Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC-SIERPIEŃ

 

ZMIANA NA STANOWISKU SKARBNIKA

W związku z przejściem na emeryturę zakończyła pracę na stanowisku Skarbnika Gminy Pani Mirosława Nowak. Pani Mirka przepracowała na rzecz Gminy Kleszczewo 25 lat. Ogromne zaangażowanie, rzetelność i fachowość to cechy, z którymi kojarzyła się wszystkim, którzy z nią współpracowali. Oficjalne pożegnanie i podziękowania za wkład w rozwój Gminy Kleszczewo miały miejsce podczas Sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca br.

Z dniem 8 lipca na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo została powołana Pani Jolanta Litka. Obecna Pani Skarbnik jest absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, kierunku Finanse i Rachunkowość. Nieco wcześniej na tym samym kierunku tej uczelni ukończyła studia licencjackie w specjalności Finanse Międzynarodowe. Kariera zawodowa związana jest z gminą Krzykosy, w której pracę Pani Jolanta Litka rozpoczęła w 1996 roku. Pracę w administracji poznała przez pryzmat kolejnych szczebli awansu, od 2010 roku pełniła funkcję Głównego księgowego, okresowo również p.o. Skarbnika Gminy.

GMINNA SPÓŁKA JUŻ DZIAŁA

Z dniem 1 lipca rozpoczął działalność Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.512.450 tys. zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki, którym jest Gmina Kleszczewo. W zdecydowanej większości udziały w kapitale zakładowym objęte przez Gminę zostały pokryte składnikami mienia Zakładu Komunalnego w Kleszczewie – samorządowego zakładu budżetowego, który uległ likwidacji i zaprzestał działalności po 25 latach istnienia. W niedużej części (1.996.061,17zł) udziały to prawo wieczystego użytkowania gruntów znajdujących się dotąd w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. W związku z tym, że jedynym właścicielem Spółki jest Gmina, w skład zgromadzenia wspólników wchodzi jeden wspólnik, którym jest organ wykonawczy Gminy w osobie wójta. Jednoosobowy jest także Zarząd Spółki – funkcję Prezesa Zarządu pełni dotychczasowy Dyrektor samorządowego Zakładu Komunalnego Ryszard Pomin. W skład rady wchodzą trzy osoby Bogdan Małecki (Przewodniczący), Wojciech Michniewicz (Z-ca Przewodniczącego), Michał Ceranek (Sekretarz). Możliwość pracy w radzie nadzorczej spółki wiąże się z koniecznością posiadania stosownych uprawnień. Zgromadzenie wspólników, jako właściciel spółki powołuje radę nadzorczą, której kadencja wynosi 3 lata. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej aktywności, powołuje także zarząd (prezesa). Kadencja zarządu wynosi 5 lat. Prezes zarządu spółki zatrudniany jest na odrębnych zasadach niż pozostali pracownicy – zawierany jest z nim kontrakt menadżerski, który oznacza pozbawienie wielu przywilejów pracowniczych wynikających z umowy o pracę.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. to nowy podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, a więc mogący prowadzić działalność we własnym imieniu. Dotąd działając w formule samorządowego zakładu budżetowego był pozbawiony możliwości działania na własny rachunek. Obecnie firma może wypracowywać zyski, jednak o ich podziale decyduje zgromadzenie wspólników.

Celem działania Spółki jest nadal realizacja zadań własnych Gminy Kleszczewo, jednak statut dopuszcza możliwość podejmowania innej działalności, w tym także poza terenem Gminy, o ile to nie spowoduje uszczerbku dla realizacji podstawowych zadań Zakładu.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. przejmuje wszystkie dotychczasowe zobowiązania i należności zakładu budżetowego, tak więc z punktu widzenia mieszkańców gminy i kontrahentów firmy zmiana formuły organizacyjnej jest mało istotna. Gmina będzie kontrolowała ceny usług komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. bądź akceptuje ceny na poziomie wynikającym z kosztów, bądź jeżeli uzna za niezbędne, dopłaca do różnicy. Gmina nadal będzie wspierać rozwój firmy, w tym przypadku dotychczasowe dotacje zostaną zastąpione przez formę dokapitalizowania Spółki, bądź też rekompensaty kosztów świadczonych usług.

Jednym ze skutków uzyskania uprawnień podmiotu gospodarczego działającego na warunkach rynkowych jest brak możliwości korzystania z obsługi kasowej prowadzonej dotąd dla zakładu budżetowego w Urzędzie Gminy, stąd też Spółka zawarła umowę z Pocztą Polską na obsługę klientów – niestety zmiana oznacza konieczność wnoszenia opłat za wykonywane operacje finansowe.

Jak informowałem w poprzednim numerze „S” główne podłoże przekształcenia Zakładu Komunalnego z zakładu budżetowego w spółkę komunalną stanowiły dwie przesłanki: niekorzystne dla zakładów budżetowych zmiany w przepisach podatkowych (zwłaszcza w podatku VAT), szczególnie ważne w kontekście planowanych dużych inwestycji jak również zapewnienie możliwości integracji komunikacji z systemem obsługiwanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. O obu przesłankach szerzej w 2 kolejnych artykułach.

 

WĘZŁY PRZESIADKOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ

W wyniku intensywnych zabiegów na forum Metropolii Poznań, jak również efektem wspólnych stanowisk gmin członkowskich, które były podejmowane podczas narad wójtów i burmistrzów organizowanych w Urzędzie Gminy Kleszczewo na etapie kształtowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, doszło do niezwykle istotnych rozstrzygnięć z punktu widzenia podpoznańskich gmin. Powstała możliwość finansowania rozwoju transportu autobusowego w ramach planów rozwoju kolei metropolitalnej (program rozwoju kolei metropolitalnej pochłania zdecydowaną większość środków dostępnych w ramach ZIT). Zdecydowano także, iż w przypadku gmin nie posiadających na swoim obszarze linii kolejowych (takich jak Kleszczewo), będzie możliwość budowy węzłów przesiadkowych w oparciu o linie autobusowe. Wprowadzenie tych zapisów otwarło naszej gminie dostęp do środków ZIT na podobnych zasadach jak w przypadku gmin posiadających linie kolejowe, a wielu innym możliwość zakupu autobusów i rozbudowy infrastruktury służącej tej kategorii komunikacji. Zgłosiliśmy zamiar budowy 2 węzłów – w Kleszczewie oraz w Tulcach. Biorąc pod uwagę możliwość zwiększenia szans wygrania konkursu na dofinansowanie, w pierwszej kolejności został przygotowany projekt węzła przesiadkowego w Kleszczewie. Argumentem w tym przypadku jest lokalizacja (centrum administracyjne, sąsiedztwo wielu instytucji – w tym szkół i przedszkola oraz obiektów o charakterze ogólnogminnym), a także skrzyżowanie linii komunikacyjnych dających możliwość przesiadki i wyboru kierunku podróży (Poznań lub Swarzędz, a także Środa Wlkp.). Niezwykle ważna przy tej lokalizacji jest możliwość zapewnienia kompleksowości projektu – powstaną najistotniejsze elementy zawarte w programie ZIT: węzeł przesiadkowy (w formie mini dworca autobusowego wyposażonego oprócz standardowych udogodnień dla pasażerów, min. w system elektronicznej informacji pasażerskiej), parkingi dla samochodów, a także rowerów i motocykli (z możliwością wprowadzenia systemu wypożyczania rowerów – rozszerzenie systemu działającego w Poznaniu), zakup nowego taboru autobusowego (9 autobusów), gruntowna modernizacja i rozbudowa bazy komunikacji, a także przebudowa ul. Sportowej (ulica łącząca bazę Zakładu Komunalnego z dworcem przesiadkowym. Wniosek do programu ZIT został złożony w wymaganym terminie. Należy podkreślić, że projekt pod względem spójności, rozległości, a tym samym wartości jest znaczącym wśród zgłoszonych dotąd przez gminy Metropolii. Istotną zaletą jest również fakt, iż na poszczególne elementy przedstawiono gotowe projekty, które posiadają pozwolenia na budowę (tylko wprzypadku ulicy jest to program funkcjonalno użytkowy, jednak i tutaj jest już dokumentacja techniczna i wkrótce spodziewamy się uzyskać pozwolenie na budowę). Wartość wszystkich projektów to 27,3 mln zł. W programie ZIT gmina stara się o 85% dofinansowania.

Komplementarnym projektem do budowy węzła przesiadkowego, jest budowa w sąsiedztwie węzła nowego przedszkola – wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został już złożony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Akceptację zyskał także projekt „miękki”, który dotyczy utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego ponad obecną liczbę. Możliwość pozyskania środków istnieje tylko w przypadku uzyskania akceptacji zarówno dla projektu inwestycyjnego, jak i „miękkiego”.

Za nami okres przygotowań tych ogromnych inwestycji, przed – oczekiwanie na werdykt najpierw komisji działającej przy Metropolii Poznań, później ostatecznego rozstrzygnięcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Warto zaznaczyć, że zestaw projektów pt. „węzeł przesiadkowy” to nie wszystkie inwestycje, które dotyczą sfery usług komunalnych. W przygotowaniu jest min. kilka dużych przedsięwzięć z zakresu kanalizacji sanitarnej.

 

WAŻNE DECYZJE W KOMUNIKACJI

Przedstawiając podłoże przekształcenia Zakładu Komunalnego rozwinąłem kwestię ich znaczenia dla przygotowywanych inwestycji. Wielu mieszkańców jest zainteresowanych zapewne zwłaszcza drugim z wymienionych przeze mnie powodów zmian, a mianowicie integracji z systemem komunikacji zarządzanym przez ZTM. Na wstępie zaznaczam, że temat jest jeszcze na etapie konsultacji z ZTM i władzami Poznania, uzgodnione propozycje wejdą pod obrady rad gminy Kleszczewo i Miasta Poznania na przełomie sierpnia i września. Jeżeli dojdzie do porozumienia, co jest w tej chwili wysoce prawdopodobne, o szczegółach będziemy mogli poinformować we wrześniu. Powyższy termin przedstawienia ustaleń z negocjacji został ustalony przez obie strony, stąd też wszelkie informacje, krążące na temat integracji nie mają charakteru oficjalnego i ich treść może okazać się nieprawdziwa.

Jak funkcjonują dotąd zawarte porozumienia Poznania z partnerami gminnymi? Ogólna zasada jest taka, iż gminy przekazują zadanie organizacji komunikacji, w całości lub w części Poznaniowi. W celu wypełnienia roli organizatora komunikacji, zarówno na potrzeby Miasta, jak i zainteresowanych tą formą gmin, Poznań utworzył jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego. Należy mieć świadomość, że przejmując zadanie Poznań jest decydentem w sprawie cen biletów, jak również mniej lub bardziej samodzielnie w pozostałych sprawach z zakresu funkcjonowania komunikacji publicznej. Gminy zastrzegają sobie, że ZTM pełniąc funkcję organizatora komunikacji na terenie wyznaczonym przez poszczególne samorządy (niekoniecznie cały obszar gminy) będzie zatrudniał w roli operatora do realizacji usługi przewozowej spółki będące własnością obsługiwanej gminy. Odpowiednie role tzw. organizatora (tutaj ZTM) i operatora (tutaj ZK Sp. zo.o.) w komunikacji publicznej są ustalone w drodze ustawy. ZTM zajmuje się organizacją komunikacji w imieniu poszczególnych gmin, pobiera za to opłatę. Przy pomocy gminnych spółek realizuje usługę przewozową, za którą płaci tzw. rekompensatę ze środków, które otrzymuje od poszczególnych gmin. Tak więc, podobnie jak dotąd, gmina płaci za wykonywanie przewozów wg kosztów swojej spółki komunalnej, z tą różnicą, że do ZTM. ZTM opłaca pracę gminnej spółki. ZTM za pełnienie roli organizatora komunikacji pobiera dodatkowo stałe wynagrodzenie zależne od długości linii komunikacyjnych położonych na terenie poszczególnej gminy. Warto podreślić, że koszty udogodnień oferowanych w ramach obsługiwanego przez ZTM systemu pokrywa w całości gmina, której dotyczy przewóz.

W przypadku sfinalizowania porozumienia, wszelkie szczegóły, w tym rozkłady jazdy, taryfy biletowe, regulaminy, zostaną przedstawione w przyszłym miesiącu.

W poprzednim numerze sygnalizowałem również perspektywę uruchomienia połączenia ze Środą Wlkp. Dobra wiadomość jest taka, że jest podtrzymana wola uruchomienia linii (i to nawet jeżeli to będzie możliwe od 1 września), niestety podanie szczegółów do momentu oddania do druku obecnego numeru „S” nie było możliwe.

WKRÓTCE WAŻNE PRZETARGI

Ogłoszony został przetarg na budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gowarzewie, w ulicach Swarzędzkiej i Siekiereckiej (w Siekiereckiej 1 km, tj. odcinek przygotowany do przebudowy wg. projektu Zarządu Dróg Powiatowych). W przypadku ulicy Swarzędzkiej jest wyznaczony krótki termin budowy kanalizacji w związku z tym, że Powiat Poznański rozpoczął już procedury związane z przebudową tej ulicy z udziałem środków z WRPO.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę szkoły w Tulcach – niestety za sprawą niepowodzenia z projektem „miękkim” realizowanym Europejskiego Funduszu Społecznego, odpadł wysoko oceniony w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym projekt inwestycyjny. O środki będziemy się starać w przypadku ewentualnego ogłoszenia jeszcze jednego naboru, tymczasem zapadła decyzja o budowie z własnych środków (z udziałem kredytu).

Wśród dużych zadań, które wkrótce wejdą w fazę realizacji jest budowa ulic Świerkowej i Tulipanowej w Tulcach, a także fragmentu drogi Markowice – Mikuszyn. W przypadku ulicy Świerkowej otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast na budowę drogi Markowice – Mikuszyn pomocy udzielił Powiat Poznański w zamian za deklarację przejęcia drogi na stan Gminy.

Wkrótce spodziewamy się uzyskania pozwoleń na budowę na kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego, po uzyskaniu decyzji Starostwa zostaną ogłoszone kolejne przetargi na budowę ponad 200 punktów świetlnych.

Powyższe inwestycje nie wyczerpują listy przygotowywanych przedsięwzięć – kolejne zadania będą uruchamiane w miarę uzyskania informacji o przyznaniu pomocy w odpowiedzi na złożone wnioski do programów unijnych i krajowych. Oczekujemy min. na rozpatrzenie wniosków na termomodernizację budynków szkoły w Kleszczewie, szkoły w Ziminie oraz świetlicy w Poklatkach (ZIT), budowę boiska lekkoatletycznego Tulcach (program rządowy). Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy odofinansowanie budowy kanalizacji w Komornikach (PROW), jednak znalazł się poza listą zadań przewidzianych do dofinansowania – czy wskutek oszczędności przetargowych znajdzie się na liście przedsięwzięć obecnie nie wiadomo, jednak przygotowania tej inwestycji nadal trwają. Czekamy na zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski werdyktu komisji działającej w ramach LGD Trakt Piastów odnośnie budowy siłowni zewnętrznych. Na liście zainteresowań naszej gminy jest także budowa oczyszczalni ścieków. Niestety nie udało się dotąd uzyskać dofinansowania z WRPO, w trzecim kwartale zostanie podjęta jeszcze jedna próba – w przypadku inwestycji kanalizacyjnych naszej gminie trudno spełnić kryteria uzyskania wsparcia. Niezmiennie jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o możliwości podjęcia zadania inwestycyjnego przez naszą Gminę jest możliwość pozyskania wsparcia ze środków zewnętrznych.

 

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

Od kilku lat tradycja organizowania zebrań wiejskich kojarzona jest z wrześniem. Zebrania wiejskie poświęcone są rozdysponowaniu funduszu sołeckiego i dyskusjom o sprawach sołectwa i gminy. Do końca tego miesiąca sołectwa muszą dostarczyć do Urzędu Gminy uchwały w sprawie planów finansowych. Poniżej informacja na temat środków przypadających na poszczególne sołectwa, jak również terminarz zebrań. Zapraszam do udziału w spotkaniach.

DUŻE ZAINTERESOWANIE OZE

Dobra wiadomość dla zainteresowanych udziałem w programie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) – swój akces złożyła wystarczająca liczba osób, co oznacza, że ruszyły przygotowania do złożenia przez Gminę wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na poddziałanie 3.1.1. W drugiej połowie sierpnia przewidziane są rozmowy z osobami, które złożyły deklaracje, ich celem będzie podpisanie wstępnej umowy na instalacje OZE. Wówczas wymagane będzie również złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. W przypadku chętnych na montaż gruntowej pompy ciepła do końca sierpnia przewidziane jest również przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokonania analizy sposobu i możliwości wykonania instalacji.

 

NOWE ATRAKCJE DLA AKTYWNYCH

Stoły do tenisa to nowa atrakcja dla chętnych do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Zakup stołów to pomysł, który powstał w sołectwach, najpierw w Śródce, gdzie stół został zamontowany już w ubiegłym roku, a następnie w Nagradowicach i Tulcach, gdzie stoły pojawiły się w trakcie obecnych wakacji w wyniku decyzji z ostatnich zebrań wiejskich. Stół w Śródce znajduje się na skwerku obok siłowni zewnętrznych, w Nagradowicach przy placu zabaw dla dzieci, natomiast w Tulcach na terenie „Orlika”. W przypadku Tulec docelowa lokalizacja przewidziana jest przy hali sportowej poza terenem szkolnym. Obok stołu zostaną posadowione kolejne urządzenia zakupione z funduszu sołeckiego.

Nad stawem w Tulcach, z środków budżetu sołeckiego, przy wsparciu ze strony budżetu gminy została ustawiona altana. W tuleckim lesie pojawiły się również pierwsze elementy małej architektury związane z realizacją drugiego etapu ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu”. Środki na realizację projektu pozyskała Gmina z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

UCIERPIAŁY GŁÓWNIE DRZEWA

 

Kilka województw kraju dosłownie zdemolowała nawałnica, która przetoczyła się z południa Europy na północ 11 sierpnia br. W naszej gminie przez kilka godzin pracowały jednostki OSP z Kleszczewa, Gowarzewa, Krzyżownik i Komornik, głównie zapewniając przejezdność na drogach, zablokowanych w wielu miejscach za sprawą przewróconych, bądź złamanych drzew i konarów. Nasi strażacy interweniowali również w sąsiednich gminach – na terenie gminy Środa pomogli kierowcy, na którego auto spadł konar topoli. Kierowca okazał się mieszkańcem naszej gminy.

Bogdan Kemnitz