Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Gmina Kleszczewo działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompleksowa realizacja projektu zgodnie z wymaganiami poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie do 8 marca 2018 r. do godz. 10:00

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnerów do projektu w ramach poddziałania 9.2.1” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie od 13 lutego 2018 r. do 8 marca  2018 r. do godz. 10:00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kleszczewo. Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Kleszczewo. Złożone oferty nie podlegają korektom.

Pytania związane z prowadzonym naborem należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: k.sznajder@kleszczewo.pl

 

Regulamin otwartego naboru - POBIERZ

Formularz zgłoszenia- POBIERZ

 

Kleszczewo, 13.02.2018r.