Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» MARZEC- KWIECIEŃ

 

DROGA KLESZCZEWO – SWARZĘDZ

 

Powiat Poznański uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi 2410P na odcinku od węzła Kleszczewo na S5 przez Gowarzewo do Swarzędza (do skrzyżowania z ul. Olszynową). Przewidziana w preliminarzu kosztów wysokość dotacji unijnej to 16.156.549 zł, do tego dochodzi udział własny Powiatu w wysokości 5.500.000 zł. Jest to największa dotąd inwestycja drogowa, którą będzie w jednym etapie realizował Powiat Poznański. W ramach tego przedsięwzięcia kompleksowej przebudowie ulegnie ok. 7 km drogi powiatowej, w tym poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni (na terenie miejscowości Gowarzewo całkowita wymiana konstrukcji), wykonanie chodników na całej długości przebudowywanej drogi, ścieżek rowerowych długości 5,9 km (za wyjątkiem odcinków gdzie brak miejsca na ich lokalizację). Powstaną 2 ronda – oba w Gowarzewie, 11 zatok autobusowych, bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów na azylach. Korekcie zostaną poddane pozostałe skrzyżowania, ze skanalizowaniem ruchu (wjazd na ul. Starowiejską w Gowarzewie) i wydzieleniem dodatkowych pasów do lewoskrętu (w przypadku 3 skrzyżowań położonych na terenie gminy Swarzędz), przebudowane zostaną także istniejące zjazdy na drogi lokalne. Przed wjazdem do miejscowości powstaną wyspy uspokajające ruch pojazdów. Zapewnione zostanie odwodnienie drogi, w tym na terenie miejscowości wykonanie kanalizacji deszczowej. W Gowarzewie oprócz kanalizacji deszczowej, powstanie praktycznie nowa instalacja oświetleniowa, obejmująca również doświetlenie przejść dla pieszych.

Do realizacji zadania włączyła się także Gmina Kleszczewo. W ulicy Swarzędzkiej zostanie ułożony kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami przyłączy poza pas drogowy. Kolektor zapewni w przyszłości także odbiór ścieków także z rejonu zabudowy wokół ulicy Siekiereckiej. Częściowej przebudowie zostanie poddana także przebiegająca w tym rejonie sieć wodociągowa. Koszt inwestycji gminnej to kwota rzędu 1,2 mln zł.

Przetarg na przebudowę drogi i budowę kanalizacji sanitarnej planuje się uruchomić na przełomie kwietnia i maja br. Nie lada wyzwaniem jest nie tylko zakres inwestycji, ale czas jej wykonania, jako że inwestycja ma być zakończona już w trzecim kwartale przyszłego roku.

 

ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA GOWARZEWO – POZNAŃ

 

Powiat Poznański wraz z Gminą Kleszczewo podejmie starania o środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Gowarzewa przez Tulce do Poznania. Takie zapewnienie zostało złożone prze V-ce Starostę Tomasza Łubińskiego w odpowiedzi na ponowiony w bieżącym roku wniosek Gminy. W naszym budżecie na 2017 rok zabezpieczona została kwota 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji, w tym na opłacenie w całości przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do złożenia wniosku o dotację do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wraz z budową ścieżki przewidziane jest wykonanie oświetlenia ulicznego – ta część zadania również w całości leży po stronie Gminy. Przygotowaniem dokumentacji i opracowaniem wniosku ma zająć się Zarząd Dróg Powiatowych, jako że konieczne będzie poszerzenie pasa drogi powiatowej. Nabór wniosków na budowę ścieżek rowerowych w programie ZIT przewidziany jest w III kwartale br.

 

Wiosna na inwestycjach

 

Pierwszym zakończonym zadaniem w 2017 roku był remont dachu na „Domu nad Stawem” w Tulcach. To nie tylko uszczelnienie i poprawa estetyki pokrycia tego budynku, ale również działanie proekologiczne, jako że z dachu usunięte zostały płyty z zawierającego azbest eternitu. Koszt remontu pokryto przy współudziale tworzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiat Poznański i naszą Gminę funduszu przeznaczonego na usuwanie azbestu.

Trwa budowa kolejnych punktów oświetlenia. Do końca kwietnia zainstalowane zostaną 44 nowe punkty świetlne w Kleszczewie na następujących ulicach: Owocowa, Dębowa, Poprzeczna, Topolowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kolejnych latarń. Zakres: Tulce ul. Radosna (4 szt.), Nagradowice uzupełnienia (4), Krerowo boisko i fragment drogi, Kleszczewo ul. Strażacka (4), Szewce Tulecka + Orzechowa (8), Topolowa (3), Zimin (7) – termin wykonania do 15 lipca br. W przygotowaniu kolejny, duży zakres inwestycji oświetleniowych obejmujący miejscowości Tulce (8 ulic), Gowarzewo (22 ulice), Krzyżowniki, Poklatki, Tanibórz, Nagradowice, Kleszczewo (1 ulica).

Otwarcie ofert na wymianę pokrycia dachu budynku ZS w Kleszczewie miało miejsce 24 lutego br. Procedury formalne zostały dopełnione i wykonawca, firma z Krakowa, już przystąpił do wykonania zadania. Zostanie wykonane nowe pokrycie na bazie istniejącej konstrukcji dachowej, z użyciem dachówki tzw. karpiówki, a więc takiego samego materiału jaki zastosowano podczas budowy szkoły. W tym przypadku Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WRPO 20142020 w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynki Zespołu Szkół w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie, a także świetlicy w Poklatkach.

W przygotowaniu jest szereg kolejnych inwestycji, o których informowałem podczas prezentacji budżetu na 2017 rok w poprzednim numerze „S”. Czekamy na rozstrzygnięcia złożonych wniosków do programów unijnych (w niektórych przypadkach już od połowy ubiegłego roku), w części przypadków jeszcze na termin ogłoszenia naborów. Wniosek złożony został również na dofinansowanie ze środków UE budowy przedszkola w Kleszczewie – 20 marca br. został podpisany akt notarialny, finalizujący zakup przez Gminę gruntu pod tę inwestycję.

Lista zaprezentowanych w poprzednim numerze przygotowywanych przedsięwzięć została rozszerzona o kolejne dwa dotyczące budowy obiektów sportowych. Oba tematy przewidziane były do wykonania w obecnej kadencji Samorządu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W związku z ogłoszeniem naboru wniosków, w dwóch odrębnych programach, na budowę boisk i obiektów lekkoatletycznych z możliwością wsparcia ze środków rządowych Gmina wystąpiła o dofinansowanie budowy boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w Gowarzewie oraz budowy bieżni 200 m wraz z boiskiem o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej i tenisa w Tulcach przy Zespole Szkół.

W celu umożliwienia realizacji prac renowacyjnych w parkach w Komornikach i w Gowarzewie zostały zlecone inwentaryzacje, jak również projekty urządzenia obu wymienionych parków. Dokumentacja pozwoli na podjęcie prac w parku w Gowarzewie – pierwsze środki na ten cel przeznaczyło Sołectwo z funduszu sołeckiego. W przypadku Komornik sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż park wraz z znajdującymi się w jego centrum budynkami są własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

 

PODPISANE PIERWSZE

UMOWY UNIJNE

 

Do naszej Gminy wkrótce dotrą środki z dwóch programów dotowanych z budżetu Unii Europejskiej. Są to pierwsze w tym roku umowy i zapewne nie ostatnie.

– 31 marca w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Uzyskaliśmy dotację na „Przebudowę pomieszczeń sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wysokość wsparcia to ponad 257 tys. zł, całkowity koszt projektu wynosi 405 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki zostały uzyskane z puli, której dysponentem jest LGD Trakt Piastów. Rozpoczęta została procedura przetargowa.

– 23 marca została podpisana umowa w Urzędzie Miasta Poznania na dotację z działania realizowanego w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych p.n. „Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – usługi specjalistyczne w gminie Kleszczewo.”

Program realizowany będzie w latach 20172020, jego wartość wynosi 79.200 zł, w tym dotacja z UE wynosi 67.320 zł, z budżetu Państwa 7.920 zł, z budżetu Gminy 3.290 zł.

 

 

CIĄG DALSZY ŚCIEZKI „SKRBY LASU”, ŚRODKI NA NASADZENIA

 

Oprócz zabiegów o środki unijne nasza Gmina zabiega również o środki ze źródeł krajowych. Z przyjemnością informuję o pozytywnych rozstrzygnięciach odnośnie trzech wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

– przyznana dotacja z WFOŚiGW w wys. 15.000 zł (plus środki własne 7500 zł) na Rozwój ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu” poprzez stworzenie miejsca edukacji. Zgodnie z zapowiedzią następuje rozwój tego projektu, tym razem zostanie zamontowanych 5 tablic informacyjnych, 3 tabliczki kierunkowe, 1 wiata turystyczna, 4 kosze na śmieci. Projekt będzie realizowany w głębi lasu, w rejonie przebiegu dawnej trasy kolejki wąskotorowej.

– dotacja z WFOŚiGW na „Prace pielęgnacyjne w zakresie cięć sanitarnych, prześwietlających, technicznych i redukcji koron oraz uzupełniających nasadzeń w zabytkowym parku w Kleszczewie” w wysokości 10.000 zł, co stanowi 95% całości nakładów na wykonanie zadania.

– dotacja z WFOŚiGW na „Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w krajobrazie rolniczym – Kleszczewo ul. Topolowa i ul. Piaskowa” w wysokości 30.000 zł. Dotacja to 95% kosztu przedsięwzięcia. Nowe nasadzenia wykonywane są w miejsce usuniętych topoli, które zostaną zastąpione grabami. Topole rosnące wzdłuż dróg są stopniowo usuwane i będą zastępowane nowymi nasadzeniami, drzew mniej uciążliwych dla użytkowników dróg i sąsiadujących z nimi pól.

 

ZM GOAP – NIEWIELKIE ZMIANY OD 2018 ROKU

 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 27 marca br. uchwaliło „Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP” oraz uchwałę „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Uchwalone dokumenty obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r., do tego czasu zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.

Wbrew wstępnym propozycjom wprowadzenia zmiany odnośnie własności pojemników została utrzymana zasada, iż pojemniki zapewni ZM GOAP. Oznacza to, że pojemniki będzie zobowiązany dostarczyć wykonawca usługi. Właściciele posesji będą jedynie zobowiązani do zapewnienia i utrzymania w odpowiednim stanie pojemników do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Obowiązek taki istnieje również w przypadku pojemników podziemnych oraz prasokontenerów. W przypadku pojemników dostarczonych przez Związek właściwy stan techniczny i czystość zapewnia dostawca usługi – minimum jeden raz w roku musi on zapewnić ich mycie i dezynfekcję. Bez zmian pozostają dotychczasowe kolory pojemników, a odpady biodegradowalne będą gromadzone w pojemnikach brązowych. Od 2018 roku nie będzie już obowiązku znakowania worków kodami kreskowymi. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych na terenach wiejskich będzie odbywał się zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomomości (działalność gospodarcza), na których nie zamieszkują mieszkańcy przewidziany jest nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej nie rzadziej niż raz na tydzień. Odpady selektywne na terenach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach nieruchomości nie zamieszkałych, w systemie workowym w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemnikowym w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w przypadku odpadów szklanych jeden raz na cztery tygodnie. Odpady BIO odbierane będą w systemie pojemnikowym, w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odbiór odpadów zielonych będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Przewidziano również odbiór choinek jeden raz w styczniu i jeden raz w lutym oraz odpadów problemowych w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku, w zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu. Podczas obrad zredukowano również liczbę sektorów zbiórki odpadów z 23 do 15, przy czym gmina Kleszczewo nadal stanowi jeden sektor (XIV).

Obok zasad działania sytemu istotne są także jego koszty. Nadal istnieje konsensus odnośnie dążenia do utrzymania obecnego poziomu opłat. Wprowadzony ustawowo obowiązek odbioru odpadów BIO będzie generował dodatkowe koszty, czy uda się je zniwelować?

 

NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH

 

Wkrótce zostaną wyrównane, a w części przypadków także wzmocnione przy pomocy tłucznia nawierzchnie dróg gruntowych. Zabiegi te wykonywane są na wszystkich drogach o znaczeniu komunikacyjnym minimum dwa razy w roku. Wśród czynników niszczących drogi oprócz ruchu pojazdów są intensywne opady, zmiany temperatur z ujemnych na dodatnie, a także odprowadzanie wody z posesji na drogę i niszczenie urządzeń melioracyjnych podczas wszelkiego rodzaju prac ziemnych. Za wszelkie szkody i ich usunięcie, które powstają w trakcie prac budowlanych jest odpowiedzialny ich sprawca. Niestety, jak każdego roku, na terenach nowej zabudowy, wiosna to czas rachunku sumienia dla wielu inwestorów i czasem ogromnych uciążliwości dla ich sąsiadów, także dla administratorów dróg. Nie tylko dróg gruntowych, czego przykładem był, kompletnie zniszczony wskutek zasypania rowów przydrożnych, odcinek powiatowej ul. Siekiereckiej w Gowarzewie. W tym roku najtrudniejsze chwile przeżyli mieszkańcy ulicy Porzeczkowej, również w tej miejscowości.

 

INWESTYCJA  SOŁECTWA SZEWCE

 

Rada sołecka wsi SZEWCE zakupiła ze środków funduszu sołeckiego altanę, która została zamontowana w sąsiedztwie placu zabaw.