Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WÓJT GMINY KLESZCZEWO ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033, fax 8176-184

ogłasza

   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą.

nr geod.

działki

powierzchnia

 w m2

opis nieruchomości

cena 

wywoławcza

 w 

minimalne

postąpienie

w zł

wadium

w zł

95/3

735

nieruchomość niezabudowana uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa w drodze gminnej; droga utwardzona tłuczniem

117.527,00

1.180,00

7.100,00

95/4

735

nieruchomość niezabudowana uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa w drodze gminnej; droga utwardzona tłuczniem

117.527,00

1.180,00

7.100,00

95/5

735

nieruchomość niezabudowana uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa w drodze gminnej; droga utwardzona tłuczniem

117.527,00

1.180,00

7.100,00

95/6

735

nieruchomość niezabudowana uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa w drodze gminnej; droga utwardzona tłuczniem

117.527,00

1.180,00

7.100,00

 

Terminy poprzednich przetargów: 17.12.2013 r., 15.04.2014 r., 16.06.2014 r., 12.09.2014 r.,

   02.03.2015r., 19.06.2015r., 22.09.2015r., 14.03.2016r., 21.06.2016r.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, pok. nr 7 (salka konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 7 grudnia 2016 r. na konto Gminy Kleszczewo nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003, Bank Spółdzielczy w Kórniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych:  dowodu tożsamości,

-         w przypadku osób prawnych: odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wniesione wadium podlega:

-         zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg wygrał,

-         zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-         przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Do ceny  ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym 129 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów