Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ-LUTY

BUDŻET 2017

Chociaż budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w grudniu, to już 25 stycznia jest po dwóch zmianach związanych z przygotowywanymi wnioskami o środki unijne. Kwota dochodów została zaplanowana w wysokości 34.415.877,00 zł. Charakterystyczne jest to, iż w tym roku po stronie dochodów nie występują znaczące kwoty dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, ponieważ kolejna próba sprzedaży terenów inwestycyjnych w Krzyżownikach podjęta w ubiegłym roku zakończyła się powodzeniem. Warto przypomnieć, że w 2016 roku dochody budżetu na starcie zaprojektowano w wysokości dużo niższej, tj. 27,4 mln zł – dużym źródłem wzrostu dochodów w bieżącym budżecie są środki na realizację programu 500+, które na początku ubiegłego roku jeszcze nie występowały.

Po stronie wydatków kwota jest dużo wyższa niż po stronie dochodów i wynosi 43.255.422,27 zł. Tak duża różnica wynika głównie z rekordowego poziomu zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 11.175.446,81 zł. Jak co roku, zwraca uwagę wysoki udział wydatków na edukację. Warto przy tym zauważyć, co ilustruje dodatkowy wykres, że środki przekazywane w naszej gminie na oświatę znacznie przekraczają subwencję otrzymywaną na ten cel z budżetu Państwa. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi w 22 gminach Metropolii Poznań w naszej gminie najwyższy odsetek uczniów gimnazjów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, a pod względem liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zajmujemy drugie miejsce. Skąd środki, na pokrycie deficytu pomiędzy dochodami, a wydatkami? Z tzw. wolnych środków z lat ubiegłych (blisko 5 mln zł), a więc pieniędzy, które wpłynęły do budżetu ubiegłorocznego (w tym wpływu ze sprzedaży gruntów) i zostały zaoszczędzone w celu wykazania jako udział własny w programach z udziałem środków z Unii Europejskiej. Niezależnie zaplanowano również zaciągnięcie kredytu na inwestycje (4,5 mln zł).

Wśród zaplanowanych na 2017 rok inwestycji ujęte są także te tematy, które zakładano, że zostaną zrealizowane w roku ubiegłym, jednak z powodu nie uruchomienia oczekiwanych programów i działań ze strony partnerów gminy mogą być wykonane w roku bieżącym. I tak na wspólne przedsięwzięcia z Powiatem Poznańskim zaplanowano kwotę 770 tys. zł, jako udział w przebudowie ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie, budowie ronda i chodnika w Tulcach, wykonaniu projektu drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Tulec (od granicy z Poznaniem) do Gowarzewa, ewentualnie także z tytułu udziału w dużej inwestycji, która ma być realizowana z udziałem środków z WRPO – przebudowie drogi Swarzędz-Gowarzewo-Kleszczewo. Z inwestycjami na drogach powiatowych w Gowarzewie wiąże się także budowa kanalizacji sanitarnej. Kolektory Gmina chce wbudować przed wykonaniem nawierzchni dróg – na kanalizację w ul. Siekiereckiej i Swarzędzkiej wstępnie przeznaczono 1 mln zł i dodatkowo na udział w przebudowie wodociągu 92 tys. zł. Kwotę 1.300.000 zł przeznaczono na budowę ulic Świerkowej i Tulipanowej w Tulcach. Kolejne środki na drogi to 120 tys. zł na dokończenie budowy drogi na terenie inwestycyjnym w Krzyżownikach i 100 tys. zł na ułożenie fragmentu nawierzchni drogi w Markowicach – środki przekaże Powiat w zamian za przejęcie tej drogi przez Gminę. W przyszłym roku przewiduje się duży zakres prac dokumentacyjnych i budowlanych związanych z budową oświetlenia – na ten cel w obecnej wersji budżetu przewidziano 400 tys. zł.

Wspomniana już kanalizacja w Gowarzewie będzie realizowana zapewne wyłącznie z własnych środków (niestety), ale tam gdzie jest to możliwe gmina zabiega o środki zewnętrzne. I tak do WRPO został złożony wniosek w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Rozbudowa, jeżeli uzyskamy dotację, umożliwi podłączenie kolejnych miejscowości i zabezpieczy potrzeby gminy w zakresie oczyszczania ścieków na 20 lat. Wartość inwestycji przekracza 14 mln zł, w bieżącym roku przeznaczono na ten cel 2.800.000 zł jako część udziału gminy (cały udział nie licząc VAT wynosi 4,2 mln zł). Czekamy również na rozpatrzenie wniosku złożonego do PROW w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i nowej sieci wodociągowej połączonej z Nagradowicami dla miejscowości Komorniki – przewidywany udział gminy to 550 tys. zł – możliwa do pozyskania dotacja to cały limit, który jest możliwy do pozyskania przez Gminę w tym programie do roku 2020.

Spory zakres działań został ujęty w zakresie obiektów kubaturowych. I tak liczymy, że wkrótce zostanie rozstrzygnięty konkurs dotyczący środków na rozbudowę szkoły w Tulcach i doposażenie pracowni przedmiotowych. W budżecie na udział własny została przeznaczona kwota 444 tys. zł. Suma 330 tys. zł jest przeznaczona na udział w innym projekcie, z którego zamierzamy skorzystać w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – termomodernizacja budynku ZS w Kleszczewie – działanie to, przewidziane na 2 lata, obejmie również SP w Ziminie oraz świetlicę w Poklatkach. Na dokończenie termomdernizacji budynku komunalnego w Gowarzewie jest w budżecie 14.000 zł. Zabezpieczone zostały także pierwsze środki w wysokości 530 tys. zł na przygotowanie budowy przedszkola w Kleszczewie. Na rozpoczęcie budowy siedziby OPS i Policji przewidziano 1 mln zł, trwają starania o środki zewnętrzne. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztu wykonywanej już dokumentacji na termomodernizację wraz z przebudową świetlicy wraz ze strażnicą w Komornikach – 10 tys. zł, projektu budowy świetlicy w Nagradowicach – 40 tys., a także na modernizację sali widowiskowej świetlicy w Śródce – tutaj kwota 150 tys. zł jest przewidziana jako udział Gminy we współfinansowaniu z programu Lider realizowanego przez LGD Trakt Piastów.

Kwotę 986.590 zł otrzyma Zakład Komunalny na przedsięwzięcia związane z poprawą zaopatrzenia w wodę, odbiorem ścieków i transportem publicznym.

Zaplanowano środki na dalszy rozwój obiektów sportowych, w tym na projekt zagospodarowania boiska w Markowicach 5 tys. zł, wykonanie trybun na stadionie w Kleszczewie 200 tys. zł oraz na budowę siłowni zewnętrznych przy placach zabaw 200 tys. zł – na ten cel spodziewamy się uzyskać wsparcie za pośrednictwem LGD Trakt Piastów z programu Lider.

Uzupełnieniem powyższych działań będą również inicjatywy realizowane przez sołectwa, które dysponują środkami z funduszu sołeckiego.

 

ROK SCHRONISKA

Międzygminne schronisko dla zwierząt w Skałowie ma już za sobą rok działalności. Gmina Kleszczewo jest jednym z 11 inwestorów, a obecnie współzarządzających tym obiektem. Niewątpliwie warto podkreślić, że jest to jedno z przedsięwzięć zasługujących na najwyższą ocenę jeżeli chodzi o sprawdzenie się idei wspólnego rozwiązywania problemów o skali wykraczającej poza poziom jednej gminy. Obiekt należy do najnowocześniejszych w kraju i jest odwiedzany przez wielu potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową schroniska. Dla gmin, które zrealizowały tę inwestycję najważniejsze jest to, że spełnia ona przyjęte założenia, a więc przyczyniła się do wzorcowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt.

W okresie od otwarcia, tj. od 4 października 2015 roku do końca roku 2016, do schroniska przyjęto 717 zwierząt z obszaru gmin tworzących Związek. Na szczęście tak wielka liczba zwierząt nie pozostała na stałe w tym obiekcie. Schronisko opuściły 484 zwierzęta, w tym 210 odnalazło swoich dotychczasowych właścicieli, natomiast 274 zostało zaadoptowanych. Ubiegłoroczny budżet schroniska to kwota 1.982.285 zł, przy czym połowa tej sumy to zwrot podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę. Na utrzymanie schroniska gminy wnoszą składki członkowskie w wysokości 4 zł od mieszkańca rocznie. W ramach tej sumy mają zapewniony limit utrzymania określonej liczby psów. W przypadku naszej gminy ten limit to 7 sztuk. Średni stan zwierząt z naszego terenu przebywających w schronisku oscyluje zwykle wokół tej liczby, przyjęć było 26, natomiast wydań 15. W przypadku gdy limit zostanie przekroczony występuje opłata dodatkowa. Schronisko stara się również zarabiać na swoje utrzymanie. Wpływy pochodzą z opłat za pobyt w tzw. hotelu dla zwierząt, z wynajmu gabinetu weterynaryjnego, salki edukacyjnej, z opłat adopcyjnych. Środki z podatku VAT zostaną wykorzystane m. in. na zakup pieca do kremacji, co umożliwi uruchomienie pierwszego w naszym rejonie cmentarza dla zwierząt. Nieocenioną pomoc stanowi praca wolontariuszy, jak również pomoc w postaci darów żywności i innych przydatnych produktów od życzliwych osób.

 

REMONT
NAD STAWEM

Dom „Nad Stawem” pozbył się właśnie pokrycia z płyt eternitowych, które zostanie zastąpione blachą. Niskie temperatury nie przeszkadzają w prowadzeniu prac dekarskich.

 

Nowy sprzęt w szkołach

Na przełomie roku w uczniowie gminnych szkół otrzymali znaczącą ilość nowego wyposażenia. Po dwie tablice multimedialne zostały przekazane obu zespołom szkół. W ZS w Tulcach te nowoczesne środki edukacyjne będą wykorzystane w pracowni języka polskiego i historii. Nowa tablica została przekazana również do Szkoły Podstawowej w Ziminie. ZS w Tulcach zyskał także nową pracownię komputerową. Warto przypomnieć, że wcześniej pracownie zostały przekazane również do ZS w Kleszczewie oraz SP w Ziminie dzięki pozyskaniu środków z programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W przypadku zakupu komputerów dla szkół ten unijny program pokrył w całości koszty zakupu. Ponieważ kryteria ww. programu uniemożliwiały objęcie działaniami miejscowości Tulce, stąd też w celu zapewnienia tego samego standardu szkole w tej miejscowości cała suma niezbędna do zakupu sprzętu do pracowni została zabezpieczona z budżetu gminy.

(Fot)

 

WKRÓTCE NABORY W LGD

„TRAKT PIASTÓW”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trakt Piastów” podjął decyzję odnośnie harmonogramu naborów wniosków do programów, które mają być realizowane w 2017 roku. Na pierwszy rzut pójdą programy dla przedsiębiorców. W marcu zostaną ogłoszone nabory na tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małym dzieckiem i osobami starszymi, z dostępną pulą środków w wysokości 400 tys. zł oraz na rozwijanie działalności gospodarczej, gdzie na chętnych będzie czekać budżet w wysokości 3 mln zł. Z początkiem kwietnia zaplanowano przyjmowanie wniosków do programu dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej z pulą środków 3,8 mln zł – ten program jest szczególnie dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. W maju ma ruszyć nabór do niewielkiego programu dotyczącego integracji – budżet 200 tys. zł. Decyzja odnośnie harmonogramu naborów wymaga akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Informacje odnośnie poszczególnych programów i warunków udziału będą udostępniane na stronie internetowej LGD „Trakt Piastów”, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.