyfikacja usług według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1  Usługi inżynieryjne

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

4.   Forma opracowań:

 

Przedmiot zamówienia należy opracowań w języku polskim, w formie papierowej
i elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1)   Koncepcja- 2 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD

2)   Projekt budowlany i wykonawczy- 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki w formacie PDF oraz wersji edytowalnej obsługiwanej przez edytory tekstowe oraz dla części rysunkowej w formacie .dwg)

3)   STWiOR- 2 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD

4)   Dokumentacja kosztorysowa- 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej obsługiwanej przez arkusz kalkulacyjny)

 

5.   Wymagania szczegółowe:

 

1)   Prace projektowe należy realizować zgodnie z zapisami:

a)   ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z dnia 8.03.2016r. Dz.U.2016.290), zgodnie

b)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

c)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz.1129),

d)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
z 2015r. Dz. U. poz. 1422).

2)   Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego,
w celu monitorowania postępu prac, odpowiedniego przepływu informacji, zapewniając terminową realizację zadania. W tym celu poza wyznaczonymi terminami spotkań oraz konsultacji należy raz w tygodniu drogą e-mailową przedstawić zakres prowadzonych prac oraz stopień ich zaawansowania.

3)   Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

6.   Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

1)   Etap I -      Przygotowanie koncepcji rozwiązania projektowego – do 30.08.2016 r.

2)   Etap II -     Przedłożenie ostatecznej wersji kompletnej pełnobranżowej dokumentacji

                 projektowej

                 budowlanej, wykonawczej, STWiOR, kosztorysowej – do 31.12.2016r.

3)   Etap III -    Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót –

                 do 01.03.2017r.

 

7.   Informacje uzupełniające

 

Zamawiający dysponuje archiwalnym projektem budowlanym w formie papierowej oraz projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazowej dla podłączenia pieca gazowego CO w budynku.

 

   IV.        WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy udokumentują posiadanie wiedzy
i doświadczenia w realizacji zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (według zał. nr 1), że wykonał co najmniej 1 opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min.  300m2 i dołączy referencje potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przedstawi wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń umożliwiające realizację całego przedmiotu zamówienia (branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna)

 

    V.        KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

1.   Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował n/w kryteriami:

 

a)      kryterium „C” – cena wykonania zamówienia – 95%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać 95 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” – cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu:

 

Liczba punktów „C”= (cena brutto oferty z najniższą ceną/ cena brutto oferty badanej) x 95 punktów

 

 

b)      kryterium „T” – termin wykonania etapu III  – 5%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać 5 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

1)            Wykonanie etapu III w terminie do 01.03.2017r. – 0 punktów

2)            Wykonanie etapu III w terminie do 31.12.2016r. – 2 punkty

3)            Wykonanie etapu III w terminie do 30.11.2016r. – 5 punktów

 

2.   Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów.

Wyliczenia matematyczne wg algorytmu podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów.

 

   VI.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2016 r. do godziny 800
w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, sekretariat pok. 16, piętro I

W zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont
i przebudowę budynku użyteczności publicznej w Komornikach.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 VII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania – formularz nr 1

2.      Wykonawca do oferty załączy załącznik nr 1 – doświadczenie wykonawcy.

3.      Wykonawca do oferty załączy załącznik nr 2 – wykaz osób.

4.      Wykonawca do oferty załączy załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

VIII.        WZÓR UMOWY I WARUNKI ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

 

1.      Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

2.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które nie były przyjęte w chwili opracowywania projektu technicznego niniejszego zamówienia. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

4.      Zmiana umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić jeżeli Zamawiający w sposób istotny zmieni przedmiot umowy lub opóźni dostarczenie dokumentacji / danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy bądź zmieni dane, na podstawie których Wykonawca wykonuje dokumentację.

 

   IX.        INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru wykonawcy.

2.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

Karolina El-Masri-Jankiewicz, tel. 618176033 wew.131

e-mail k.jankiewcz@kleszczewo.pl

 

Załącznik nr 1  -  DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY - pobierz

           Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB - pobierz

          Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB        KAPITAŁOWYCH - pobierz

          Załącznik nr 4 - UMOWA - pobierz

          Załącznik nr 5 - FORMULARZ DO SPORZĄDZENIA OFERTY - pobierz

 

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz