Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna:
- Art. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 232 poz.1969 ).
- zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
- jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
- w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
- obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty
- obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:

- składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,

- odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:
- I rata płatna - 15 luty,
- II rata płatna - 15 wrzesień,

na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie: Bank Spółdzielczy w Kórniku
Konto nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Wymagane dokumenty:
-deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.
- załączniki:

należy przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstania / wygaśnięcia obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu).

Opłaty:
opłata skarbowa nie występuje.

Termin odpowiedzi:
miesiąc

Jednostka odpowiedzialna:
stanowisko d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kleszczewie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Uwagi:
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Lista załączonych plików:

1. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych  - POBIERZ

2. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 - POBIERZ