Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Stwierdzenie wysokości nadpłaty

STWIERDZENIE WYSOKOŚCI NADPŁATY

Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U .Nr. 8 poz.60 z późniejszymi zmianami. )
Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Wymagane dokumenty:

wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku z jednoczesnym wystąpieniem o jej zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (we wniosku należy podać rodzaj podatku)

Opłaty:
Opłata skarbowa nie występuje.

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Uwagi:
Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.