Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę
o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kleszczewo nr XV/111/2016 z dnia  24 lutego 2016 r. Wójt Gminy Kleszczewo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 listopada 2016 r. do 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach przyjmowania interesantów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo                             w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@kleszczewo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Uwagi złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Kleszczewo