Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY – INFORMACJE I DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ PODATNIKÓW.

Podstawa prawna:

- Art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014r., poz. 849 późniejszymi zmianami).
- Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DZ. U. Z 2013r.,poz. 1381 z późniejszymi zmianami).
- Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.


Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie:

1. podatku od nieruchomości IN-1
2. podatku rolnego IR-1
3. podatku leśnego IL-1

oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklarację na podatek:

1. od nieruchomości DN-1 (termin składania do 31 stycznia)
2. rolny DR-1 (termin składania do 15 stycznia)
3. leśny DL-1 (termin składania do 15 stycznia)

oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

I rata - 15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rat płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie: Bank Spółdzielczy w Kórniku
Konto nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca (za styczeń do 31 stycznia). Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie: Bank Spółdzielczy w Kórniku
Konto nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami:

Osoby fizyczne:

1. Podatek od nieruchomości IN-1
2. Podatek rolny IR-1
3. Podatek leśny IL-1

Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości DN-1
2. Podatek rolny DR-1
3. Podatek leśny DL-1

Załączniki:

Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).


Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa nie występuje.


Termin odpowiedzi:

Miesiąc


Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. wymiaru podatków


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Pobierz formularz