Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.09.2016 r. do 29.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, w pokoju nr 7 (salka) o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo                   oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo z podaniem imienia                      i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2016 r., na adres:Urząd Gminy Kleszewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załacznik 4 - ponierz

Załącznik 5 - pobierz

Załącznik 6 - pobierz

Załącznik 7 - pobierz