Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUGI KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI GMINNEJ W KLESZCZEWIE.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONYWANIE USŁUGI KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI GMINNEJ W KLESZCZEWIE.

Niniejsze postępowanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

tel. 61 8176 062

e-mail: zk@kleszczewo.pl;        adres internetowy: www.kleszczewo.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kontroli biletów i windykacji nałożonych opłat dodatkowych w autobusach komunikacji gminnej w Kleszczewie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.     Kontrole biletowe w zakresie posiadania przez pasażerów ważnych biletów za przejazd, ważnych biletów na przewóz bagażu i zwierząt, posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, przeprowadzane w godzinach funkcjonowania komunikacji gminnej na ternie całej gminy Kleszczewo oraz miasta Poznania, w ilości 20 kontroli. w ciągu jednego miesiąca, w tym jednej kontroli w sobotę i jednej w niedzielę. Za jedną kontrolę uważa się przeprowadzenie czynności o której mowa wyżej w czasie od wejścia do autobusu, przejechania minimum 3 przystanków na jednym kursie, do opuszczenia pojazdu.

2.     Pobieranie należności przewozowej i opłat dodatkowych określonych w uchwale Rady Gminy Kleszczewa.

3.     Windykację i egzekucję należności za przejazd i opłat dodatkowych.

4.     Prowadzenie postępowania odwoławczego od nałożonych opłat dodatkowych.

5.     Wykonanie przez Wykonawcę według własnego projektu druków na własny koszt niezbędnych do prowadzenia kontroli, opłat dodatkowych, windykacji oraz sprawozdawczości
i rozliczeń, które podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.     Udokumentowanie wykonania usługi, na podstawie wpisu do Karty kierowcy oraz dostarczenie przez Wykonawcę do 7-go dnia każdego miesiąca sprawozdania z prowadzonej usługi.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez 2 lata od dnia podpisania umowy.

 

V. Sposób rozliczenia:

Cenę w wysokości 100% za prowadzenie działalności określonej w przedmiocie zamówienia, stanowi prowizja wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnych biletów za przejazd, ważnych biletów za przewóz bagażu i zwierząt, posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, w wysokościach ustalonych Uchwałą Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03.09.2014 r. z późniejszymi zmianami Uchwałą NR VIII/49/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30.06.2015 r., plus koszt za wykonanie jednej kontroli. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość wykonanych kontroli, jednak nie więcej niż za 10 kontroli w ciągu miesiąca. Koszty windykacji należności ponosi Wykonawca.

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni po upływie miesiąca fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności i prześle ją Zamawiającemu, do faktury zostanie załączone zestawienie zbiorcze ilości wykonanych kontroli, wpłaconych należności przewozowych oraz opłat dodatkowych.

 

VI. Kryteria – sposób dokonania oceny:

Cena jednostkowa za wykonanie jednej usługi – 60 %

Termin płatności 21 dni – 40 %

 

VII. Opis przygotowania oferty

1.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym według wzoru Zamawiającego – załącznik nr 1.

2.     Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

3.     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.     Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie.

5.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.     Oferta musi mieć na kopercie napis „Oferta – Na wykonanie usługi kontroli biletów w autobusach komunikacji gminnej w Kleszczewie.

7.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust 1 pkt 1-9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.     Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną usługę kontroli biletów i windykacji należnych opłat.

3.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IX. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w rozdziale VII pkt 1 Wykonawcy złożą:

- oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. Na potwierdzenie warunków opisanych w rozdz. VII pkt 2 wykonawcy złożą:

- wykaz zrealizowanych usług z podaniem okresu ich świadczenia (początek – zakończenie – miesiąc – rok),

- dokument potwierdzający należyte wykonanie tych usług.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta tylko w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście należy dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godziny 12:00.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu dwóch dni od rozstrzygnięcia zapytania, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zakładu Komunalnego i wysłany na adres oferenta.

 

XII. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Wykonawca, może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści otrzymanego zapytania ofertowego w formie pisemnej. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień.

2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Świątkowska tel. 61 8176 062, e-mail: a.swiatkowska@kleszczewo.pl

 

XIII. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia bez podania przyczyn. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

XIV. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty bądź poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.kleszczewo.pl

 

XV. Postanawiania końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1.     Oferta cenowa.

2.     Oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZATWIERDZAM

  DYREKTOR

            Ryszard Pomin

 

Załacznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz